Veiledere til KPA

Intensjonen er at veilederne skal oppdateres løpende. Det kan derfor være lurt å sjekke nettsiden jevnlig, fremfor å laste ned veilederen til egen maskin.

Veileder for plankrav

Plankravet er krav til at byggetiltak skal inngå i en reguleringsplan før det kan gis tillatelse til tiltaket. Hensynet bak bestemmelsen om plankrav er å gi kommunen bedre muligheter til å styre arealdisponeringen. Plan- og bygningsetaten har nå utarbeidet en veileder for plankravet. Her finner du også føringer helt bakerst i veilederen, fra statlige og regionale myndigheter knyttet til krav om reguleringsplan. Kommuneplanen har et generelt plankrav som fremgår av §3 i bestemmelsene og unntak for plankrav fremgår av §3.2 og 3.3. 

 

Veiledere for klimavurderinger

Som en oppfølging av kommuneplanens arealdel (KPA2018), er det utarbeidet en veileder for klimagassberegninger og en klimanorm for Bergen kommune. Veilederen er ikke juridisk bindende, men et verktøy for utbyggere og saksbehandlere. Les mer om klimavurderinger i plan- og byggesaker på denne siden. 

 

Veileder for stedsanalyse (2024)

Med krav til en innledende stedsanalyse ønsker Bergen kommune å bidra til bedre samarbeid og økt forutsigbarhet for de involverte aktørene, i tillegg til å oppnå bedre sammenheng mellom byens struktur og enkeltprosjekter. Veilederen beskriver en praktisk fremgangsmåte for utarbeidelse av stedsanalyse i en innledende fase i saksbehandlingen. Stedsanalysen er revidert januar 2024

 

Støyveileder for plan- og byggesaker (juli 2021)

Støy skal vektlegges ved all arealplanlegging. Bergen kommune skal være en foregangskommune innen arbeid med støy, og har som mål å begrense støy som påvirker befolkningens helse og trivsel. Arealplaner skal gi konkrete og forutsigbare bestemmelser for tiltak i støysonene rundt alle aktuelle støykilder. Støyveilederen er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten, og er et supplement til KPA-bestemmelsene.

 

Parkeringsveileder

En veileder til bruk av kommuneplanens bestemmelser om parkering i byggesaker. Parkeringsveilederen skal bidra til å etablere mest mulig lik praksis ved forhold som ikke er entydig definert i kommuneplanbestemmelsene. Reguleringsplaner kan ha egne eller utdypende bestemmelser om parkering.

 

Utfyllende informasjon om hensynssoner for bevaring av kulturmiljø (H570)

I plan- og byggesaker som berører kulturminner eller kulturmiljøer skal Byantikvaren gi en vurdering av tiltakets konsekvens med hensyn til kulturminneverdi. Dokumentet beskriver de ulike hensynssonene på en kortfattet måte, og er ment som stikkordsmessige karakteristikker av kulturmiljøene som helhet. Veilederen skal gi en forståelse av hvilke kulturhistoriske verdier som i hovedsak kjennetegner sonen, og som det skal tas spesielle hensyn til.