Gå tilbake til:
Du er her:

Soveskur i barnehager

Dersom et uteskur har tak og fire vegger må det være godkjent av kommunen for at det skal kunne brukes til soving.

Når Miljørettet helsevern og Bergen Brannvesen er på tilsyn kommer vi ofte over soveskur som ikke er godkjent for bruken. Dette kan for eksempel være vognskur, eller uteskur som er innredet med senger, der det enten ikke er søkt om godkjenning etter plan- og bygningsloven i det hele tatt, eller det ikke er opplyst i søknaden at bygget brukes til soving.

Dersom barnehagen har et uteskur som ikke er godkjent for soving må barnehagen umiddelbart iverksette brannsikringstiltak, og deretter sørge for at det sendes søknad til Plan- og bygningsetaten.

Hvilke bygg er søknadspliktige?

Alle typer skur, uthus og lignende kan være søknadspliktige etter plan- og bygningsloven. Dersom et slikt bygg har tak og fire vegger og brukes til soving må det alltid være godkjent for bruken. Det gjelder uansett om det er et frittstående bygg, eller et tilbygg. Det gjelder uansett hvor stort bygget er. Da må det fremgå av søknaden til Plan- og bygningsetaten at bygget skal brukes til soving.

Dersom barnehagen har et vognskur eller uteskur som brukes til soving, det har fire vegger og tak, og bruken ikke er søkt om og godkjent i tidligere byggesaker, så må barnehagen sørge for at det sendes søknad til Plan- og bygningsetaten.

Barnehagen må engasjere en ansvarlig søker for å ta det formelle ansvaret i byggesaken. Barnehagen kan ikke søke selv.

Hvilke byggtekniske krav gjelder for soveskur?

Bygg som brukes til soving må følge kravene til «rom for varig opphold» i byggteknisk forskrift (TEK17 § 1-3), men kravene kan tilpasses bruken. «Tilpasset bruken» betyr at soveskuret må følge de kravene som er relevante, som krav til brannsikkerhet og inneklima, men at soveskur ikke nødvendigvis trenger isolasjon og balansert ventilasjon.

Barnehagen må ha en evakueringsplan, med gode organisatoriske rutiner, som sikrer rask og sikker evakuering av barna. Det må også være en vurdering av behov for vakthold. Dette kan utarbeides av barnehagen, etter forskrift om brannforebygging. Installering av brannteknisk utstyr må vurderes av kompetent foretak. Det kan være behov for røykdetektor som er tilknyttet brannalarmanlegget i barnehagen, manuelt slokkeutstyr og nødlys/ledelys.

Inneklimaet må være vurdert av kompetent foretak, dette for å hindre fuktskader eller soppdannelser på bygget. Bygget skal ha tilstrekkelig luftutskiftning/ventilasjon og temperatur tilpasset bruken. Det må ikke komme fuktskader på vogner eller vognposer som blir stående over lengre tid. Bygget må også være sikret mot skadedyr.

Har du spørsmål om skur og uteboder som ikke brukes til soving?

Dersom barnehagen har oppført et skur, uthus eller lignende og er i tvil om det er søknadspliktig, ta kontakt med Plan- og bygningsetaten ved å rette en skriftlig forespørsel til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no.

Denne teksten er utarbeidet etter retningslinjer fra Plan- og bygningsetaten i Bergen kommune. For retningslinjer i andre kommuner, ta kontakt med myndigheten etter plan- og bygningsloven der.