Kartlegging av vilt og naturtyper Byfjellene Nord 2010

Som grunnlag for utarbeiding av forvaltningsplan for byfjellene nord er det utført kartlegging av vilt og naturtyper i området.

Forside kartleggingsrapport
Vilt og naturtyper Byfjellene Nord
 

Byfjellene Nord

Byfjellene Nord omfatter Veten, Høgstefjellet, Tellevikfjellet, Nordgardsfjellet og Geitanuken.

Behov for mer kunnskap

Bakgrunnen for kartleggingen er behovet for en bedre og mer oppdatert oversikt over de biologiske verdiene i Byfjellene nord, som omfatter et areal på nærmere 25 km2 med skog, fjellheier og kulturlandskap.

Området har i noe begrenset grad blitt biologisk undersøkt tidligere.

I alt 19 naturtypelokaliteter og 3 viltlokaliteter er avgrenset og nærmere beskrevet. Samtidig er rundt 15 rødlistearter omtalt, inkludert 20 stedfestede funn av karplanter, lav og sopp.

Det er i tillegg foreslått skjøtsel og hensyn for å bevare og videreutvikle naturverdiene i området.

Kartleggingen er utført i henhold til Direktoratets håndbøker og er utført av Miljøfaglig Utredning AS.

Les kartleggingen: