Aktivitetssenter er et dagtilbud for hjemmeboende eldre som har behov for aktivitet i hverdagen og sosial kontakt med andre.

 

Selv om du ikke lenger mestrer daglige gjøremål som tidligere, er det ikke sikkert at du behøver plass på aktivitetssenter

Bergen kommune har en rekke ulike tjenester og tilbud som kan hjelpe deg til å mestre mer av egen hverdag.  Les mer om følgende tjenester: 

Aktivitetssenter er et tilbud for deg som er eldre og bor hjemme. Tjenesten er et dagtilbud som skal gi deg mulighet for å være med på aktiviteter og sosialt samvær. Målet er at du skal komme ut av en isolert tilværelse og opprettholde mestring av ferdigheter. Aktivitetssenter er også et tilbud for pårørende som har behov for avlastning.

På aktivitetssenteret blir du fulgt opp av helsepersonell. To fellesmåltider og transport til og fra tilbudet inngår i tjenesten.

Det finnes aktivitetssentre i alle byområder.  Her finner du oversikt over disse. 

Noen tilbud er forbeholdt personer med demenssykdom. 

Aktiviteter for personer med demens

  • Eldre hjemmeboende som er sosialt isolert og som har vansker med å komme seg ut av hjemmet på egenhånd
  • Eldre som ikke lenger klarer å oppsøke/delta på sosiale sammenkomster alene, og som ønsker dette.
  • Eldre som har risiko for å utvikle ytterligere helse- og funksjonssvikt (ernæring, fysisk/ psykisk helse)
  • Der tilbudet kan bidra til at den eldre kan bli boende lengre i sitt hjem
  • Der tilbudet kan gis som avlastning til pårørende som har særlig tyngende omsorgsoppgaver

Du finner søknadsskjema under overskriften Søknadskjema lenger nede på siden. Du kan søke på papirskjema eller logge inn via ID-porten og søke elektronisk.  Kontaktinformasjon for å sende søknad på papir finner du under her.

Søknad om tjenester til voksne, eldre og somatisk syke barn

Send søknaden til Vurderingskontor for voksne og eldre i ditt byområde.
Bydelene Fana, Ytrebygda, Fyllingsdalen og Laksevåg tilhører Avdeling sør og vest. Bydelene Arna, Åsane, Bergenhus og Årstad tilhører Avdeling nord og sentrum.

Du kan få andre til å hjelpe deg med søknaden. Husk da å legge ved fullmakt. Hvis du bruker det elektroniske søknadsskjemaet, må du logge deg inn som deg selv, selv om du søker på vegne av noen andre.

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis den ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen og samtidig få vite når du kan vente svar. 

Saksbehandling 

Kommunen tar kontakt med deg for å hente inn nødvendige opplysninger. Etter dette blir det fattet et vedtak. Du skal alltid få en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Om du ikke får en begrunnelse, kan du få denne ved å kontakte kommunen innen tre uker.

Du betaler en egenandel for plass på aktivitetssenter.

Se priser under avsnittet Hjemmebaserte tjenester her:
Samlet oversikt over avgifter og egenbetalinger.

Du må skrolle litt nedover på siden for å få fram tallene

Aktivitetssenter for hjemmeboende eldre er ikke en lovpålagt tjeneste og tildeling skjer etter kommunale serviceytelser.

Lover

Forvaltningsloven

Helse- og omsorgstjenesteloven

Pasient- og brukerrettighetsloven

 

Bergen Kommune ivaretar informasjonssikkerhet og personvern i henhold til reglene i personvernforordningen.

Les mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.

Søk elektronisk om pleie- og omsorgstjenester