Gå tilbake til:
Du er her:

Ønsker du en aktiv fritid sammen med andre, men trenger hjelp for å få det til på grunn av funksjonshemming, alder eller sosiale vansker? Da kan du søke om støttekontakt.

Hva er støttekontakt?

En støttekontakt er en person som kan være sammen med deg på fritiden. Støttekontakten kan besøke deg hjemme, eller dere kan delta på ulike aktiviteter sammen, som kino, kafé, turer eller arrangementer.

Tilbud om støttekontakt gis vanligvis for noen timer i uken. Alle som jobber som støttekontakt har taushetsplikt. 

Hvem kan få støttekontakt?

Du kan få støttekontakt om du har en fysisk eller psykisk funksjonsnedsettelse som gjør at du trenger hjelp for å komme deg ut og delta i aktiviteter. Målet er å gi deg mulighet for en meningsfull fritid sammen med andre.

Støttekontakt kan gis både som et individuelt tilbud eller som et gruppetilbud.

Barn

Barn som trenger støttekontakt kan ha lite nettverk og venner. De kan ha en fysisk sykdom som gjør at foreldrene trenger avlastning. Noen barn trenger en voksen person som er forutsigbar, som representerer et fast holdepunkt, og som kan bidra til nye positive erfaringer. Problematiske familieforhold, lite sosialt nettverk eller integreringsproblem kan gi barn behov for kontakt med et annet menneske som representerer trygghet og en god rollemodell.

Enkelte barn har problemer på skolen eller i omgangskretsen. En støttekontakt kan gi et barn muligheten til å lære regler og normer gjennom nye situasjoner og opplevelser. En støttekontakt kan være en som barnet kan diskutere med og bli hørt og sett av. En støttekontakt kan være en som aktiviserer og inspirerer.

Funksjonshemmede

En del mennesker, unge eller voksne, med fysisk funksjonshemming kan trenge hjelp til hverdagslige gjøremål og for lettere å kunne delta på aktiviteter i fritiden. Noen mennesker er født med funksjonshemming, andre er blitt funksjonshemmet på grunn av sykdom, skade eller ulykke.

Mennesker med utviklingshemming

Mennesker med psykisk utviklingshemming trenger stimulering, trening og støtte for å kunne utnytte sine ressurser best mulig. På noen områder går deres utvikling langsommere og det er mer varierende grenser for hva som kan læres. For noen med psykisk utviklingshemming kan også bevisstheten om å være annerledes være en stor belastning.

Mennesker med psykiske problemer

Mennesker med psykiske problem som trenger støttekontakt kan synes det er vanskelig å ha sosial omgang og komme seg ut på egen hånd. De som trenger støttekontakt har ofte et lite nettverk. De trenger en person å prate med og som kan bidra til at vedkommende får oppleve hyggelige aktiviteter. Å være deprimert eller å ha mye angst kan føre til økt sårbarhet overfor fremmende og ukjente situasjoner.

Dersom du søker støttekontakt, vil vi vil sammen med deg finne ut om du skal få støttekontakt eller eventuelt andre tjenester. Det er ditt eller familiens behov som er avgjørende. 

Slik søker du

Alle brukergruppene søker på samme skjema, men skjemaene sendes til det vurderingskontor eller forvaltningehet som gjelder din brukergruppe.

Under finner du skjemaet for elektronisk søknad, og i avsnittet med "Skjemaer" finner du samme skjema i pdf for utskrift og manuell utfylling og i word for elektronisk utfylling, utskrift og manuell innsending.  

Kontaktinformasjon i Bergen kommune for deg som ønsker å søke om helse og omsorgstjenester.

Søknad om tjenester til eldre, funksjonshemmede og somatisk syke sendes til vurderingskontoret i byområdet du bor i:

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

  • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
    Postboks 7700, 5020 Bergen. Tlf. 408 18 874

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

  • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
    Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Du kan få hjelp av andre med søknaden. Husk å legge ved fullmakt.

Vedtak om støttekontakt gjøres av barnevernstjenesten, sosialtjenesten og vurderingsenhetene. Er du i kontakt med barnevernstjenesten eller sosialtjenesten, kan du ta opp med dem at du ønsker støttekontakt.

Sosialtjenesten fatter vedtak om støttekontakt for personer med rusproblemer. 

Saksbehandling

Kommunen skal hente inn de opplysningene som trengs for å avgjøre saken. Deretter blir det fattet et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse sammen med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å kontakte kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få vite når du kan vente svar. 

Pris

Tjenesten er gratis. Du skal ikke betale for utgifter som støttekontakten har.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester