Kartlegging og verdsetting av friluftsområder

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, har friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi.

Utsnitt av forside rapport
 
 

For å få en bedre oversikt over hvilke områder som benyttes til friluftsliv og rekreasjon, har friluftsområder i hele kommunen blitt kartlagt og gitt en verdi. Kartlegging og verdisetting har fulgt en nasjonal metodikk utarbeidet av Miljødirektoratet. Resultatene er offentliggjort på Naturbase.no. I tillegg til informasjon om hvilke områder som blir benyttet, har kartleggingen gitt informasjon om hvilke aktiviteter områdene benyttes til, i hvilken grad områdene er tilrettelagt og hvor stort bruksomfanget er. Dette er nyttig informasjon som blir benyttet i den framtidige arealplanleggingen i Bergen kommune og i kommunens arbeid med å legge til rette for at befolkningen kan ha et variert og aktivt friluftsliv.

Les rapporten:

Videre på internett:

naturbase.no