Bergen kommune har plikt til å legge til rette for medvirkning slik at enkeltinnbyggere og grupper kan delta i og påvirke samfunnsplanlegging og planprosesser i kommunen.

Flere typer planer

Vi skiller mellom samfunnsplaner og arealplaner. Samfunnsplaner gir føringer for mål, tiltak og strategier for ulike samfunnstiltak. Arealplaner er førende for arealbruken i Bergen kommune 

Innenfor samfunnsplanlegging finnes det fire typer planer: Melding, strategi, temaplan og handlingsplan. Ut over dette er det også tre nivåer for arealplaner: Kommuneplan, områderegulering og detaljregulering. 

Planprosessen

Arbeidet med en plan har ulike faser og vil variere noe. Men en planprosess vil typisk foregå på denne måten:

  • Ansvarlig byråd legger frem sak til byrådet om oppstart av planarbeidet. (Oppstart av private detaljreguleringer er delegert til plan- og bygningsetaten. Kunngjøring av oppstart er et viktig punkt for medvirkning i arealplansaker). 
  • Byrådet vedtar oppstart av planarbeidet. Her sikres retning, samordning og organisering av planarbeidet. 
  • Byrådet fatter vedtak om å legge planen ut på høring. Høringsfristen er vanligvis på seks uker.  
  • Høringsinnspillene blir vurdert, og det blir utarbeidet et nytt planutkast. Byrådet får utkastet til andre gangs behandling.
  • Byrådet vedtar en innstilling (anbefalt vedtak) som sendes videre til bystyreutvalgene og bystyret. 
  • Aktuelt bystyreutvalg legger frem innstilling i saken.
  •  Bystyret fatter endelig vedtak. 
     

I en planprosess skal offentlige myndigheter, innbyggere, organisasjoner og næringsliv ha mulighet for å si sin mening. Ekstern medvirkning kan organiseres gjennom høringer, innspillseminar, dialogmøter og lignende.

Som innbygger har du hovedsakelig to måter å påvirke planarbeidet på:  

Ved kunngjøring av oppstart – kun arealplaner

I arealplanprosesser kunngjøres oppstarten i Kommunetorget, på Bergen kommunes nettsider og til berørte naboer og høringsparter. Her får man en tidlig mulighet til å komme med merknader basert på planavgrensning (hvilket område som skal reguleres) og hovedformål med planleggingsarbeidet. 
 

Høringer

For noen planer er høring lovfestet, men alle planer bør som hovedregel på høring. Høring skal som hovedregel være åpen for alle. Vanligvis vil aktuelle interessegrupper bli kontaktet direkte om planen og få invitasjon til å uttale seg. Kommunen informerer om planen og mulighet for å gi innspill på sine nettsider og i Kommunetorget. 

Etter høring skal høringsinnspillene oppsummeres i et merknadsskjema som skal følge den politiske saken som vedlegg. Her skal det blant annet fremgå hvordan innspillet er vurdert, og eventuelt hvordan innspillet er innarbeidet i nytt planforslag. 

Her gir du høringsinnspill

Gå til planer på høring: www.bergen.kommune.no/planer/hoeringer

Holde innlegg i bystyreutvalgene

Etter at byrådet har behandlet plansaken for andre gang, sendes den videre til aktuelt bystyreutvalg. Da kan enkeltpersoner eller representanter fra grupper eller foreninger som ønsker å komme med sine synpunkter, holde muntlige innlegg. Les mer: Holde innlegg i bystyreutvalgene

Som ledd i forberedelsene til en plan eller en høringsrunde, kan kommunen ta initiativ til ulike møteplasser. Informasjon om møtepunktene blir kunngjort gjennom kommunens kanaler og media, eller det sendes direkte invitasjon til aktuelle organisasjoner. 

Her er noen eksempler på aktuelle arenaer:

Bylab

Pilotprosjekt som skal være en nøytral arena for dialog, samarbeid og samskaping knyttet til byutviklingen i Bergen. Les mer om Bylab

Innspillsmøter

Brukes gjerne tidlig i planarbeidet for å sikre et bredt kunnskaps- og erfaringsgrunnlag for en plan eller sak.

Informasjonsmøter og folkemøter

Møteplass mellom kommunen og innbyggerne ved store og viktige saker for byen vår. Kommunen informerer, og det er åpent for spørsmål, innspill og dialog.