Gå tilbake til:
Du er her:

Er du eldre, hjemmeboende og ønsker å komme ut av en isolert tilværelse? Eller pårørende til en eldre person med funksjonssvikt som trenger avlastning? Da kan du søke om tilbud ved aktivitetssenter.

Hva er aktivitetssenter?

Aktivitetssenter er et tilbud for deg som er eldre og bor hjemme. Tjenesten er dagopphold som skal gi deg mulighet for å være med på aktiviteter og sosialt samvær. Målet er at du skal komme ut av en isolert tilværelse og opprettholde mestring av ferdigheter. Aktivitetssenter er også et tilbud for pårørende som har behov for avlastning.

På aktivitetssenteret blir du fulgt opp av helsepersonell. To fellesmåltider og transport til og fra tilbudet inngår i tjenesten.

Det finnes aktivitetssentre i alle byområder. Noen tilbud er forbeholdt personer med demenssykdom.

Vurderingskontoret kan informere om hvilke sentre som fins og hvor de ligger. Se kontaktinformasjon til vurderingskontoret under overskriften «Slik søker du».

Hvem kan søke?

Når kommunen vurderer behovet for tjenesten, legges det blant annet vekt på

 • om du som søker er ensom og ønsker å delta i et sosialt fellesskap
 • om du som søker har behov for å opprettholde mestring av ferdigheter
 • om du som pårørende har særlig tyngende omsorgsoppgaver og har behov avlastning.

 

Slik søker du

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om dagplass. Du kan også få andre til å søke for deg. Da må du huske å legge ved fullmakt. 

Søknad om tjenester til voksne og eldre sendes til:

 • For bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling nord og sentrum
  Postboks 7700, 5020 Bergen
  Telefon: 55 56 70 70
 • For bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg:
  Vurderingskontor for voksne og eldre avdeling sør og vest
  Postboks 85, Nesttun, 5852 Bergen
  Telefon: 55 56 51 90

Mer kontaktinfo til vurderingskontorene finner du her.

Søknad om tjenester til mennesker med psykisk utviklingshemming sendes:

 • Forvaltning tjenester til utviklingshemmede
  Allehelgensgate 2, 5016 Bergen Tlf. 408 12 053

Søknad om tjenester til barn og unge med psykiske lidelser sendes:

 • Forvaltningsenhet psykisk helse til barn og unge
  Nygårdsgaten 6, 5015 Bergen Tlf. 55 56 86 70

Søknader om tjenester til voksne med psykiske lidelser sendes:

Saksbehandling

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Saksbehandlingstid
Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Pris

Egenandel etter kommunens satser for aktivitetssenter:  80 kroner per gang.

Lover og retningslinjer

Dagtilbud er ikke en lovpålagt tjeneste, men kan ytes for å dekke et hjelpebehov som gir rett til tjenesten etter lov om sosiale tjenester i Nav. Se blant annet sosialtjenesteloven § 12.

Lover

Forskrifter

Se også: 

 

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester