Gå tilbake til:
Du er her:

Tilsyn med barnas arbeidsmiljø i barnehage

Miljørettet helsevern fører tilsyn med forhold i barnehager som har med barnas helse, miljø og sikkerhet å gjøre.

Her kan du lese om de forskjellige typene tilsyn Miljørettet helsevern gjør: ferdigbefaring, godkjenningstilsyn, tilsyn etter tidsintervall og tilsyn etter klage. Hva vi fører tilsyn med kan du se i forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler. Et tilsyn tar som regel 1 - 4 timer, avhengig av type tilsyn og størrelsen på barnehagen. 

Ferdigbefaring

Miljørettet helsevern skal komme på ferdigbefaring av alle nye lokaler før de tas i bruk av barn. Dette gjelder helt nye barnehager og barnehager som har gjennomført ombygging, renovering eller påbygg.

Et av formålene med ferdigbefaring er å etterse at det ikke er forhold som kan føre til helseskade for barna. Barnehagen må fremvise at dokumentasjon på at de har gjort egenkontroll av sikkerhet på inne- og uteområder, at ansatte er kjent med nye områder og beredskapsplaner, og rapport etter kontroll av lekeplassutstyr. Erklæring fra montør av lekeplassutstyr er ikke godt nok, kontrollen må være gjort av en person uavhengig av leverandørfirmaet. Vi kontrollerer også at de rommene barnehagen har regnet med i leke- og oppholdsarealet egner seg for lek og opphold. Vanligvis fører vi også tilsyn med barnehagens internkontrollsystem som skal sikre at barnas arbeidsmiljø ivaretas.

Godkjenningstilsyn

Vi fører godkjenningstilsyn med barnehager som søker om driftsendring, og med barnehager som ikke har gyldig helseverngodkjenning. Formålet er at barnehagen skal få et vedtak om helseverngodkjenning. På grunn av stor saksmengde kan det gå flere måneder fra barnehagen leverer søknaden til vi får gjennomført tilsynet. Tilsynet skjer ikke uanmeldt, vi sender innkalling eller avtaler tidspunkt.

Ved godkjenningstilsyn går vi gjennom barnehagens inne- og utearealer, og vi fører tilsyn med barnehagens internkontrollsystem som skal sikre at barnas arbeidsmiljø ivaretas. Vi etterser at barnehagen har påkrevde rutiner, men på grunn av tidsbruk går vi ikke gjennom alle. Du kan lese mer om krav til internkontrollsystem på denne siden.

Tilsyn etter tidsintervall

Helsedirektoratet anbefaler tilsyn med barnehager hvert tredje år, og hvert år for barnehager som ikke er godkjent. Formålet er å etterse at barnehagen fortsatt følger kravene i forskriften, og at forholdene er gode nok i de barnehagene som ikke er godkjent. Vi har ikke ressurser til å gjennomføre dette for alle barnehagene, så vi prioriterer barnehager etter risikovurderinger. Vi har som mål at det skal gå maksimalt åtte år mellom hvert tilsyn.

Tilsyn etter tidsintervall kan være temabasert, for eksempel med fokus på inneklima, sikkerhet eller smittevern. Dersom det er lenge siden forrige tilsyn går vi som regel gjennom hele barnehagen, som ved et godkjenningstilsyn.

Tilsyn etter klage

Dersom vi mottar klage fra foresatte tar vi som hovedregel kontakt med barnehagen så snart som mulig. Noen saker løser seg via telefon eller epost, i andre saker avtaler vi tidspunkt for et tilsyn. 

Noen ganger kommer vi uanmeldt, enten fordi vi må komme uanmeldt for å kunne vurdere det det klages på, eller fordi det haster. Når vi kommer inn til barnehagen tar vi først kontakt med styrer eller styrers stedfortreder for å forklare hvorfor vi er der. Etter tilsynet informerer vi muntlig om hva som skjer videre. Barnehagen får deretter en skriftlig tilbakemelding etter et tilsyn.

Når forhold må rettes opp etter tilsyn

Etter tilsynet får barnehagen alltid en tilsynsrapport, også dersom vi ikke avdekker forhold som må rettes opp. 

Dersom vi avdekker forhold som vi mener må rettes opp skal barnehagen få mulighet til å påvirke hva som skal rettes, hvordan det skal rettes, samt tidsfrister. Derfor sender vi først et brev som heter forhåndsvarsel om vedtak. I forhåndsvarselet står det hva vi fant ved tilsynet, hva vi mener må rettes opp, hvorfor det må rettes og hvilken frist vi mener det bør rettes innen. Fristene kan variere fra få dager til 1-2 år. 

Etter at barnehagen har mottatt forhåndsvarselet kan de sende oss tilbakemelding. Dette kan være flere opplysninger som vi ikke fikk med oss på tilsynet, melde fra om feil, eller be om lengre frister. Barnehagen kan også melde fra dersom de synes pålegget er uforholdsmessig, altså enten at de synes forholdet ikke er nødvendig å rette opp i, eller at det vil kreve for mye å rette opp i det. Vanligvis er fristen for å svare på forhåndsvarselet 1-2 uker, men det kan stå en lengre frist dersom barnehagen trenger å finne utav ting først. 

Deretter sender vi ut brev med vedtak. Der står påleggene barnehagen må utføre, innen gitte tidsfrister. Det er ikke alltid barnehager får gjennomslag for alle endringene de ønsker fra forhåndsvarselet, men det skal stå at vi har vurdert tilbakemeldingen. Barnehagen må melde fra til Miljørettet helsevern når påleggene er utført, ofte med dokumentasjon.

Barnehagen kan klage på påleggene, og også be om at påleggene ikke gjennomføres før klagen er avgjort. Klager behandles først hos oss, og dersom vi ikke endrer standpunkt sender vi saken over til Statsforvalteren for ny vurdering. Fristen for å klage står i vedtaket, og er vanligvis 3 uker.