Komplett planforslag

Her finner du veiledning og maler for innsending av komplett planforslag. Dette omfatter blant annet kravspesifikasjon med sjekkliste.

Det er en forutsetning for kommunens arbeid med både utleggelse av planforslag til offentlig ettersyn, og påfølgende behandling med oversendelse av planforslaget til politisk behandling, at planforslaget er komplett i henhold til vår kravspesifikasjon med sjekkliste for reguleringsplanforslag.

Plankonsulent for pågående planarbeid plikter å gjøre seg kjent med den til enhver tid gjeldende Veileder private planforslag slik denne fremkommer på våre nettsider. Det vises spesielt til kravspesifikasjonen og gjeldende maler for reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse.

Innsending av komplett planforslag

Planforslag til behandling skal leveres samlet og sendes på e-post til Plan- og bygningsetatens postmottak. Planforslag med mange og/eller store filer må sendes via nettbaserte overføringsløsninger. Filene kan ikke være pakket/zippet.

Gebyr

Her finner du kommunens gebyrforskrift med oversikt over priser for behandling av private planforslag: Gebyrforskrift (tidligere gebyrregulativet).
Skjema for gebyrgrunnlag skal fylles ut av forslagsstiller og leveres sammen med planforslag til behandling.

Last ned: