Gå tilbake til:
Du er her:

Sammenhengen mellom planene

Kommunal planlegging sier både noe om hvordan samfunnet, de kommunale tjenestene og kommunen sin organisasjon skal utvikles og hvordan arealet i kommunen skal nyttes.

Figur plannivåer
Figur plannivåer. Klikk på bildet for større visning.
Bilde:  

De ulike plantypene fyller forskjellige roller i den kommunale planleggingen.

Kommuneplanen

Kommuneplanen er kommunens overordnede og samordnende plan, og består av en samfunnsdel og en arealdel.

Samfunnsdelen (KPS) tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. I tillegg gir den føringer for kommunens øvrige planlegging og økonomiplanleggingen gjennom kommuneplanens handlingsdel. I Bergen kommune kombineres kravet om handlingsdel og økonomiplan i en felles handlings- og økonomiplan.

Arealdelen (KPA) viser sammenhengen mellom samfunnsutviklingen som omtales i samfunnsdelen og hvilke utslag og behov dette gir for arealbruken, og hvordan arealene samlet sett skal disponeres for å nå målene i samfunnsdelen.

Kommuneplanens samfunnsdel detaljeres gjennom tematiske kommunedelplaner og tematiske planer, mens kommuneplanens arealdel detaljeres blant annet gjennom kommunedelplaner og område- og detaljregulering.

Tematiske planer

Tematiske planer inneholder mål, strategier og tiltak for ulike samfunnsområder. Bergen bystyre vedtok i juni 2019 at man skal nytte fire ulike kategorier tematiske planer:

  • melding (kunnskapsgrunnlag eller rapport om status på et planområde, og skal ikke inneholde visjon, satsingsområder, mål, strategier og tiltak)
  • strategi (viser hva som er målet og hvilke strategier man har for å nå målene, men ikke hvordan det skal gjøres gjennom tiltak)
  • temaplan (det mest omfattende planverktøyet og skal ha både mål, strategier og tiltak)
  • handlingsplan (skal kun inneholde tiltak som sikrer gjennomføring av vedtatt strategi, temaplan eller utfordringer klarlagt gjennom politiske vedtak eller andre overordnede føringer)

Kommunen kan også utarbeide tematiske kommunedelplaner, men dette er en plantype som er lite i bruk i Bergen kommune. Forskjellen mellom tematiske kommunedelplaner og tematiske planer er at førstnevnte må følge prosesskravene i plan- og bygningsloven, mens planprosessene for tematiske planer blir designet etter behov.

Finansiering av tiltakene i tematiske planer og tematiske kommunedelplaner vurderes i forbindelse med handlings- og økonomiplanen og de årlige kommunebudsjettene. Det at et tiltak er med i en plan er med andre ord ikke en garanti for at det blir gjennomført.

Handlings- og økonomiplan

Handlings- og økonomiplanen anslår kommunens inntekter og fordeler de økonomiske ressursene for de neste fire årene. Den viser i tillegg hvilke mål, strategier og tiltak som planlegges gjennomført for å følge opp kommuneplanen. Planen inneholder også budsjett for det første året i fireårsperioden.

Planstrategi

Planstrategien viser hvilke planarbeid som skal gjennomføres i valgperioden. På bakgrunn av kommunens utfordringer, nasjonale og regionale føringer og ny politikk tar man stilling til om hele eller deler av kommuneplanen skal revideres, samt hvilke andre planarbeid som skal gjennomføres.

Planstrategien vedtas i løpet av det første året i hver valgperiode.

Les mer: