Her finner du blant annet oversikt over planprosessen, veiledning til oppstartsfasen og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Illustrasjon av de ulike fasene i en planprosess.

 

Før det brukes tid og ressurser på utarbeidelse av planinitiativ anbefales det å bestille et veiledningsmøte.

I veiledningsmøtet vil det orienteres om viktige premiss, utredninger og avklaringer som må legges til grunn for planoppstart. Her kan kommunen peke på aktuelle problemstillinger og overordnede føringer for det aktuelle området som er kjent per dags dato.

Forslagsstiller står fritt til å bestille veiledningsmøte uten plankyndig. I møtebestillingen må ønsket regulering og aktuelle problemstillinger/avklaringspunkter beskrives. Hva som kreves av grunnlagsmateriale før møtet avhenger av hva som ønskes veiledning om og vil variere fra sak til sak. 

Det presiseres at i et veiledningsmøte tas det ikke stilling til planoppstart. Dette avklares først når det søkes om oppstart av planarbeid. Kommunen kan derimot formidle hvorvidt det er sannsynlig at planoppstart kan aksepteres, eventuelt fraråde et planarbeid på bakgrunn av kjent informasjon som gis i møtet.

Kommunen kan i forkant av møte hente innspill fra aktuelle faginstanser/-etater. I enkelte tilfeller ber forslagsstiller om at andre aktuelle faginstanser/-etater deltar i møtet. Kommunen vil gjøre en vurdering og står fritt til å invitere andre aktuelle deltagere i møtet.

I etterkant av møtet sender saksbehandler møtereferat hvor føringer og diskusjoner fra møtet er gjengitt.

Benytt skjemaet på denne siden for å bestille møte. Møter vil normalt kunne avholdes innen 4 uker fra mottatt møtebestilling. Dere vil motta forslag til møtetidspunkt når saken har fått tildelt saksbehandler. Møter avholdes i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12.

Veiledningsmøter er gebyrbelagt, se kommunens gebyrforskrift (tidligere gebyrregulativ)
 

Bestill veiledningsmøte:

Her finner du veiledning om oppstartsfasen i et reguleringsarbeid, i tillegg til mal for planinitiativ og skjema for bestilling av oppstartsmøte.

Oppstart av reguleringsarbeid

Før kunngjøring av oppstart av privat planarbeid skal det holdes oppstartsmøte med kommunen (planmyndigheten), jf. plan- og bygningsloven § 12-8 og forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Kunngjøring og varsling om oppstart kan ikke gjennomføres før kommunen har gitt forslagsstiller skriftlig tilbakemelding om dette. 

Hensikten med oppstartsmøte er å legge til rette for en effektiv og forutsigbar planprosess, og avklare viktige forutsetninger for planarbeidet så tidlig som mulig. 

Kommunen tar gebyr for oppstartsmøte. Se gebyrforskriften (tidligere gebyrregulativet).

Planinitiativ 

Sammen med bestilling av oppstartsmøte skal det sendes inn et planinitiativ. Etter forskrift om planinitiativ § 1 skal planinitiativet i nødvendig grad omtale premissene for det videre planarbeidet, se mal for planinitiativ.

Planinitiativet skal vedlegges følgende: 

  • PDF og SOSI med forslag til planavgrensning
  • Forslag til fremdriftsplan

Bergen kommune har følgende krav som følger av kommuneplanens arealdel (KPA 2018):

  • Innledende stedsanalyse (krav følger av KPA 2018 § 8), legges som vedlegg til planinitiativet
  • I saker med krav om klimagassberegning (jf. KPA 2018 § 18) skal klimaambisjoner fastsettes ved hjelp av Klimanorm Bergen, og resultatene skal inngå i planinitiativet.

Se veiledere til kommuneplanens arealdel 2018

Det anbefales ikke å utarbeide mer materiale enn nødvendig, med mindre annet er avtalt på forhånd. Dokumenter skal holdes korte og konsise, og forholde seg til maler og beslutningsrelevant informasjon. Hvis innsendt materiale vurderes som mangelfullt, vil kommunen etterlyse suppleringer før det tilbys møtetidspunkt. 

Gjennomføring av oppstartsmøte 

I oppstartsmøtet skal de temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget behandles. Ved behov vil øvrige faginstanser/ -etater også være til stede og komme med sine råd og anbefalinger. Det legges opp til at forslagsstiller presenterer planinitiativet og stedsanalyse i starten av møtet til videre diskusjon. Det er mange tema som skal belyses i et planarbeid, på oppstartsmøtet prioriteres samtalen rundt det mest relevante temaene for det konkrete planinitiativet. Forslag til fremdriftsplan drøftes i møtet.  

I oppstartsmøtereferatet skal det redegjøres for avklaringer og konklusjoner det ble enighet om, punkter det er uenighet om og punkter som gjenstår å avklare. Referatet skrives av kommunen.  

I etterkant av møtet sendes referatet til møtedeltakerne for gjennomlesing og  kommentering, før referatet journalføres. Referatet skal være en felles referanse for forslagsstiller og kommunens videre arbeid med planforslaget, og således utgjøre en retningslinje som partene i fellesskap skal arbeide etter.  

Beslutning om at planinitiativet stoppes 

Finner kommunen at et privat planinitiativ ikke bør føre frem, kan kommunen beslutte at initiativet skal stoppes, jf.  plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8, 2. ledd. Planinitiativ som stoppes, kan kreves forelagt til politisk behandling for endelig avgjørelse. Stopp av planinitiativ er gebyrbelagt.

Relaterte dokumenter og skjema:

Her kan du laste ned maler for tittelfelt og tegnforklaring samt finne mer informasjon om å bestille kartdata (basiskart og plandata) fra kommunen.

Tips til avgrensing av planen

Forslaget til plangrense må ta med tilstrekkelig areal for å ivareta planens behov, inkludert midlertidige bygge- og anleggsområde og frisiktsoner. I tillegg må plangrensen forholde seg til eiendomsgrenser, gjeldende utbygget situasjon (basiskart), samt gjeldende plansituasjon og tilgrensende planer i prosess.

Bestilling av kartdata

Bestilling av basiskart og plandata gjøres gjennom kartbutikken Ambita Infoland. For å få det mest oppdaterte kartgrunnlaget, pass på at du bestiller kartdata fra Bergen kommune.

Dersom du kan dokumentere at du har mottatt basiskart fra oss tidligere, i samme plansak, vil du kunne få tilsendt nytt kart vederlagsfritt ved å kontakte postmottaket til arealinformasjon: Postmottak.Arealinformasjon@bergen.kommune.no. Ønsket dokumentasjon er ordrenummeret på forrige bestilling.

Kartbutikken

Kart, nabolister, eiendomsinformasjon og planinformasjon for bruk i bygge-, dele- og plansaker må bestilles fra kartbutikken, der du finner produkter knyttet til den enkelte eiendom.

Prisene varierer fra produkt til produkt, og betaling skjer med vanlig betalingskort. Du må registrere deg som kunde, og kjøp av noen av produktene krever at du avgir en erklæring om bruken.

Produktene i kartbutikken er tilpasset ulike faser innen eiendomsforvaltningen med hovedvekt på omsetning av eiendommen, samt byggesaker og plansaker knyttet til eiendommen. Listen over produkter inneholder både informasjonspakker, rene kartprodukter og tekstprodukter.
 

Her finner du kart

Du får også kjøpe kart ved personlig fremmøte i Plan- og bygningsetatens kundesenter i Johannes Bruns gate 12. 

Du finner også mange ulike kart gratis, på bergenskart.no.

Relaterte dokumenter og lenker:

Her finner du kommunens Gebyrforskrift (tidligere Gebyrregulativet) med oversikt over priser for behandling av private planforslag, samt skjema for gebyrgrunnlag.

Se kommunens Gebyrforskrift 2024.

Bestilling av oppstartsmøte