Danmarksplass
NYE SATSINGER: Utslipp fra veitrafikken står for cirka 40 prosent av klimagassutslippene i Bergen. Derfor inneholder Grønn strategi flere satsinger for å fremme bærekraftig transport. Strategien som bystyret nå har vedtatt, skal være førende for klimaarbeidet i Bergen frem mot 2030.
Bilde: Andrew M.S. Buller

Slik er fremtidens klimamål for Bergen

Bystyret har vedtatt "Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030". Strategien vil være førende for alt klimarelevant arbeid i Bergen.

Den nye strategien erstatter Grønn strategi – Klima- og miljøhandlingsplan for Bergen, vedtatt i 2016.

“Grønn strategi - Klimastrategi for Bergen 2022-2030” legger til grunn at vi må kutte både direkte utslipp i Bergen og indirekte utslipp som forbruket vårt skaper utenfor kommunen. Samtidig kobles naturkrisen og klimakrisen sammen, og forståelsen av klimatilpasning blir utvidet til å omfatte både risikoen knyttet til et klima i endring og risiko knyttet til selve omstillingen. 

Strategien har følgende visjon: 

Bergen er en pådriver for en offensiv, radikal og rettferdig klimaomstilling, slik at alle i Bergen kan leve gode liv med lave klimagassutslipp i et endret klima.

Les mer om strategiens oppbygging i tidligere omtale fra byrådet.

Oversikt over grønn strategi
MER ENN UTSLIPPSKUTT: Grønn strategi er delt i fire strategier med tilhørende delmål. Konkrete klimatiltak skal komme i årlige handlingsplaner, som oppfølging av klimastrategien.
Bilde: Bergen kommune

To hovedmål

Strategien har et mål om at Bergen skal være et lavutslippssamfunn i 2030.

Et delmål er at direkte klimagassutslipp skal kuttes med 85 prosent sammenlignet med 2009. Foreløpig er utslippene kuttet med 27 prosent.

Målet for 2050 er at Bergen skal være et 1,5-graderssamfunn. I det ligger at Bergens innbyggere og virksomheter skal begrense sin klimapåvirkning til et nivå som er i tråd med Parisavtalen.

Forslaget har fire strategier for å nå disse to målene:

  • Kutte direkte utslipp
  • Sirkulere ressursene
  • Bevare naturen
  • Forberede for endring

Tiltak i kommende handlingsplan

Grønn strategi forteller hva som bør prioriteres de kommende årene. Strategien inneholder derimot ikke tiltak. Konkrete klimatiltak kommer i en egen handlingsplan med årlig rapportering, som vil fungere som oppfølging av Grønn strategi. 

Den første handlingsplanen skal legges fram for bystyret i løpet av våren 2023.

Om bystyrets vedtak

Bystyret vedtok innstillingen samt følgende nye merknader: 

  • Bystyret ber byrådet om at en i handlingsplanen for realisering av Grønn strategi vurderer tiltak for etablering av næring knyttet til gjenvinning eller sirkulære økonomi og hvordan Bergen kan bli en attraktiv by for slik næring. 
  • En klimastrategi må også legge opp til sosial bærekraft ved å gjøre det mulig for flere å gjøre miljøvennlige valg. Her vil en universelt utformet by være sentralt. 
  • Riving og rehabilitering av bygg har en stor miljøkostnad. God planlegging for universell utforming kan forlenge byggenes levetid og dermed være viktig for å støtte opp under klimastrategien.  

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 25. januar