Gå tilbake til:
Du er her:

Slik måler vi luftkvaliteten i Bergen

Bergen kommune måler luftkvaliteten i sanntid fem steder, og har over 40 målere som undersøker gjennomsnittlig trafikkforurensning på forskjellige steder i byen.

Målingene utføres av avdelingen Miljørettet helsevern.

Dette er de fem målestasjonene i Bergen kommune:

Skjerm med måleresultater
MÅLES LØPENDE: De fem målestasjonene måler partikkelforurensning, nitrogendioksid, ozon og polyaromatiske hydrokarboner.
Bilde: Endre Hovland
  • Sentrum
  • Åsane
  • Danmarksplass
  • Loddefjord
  • Rådal

Målestasjonen som danner grunnlag for varsling av lokal luftkvalitet i Bergen er plassert på Klosterhaugen på Nordnes. Dette er en bybakgrunnsstasjon, en referansestasjon som ikke er direkte påvirket av utslipp. Den skal være representativ for det forurensningsnivået som den generelle sentrumsbefolkningen, anslagsvis hundre tusen mennesker, utsettes for.

I Åsane er det en bakgrunnsstasjon plassert i et boligstrøk (Rolland) utenfor sentrum. Den skal være representativ for det forurensningsnivået som befolkningen i Åsane, og lignende forsteder, utsettes for.

Det er tre trafikknære målestasjoner som måler luftkvalitet i områder der de høyeste konsentrasjonene oppstår, og hvor det er sannsynlig at befolkningen kan bli direkte eller indirekte eksponert over en periode som er vesentlig. Disse stasjonene er plassert ved E39 på Danmarks plass, ved Vestkanten i Loddefjord og ved Lagunen i Rådal.

Ved målestasjonene måles svevestøv (PM10 og PM2,5), nitrogendioksid (NO2) og ozon (O3). Svevestøv kommer særlig fra piggdekkbruk, dieselforbrenning og vedfyring. Nitrogendioksid er mest knyttet til forbrenningsmotorer, og da spesielt dieselmotorer.

Målestasjonene er arbeidskrevende å drifte. Alle instrumenter kalibreres og sjekkes hver uke. Det gjøres drifts- og vedlikeholdsoppgaver månedlig, kvartalsvis og hvert halvår. Hvert år foretas det ekstern revisjon.

Passive målere

Vi måler NO2-forurensningen på utvalgte steder i Bergensområdet ved hjelp av såkalte passive målere. Disse skiftes ut hver måned. De passive målerne gir ikke løpende informasjon over NO2-nivåene, men gir et gjennomsnitt av forurensningen over av en måned. 

Flyttbar måler

Miljørettet helsevern har én portabel svevestøvmåler. Instrumentet er like nøyaktig og pålitelig som instrumentene som benyttes i de faste målestasjonene våre. Den portable svevestøvmåleren benyttes til å undersøke nivåene av svevestøv på steder som tunnelmunninger, i nærheten av bygg- og anleggsarbeid, ved barnehager og andre steder hvor man ønsker å avklare forurensningsnivået.

Vi samarbeider med: