Gå tilbake til:
Du er her:

Innsending av forslag til planprogram

Her finner du veiledning om innsending av forslag til planprogram, og om konsekvensutredning av private forslag til detaljregulering.

Det skal utarbeides planprogram for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn etter reglene i plan- og bygningsloven § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger.

Planforslag som omfattes av forskriftens § 6 og vedlegg I, skal konsekvensutredes og ha planprogram.

Forslag til planprogram skal sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn normalt samtidig med varsel om oppstart av planarbeidet. Høringsfristen skal være på minst seks uker.

Planforslag som faller inn under kriteriene i forskriftens § 10 skal konsekvensutredes og behandles etter samme forskrifts § 8. Slike planforslag skal ikke ha planprogram eller melding.

Her kan du laste ned skjema for innsendelse av forslag til planprogram, samt merknadsskjema.

 

Last ned: