Gå tilbake til:
Du er her:
sykehjem
Sykehjem, illustrasjon
Bilde: Kristin Hauge

Tilsyn med sykehjem

Miljørettet helsevern i Bergen kommune og kommuneoverlegene i Austevoll, Osterøy, Fjell, Øygarden, Sund og Os kommuner førte i 2019 tilsyn med 10 sykehjem.

Her kan du lese en oppsummering av hva vi fant.

Legionella

Legionella er en bakterie som kan gi lungesykdom. Beboere ved sykehjem har høyere risiko enn andre for å bli syke av legionella. Vi fant de fleste sykehjem gjør noen tiltak for å forebygge legionella. Ingen av sykehjemmene vi førte tilsyn med hadde imidlertid gjort en risikovurdering av vannfordelingssystemet slik som Folkehelseinstituttet beskriver at det skal gjøres. Uten en slik risikovurdering er det usikkert om sykehjemmene gjør nok for å forebygge legionella.

Sikkerhet

Alle sykehjemmene hadde flere rutiner som hadde som formål å ivareta sikkerheten til beboerne og forebygge ulykker og skader, men bare halvparten hadde gjort en risikokartlegging av forhold som kan true beboernes sikkerhet eller forårsake ulykker og skader. Hos disse var vi ikke sikre på om sykehjemmene hadde alle de nødvendige rutinene, og noen sykehjem hadde etablert gode rutiner etter uønskede hendelser. En risikokartlegging kan gjøre at sykehjemmene har rutinene klare før hendelsene oppstår.

Forhåndsundersøkelser av MRSA- og tuberkulosesmitte

Det er ikke alltid et krav å gjøre medisinske undersøkelser for MRSA og tuberkulose av ansatte og beboere, men det er et krav å undersøke om det er behov for medisinske undersøkelser. Det kalles forhåndsundersøkelser. Sykehjem må ha rutiner for å gjøre forhåndsundersøkelser av beboere og ansatte for MRSA, og av ansatte for tuberkulose. Over halvparten av sykehjemmene vi førte tilsyn med manglet rutiner for å gjøre forhåndsundersøkelser, eller hadde mangler ved rutinene.

Renhold og vedlikehold

Noen av sykehjemmene hadde avvik ved renhold eller vedlikehold. Dette skyldtes mangler ved renholdsplanen, at det ble oppdaget at enkelte områder ikke ble rengjort, eller observert at renholdet av enkelte områder var for dårlig. Enkelte sykehjem hadde synlig vedlikeholdsetterslep. Vedlikeholdsetterslep kan gjøre at det er vanskelig å holde rent, noe som kan lede til dårlig inneklima eller økt fare for spredning av smitte.

Inneklima og ventilasjon

Ved enkelte sykehjem virket ikke ventilasjonsanlegget godt nok, ventilasjonssystemet var slått av, det var for dårlige rutiner for lufting, eller rutiner for inneklima ble ikke fulgt.

Førstehjelpsopplæring

Noen sykehjem hadde forbedringspotensial angående førstehjelpsopplæring av ansatte. Sykehjem bør ha rutiner for hvordan førsteopplæring skal gjennomføres, hva ansatte skal ha opplæring i, hvor ofte faste ansatte skal ha opplæring, når nyansatte skal ha opplæring, og hva slags opplæring vikarer skal ha. Sykehjem bør også ha oversikt over hvem som har fått hva slags opplæring, slik at det er enkelt for ledelsen å oppdage avvik.

Rutiner for avvik

Sykehjem skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik. Av forskjellige årsaker hadde noen av sykehjemmene mangler ved avviksrutinene sine. For at avvik skal bli avdekket, må ansatte ha klart for seg hva et avvik er. Det er viktig at avvik blir rapportert, både for å forhindre gjentagelse av enkelthendelser, men også slik at de som går gjennom avvikene kan se eventuelle sammenhenger mellom enkelthendelser.