Foto av ålegraseng
Ålegraseng.
Bilde: Anders Lundberg

Kartlegging av naturtypen ålegrasenger i Bergen

Det ble i 2014 og 2015 gjennomført en fullstendig kartlegging av naturtypen ålegrasenger i Bergen kommune.

Undervannsfoto av ålegras.
Ålegras.
Bilde: Anders Lundberg

Viktig oppvekstområde for marine organismer

Ålegrasenger er undervannsenger på sand- og mudderbunn i grunne havområder, og er på mange måter havets kornåkre.

Ålegrasenger er foreslått som en utvalgt naturtype etter naturmangfoldloven § 52. Det foreligger internasjonale forpliktelser til å ivareta denne naturtypen, som er leve- og oppvekstområde for en rekke små og store organismer, som f.eks. kysttorsken.

Naturtypen er leverandør av flere viktige økosystemtjenester, som f.eks. å være oppvekstområde for økonomisk viktige arter, rensing av vann, binding av sedimenter for å forhindre erosjon, og bølgebrytning.

Viktig å kartlegge

Oversikten over ålegrasenger i Bergen kommune har vært mangelfull, både i forhold til kjennskap til lokaliteter, men særlig i forhold til enkeltbestanders tilstand. Her tenkes spesielt på antallet individer i en bestand, økologisk tilstand og utstrekning/areal for hver lokalitet.

Dette er nå kartlagt og fremstilt i en egen rapport - se pdf over. Registreringsdata vil også gjøres tilgjengelig i åpne nasjonale databaser som Artsdatabanken og Naturbase.

Sårbart og utsatt område

Ålegrasenger er særlig utsatte for menneskelig påvirkning, ved at de vokser langs kysten på grunne bløtbunnsområder som gjerne også er attraktive til f.eks. småbåthavner.

Bergen er en kommune med stort utbyggingspress i strandsonen. Kunnskap om hvor ålegrasenger finnes, sammen med informasjon om hvilke lokaliteter som er de mest verdifulle, er avgjørende for å kunne ivareta og forvalte denne naturtypen på en god måte.

Se kartleggingen: