Foto av hul eik
Hul eik.
Bilde: Sarah Kvåle Skouen

Registrering av naturtypene hule eiker og lauvurt-eikeskog

Grønn etat fikk i 2013 gjennomført en kartlegging av den utvalgte naturtypen Hule eiker, samt naturtypen Lavurt –eikeskog.

Hvorfor er hule eiker kartlagt?

Hule eiker er viktige for å ivareta det biologiske mangfoldet fordi gamle eiketrær utgjør levested for mange andre arter, deriblant rødlistede innsekter, edderkopper, moser og lav.

Hule eiker vil i denne sammenhengen si alle eiketrær med en stammeomkrets på minst 200 cm (målt i brysthøyde), samt alle eiketrær med synlige hulheter som har en stammeomkrets på minst 95 cm.

Det skal tas et særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven, for å sikre at naturtypene ikke ødelegges.

I kartleggingen av hule eiker er det registrert påvoksende arter av moser og lav og hver enkelt eik er gitt en verdivurdering fra A-C i henhold til Miljødirektoratets kriterier for verdisetting av biologisk mangfold.

Rødlistet naturtype - Lågurt-eikeskog

Naturtypen Lavurt-eikeskog er rødlistet i kategorien "nær truet" (NT), og er en sjelden naturtype i Bergen kommune. Denne naturtypen er blant annet viktig for å sikre rekrutteringen av hule eiker.

Kartleggingen gir kommunen bedre forutsetninger for å kunne ivareta de store eiketrærne i arealplanleggingen.

Les kartlegginger: