Illustrasjon av strategien
FIRE STRATEGIER: Forslaget peker på fire områder der Bergen må lykkes frem mot 2030: Kutte direkte utslipp, sirkulere ressursene, bevare naturen og forberede for endring.
Bilde: Bergen kommune

Byrådet legger fram Grønn strategi – Klimastrategi for Bergen 2022-2030

Bergen skal fremme en offensiv, radikal og rettferdig klimaomstilling, slik at alle i Bergen kan leve gode liv med lave klimagassutslipp i et endret klima.

Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling.
HAR KUTTET: At vi allerede har kuttet Bergens utslipp med 27 prosent siden 2009 viser at klimakutt er mulig, påpeker Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling.
Bilde: Håvard Prestegården

– Nå i 2022 har vi mye ny kunnskap om klimakrisen og hvordan vi kan løse den. Grønn strategi danner grunnlaget for Bergens klimaarbeid frem mot 2030. Derfor er strategien  den viktigste klimasaken i Bergen på mange år, sier Ingrid Nergaard Fjeldstad, byråd for klima, miljø og byutvikling

Gjeldende Grønn strategi, vedtatt i 2016, handler mest om å kutte utslipp innenfor kommunens grenser. Det nye forslaget favner hele problematikken som klimakrisen påfører samfunnet vårt. 

  • Her kan du lese forslaget til ny Grønn strategi: 

Strategien staker ut retningen frem mot 2030, og er nyskapende på flere måter:

Forslaget viser hvordan klimakrisen og naturkrisen henger sammen, og at disse må løses i sammenheng. Dette får konsekvenser for arealpolitikken. Strategien har et mål om at Bergen skal bli en arealnøytral kommune, der vi gjenbruker allerede utbygde arealer fremfor å bygge ned natur, jordbruksarealer og grøntområder. I tillegg trekker forslaget inn utslippsfri avfallshåndtering og sirkulærøkonomi som en del av klimaløsningen i større grad enn tidligere.

Videre viser strategien at klimatilpasning også handler om risiko knyttet til selve omstillingen til et lavutslippssamfunn. Det betyr for eksempel at Bergen kommune må bidra til stabile rammebetingelser, slik at næringslivet vårt kan utnytte mulighetene som kommer.

To hovedmål

Strategien har et mål om at Bergen skal være et lavutslippssamfunn i 2030.

Et delmål er at direkte klimagassutslipp skal kuttes med 85 prosent sammenlignet med 2009. Foreløpig er utslippene kuttet med 27 prosent.

Målet for 2050 er at Bergen skal være et 1,5-graderssamfunn. I det ligger at Bergens innbyggere og virksomheter skal begrense sin klimapåvirkning til et nivå som er i tråd med Parisavtalen.

Faksimile fra strategidokumentet
KLIKKBAR: Du kan klikke på grønne knapper og tekstlenker for å navigere deg rundt i strategidokumentet.
Bilde: Bergen kommune

Forslaget har fire strategier for å nå disse to målene:

  • Kutte direkte utslipp
  • Sirkulere ressursene
  • Bevare naturen
  • Forberede for endring

Visjon: Offensiv, radikal og rettferdig omstilling

– Vi sier at klimaomstillingen må være både offensiv, radikal og rettferdig. I Bergen har vi allerede kommet et godt stykke på vei med å kutte utslippene, men omstillingen går for sakte. Det må virkelig gjennomgripende endringer til, sier Nergaard Fjeldstad.

– Skal vi lykkes, må vi få næringslivet med på laget. Den grønne omstillingen gir mange spennende muligheter for fremtidsrettede bedrifter, sier byråden.

Hvilke tiltak skal innføres?

Grønn strategi viser hva som er de overordnede målene og hvilke strategier vi har for å nå dem. Forslaget forteller også om hva som bør prioriteres de kommende årene. Strategien inneholder derimot ikke tiltak. Konkrete klimatiltak kommer i en egen handlingsplan med årlig rapportering, som vil fungere som oppfølging av Grønn strategi. Den første handlingsplanen skal legges fram for bystyret i løpet av våren 2023.

– Bergen kommune, med Klimaetaten i spissen, har gjort et stort arbeid med å få med bergenserne i utformingen av Grønn strategi. Gjennom blant annet høringsrunden og gjestebudene  har vi fått svært mange gode forslag til tiltak. Flere av disse vil bli tatt med i kommende handlingsplaner, sier Nergaard Fjeldstad.

Saken skal til videre behandling i utvalg og bystyre.

Les dokumentene i saken.