Foto av hånd med elveperlemusling.
Ny rapport viser kritiske tall for elvemuslingsbestanden i Haukåselva. Biologene registrerte en god del små, unge muslinger, noe som gir et håp om at bestanden kan ta seg opp igjen på sikt.
Bilde: Rådgivende biologer AS

Svært høy dødelighet for elvemusling i Haukåselva

Cirka 80 prosent av den voksne, kjønnsmodne muslingsbestanden har dødd det siste året. – Dette er svært kritisk, sier vassdragsforvalter.

Undervannsfoto av elvebunn med elveperlemusling
Det ble dessverre registrert mange døde muslinger under feltarbeidet.
Bilde: Rådgivende biologer AS
Foto av mann som vasser i elv med vannkikkert.
Undersøkelsen i Haukåsvassdraget ble utført ved bruk av vannkikkert og vadebukse for å få en best mulig oversikt over antall levende og døde muslinger.
Bilde: Rådgivende biologer AS

Ny rapport viser dramatisk nedgang i elvemuslingsbestanden i Haukåselva. Samlet sett er det plukket opp i underkant av 1100 døde muslinger fra vassdraget.

– Dette er svært kritisk for bestanden i Haukåselva. Årsaken til den høye dødeligheten er ikke avdekket, men undersøkelser utført av spesialister viser at gjellene til muslingene trolig er skadet av etsende partikler eller lignende, sier vassdragsforvalter i Bymiljøetaten ved Bergen kommune, Ole Rugeldal Sandven.

Restbestanden er på under 300

Elvemuslingen i Haukåsvassdraget er den eneste gjenlevende bestanden i Bergen kommune av fem opprinnelige bestander. På verdensbasis er elvemuslingen sterkt truet, og det er bare i Norge, Sverige, Skottland og på Kolahalvøya at det finnes livskraftige bestander.

– Funn av flere levende unge muslinger i Haukåselva gir oss et håp om at bestanden vil ta seg opp igjen på sikt, men dette vil kreve at det gjøres tiltak for å rette opp i pågående forurensing og at nye forurensningskilder ikke må etableres i nedbørfeltet til Haukåsvassdraget, sier Sandven.

Rapporten viser at restbestanden per august 2018 er på under 300 voksne, kjønnsmodne individer. Dødeligheten ser ut til å ha rammet de store muslingene hardere enn de små unge individene.

–Dette er uvanlig, siden det normalt er de unge elvemuslingene som er mest sårbare for dårlige miljøforhold, sier vassdragsforvalteren.

Om rapporten

  • Undersøkelsen og rapporten er utarbeidet av biologer fra firmaet Rådgivende biologer, på oppdrag fra Bergen kommune
  • Biologene gikk gjennom hele vassdraget i Haukåselva i juni 2018
  • Bergen kommune har gjennom de senere årene hatt et særlig fokus på tilstanden til elvemusling i Haukåselva gjennom "Bergingsaksjonen for elvemusling i Hordaland" i samarbeid med Fylkesmannen, Universitetet i Bergen og Rådgivende Biologer
  • Målet med rapporten er å sette i verk tiltak for å sikre at bestanden overlever på sikt

Fakta:

Elvemuslingsbestanden i Haukåselva

  • Elvemusling er en truet art, og Bergen kommune har et spesielt ansvar for å sikre at arten overlever i Haukåsvassdraget
  • Det er Bymiljøetaten som har ansvar for å følge opp forvaltningen av det biologiske mangfoldet i Bergen kommune
  • Bakgrunn for saken: Byrådsavdelingen tok høsten 2017 initiativ til en møteserie hvor Bymiljøetaten fikk en sentral rolle i å følge opp elvemuslingsbestanden i Haukåsvassdraget

Les rapporten:

Utvidet rapport kommer våren 2019

Høsten 2018 vil Bergen kommune gå gjennom deler av vassdraget i Haukåselva for å plukke opp ytterligere døde muslinger for å danne seg et bilde av utviklingen de siste månedene.

En ny fullstendig opptelling av levende elvemuslinger i hele vassdraget vil gjøres ved lav vannføring våren 2019.