Gå tilbake til:
Du er her:

Bymiljøetaten

Svært høy dødelighet for elvemusling i Haukåselva

Cirka 80 prosent av den voksne, kjønnsmodne muslingsbestanden har dødd det siste året. – Dette er svært kritisk, sier vassdragsforvalter.

Viltrapport

Bymiljøetaten har gjennomført en revidering av eksisterende viltrapport og viltkart for Bergen kommune.

Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, har friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi.

Kartlegging av naturtypen ålegrasenger i Bergen

Det ble i 2014 og 2015 gjennomført en fullstendig kartlegging av naturtypen ålegrasenger i Bergen kommune.

Registrering av naturtypene hule eiker og lauvurt-eikeskog

Grønn etat fikk i 2013 gjennomført en kartlegging av den utvalgte naturtypen Hule eiker, samt naturtypen Lavurt –eikeskog.

Kartlegging av rødlistede planter i Bergen kommune

Bergen kommune fikk i 2013 gjennomført en re-kartlegging av tidligere registrerte, rødlistede karplanter.

Kartlegging av vilt og naturtyper Byfjellene Nord 2010

Som grunnlag for utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene nord er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.

Viltet i Bergen (2005)

Kartlegging av viktige viltområder og status for viltartene. Bergen kommune og Fylkesmannen i Hordaland. MVA- rapport 2/2005.

Friluftsmeldingens handlingsprogram 2005 - 2009

Friluftsmeldingen med tilhørende handlingsprogram ble vedtatt av Bystyret i 2001. Det nye handlingsprogramet ble vedtatt den 30. januar 2006.