Fjeld-utvalget
RAPPORT: Rune Fjeld presenterte 6. mars 2020 rapporten fra det eksterne utvalget som har gått gjennom ti konfliktfylte saker i barnevernet.
Bilde: Andrew Buller

Bystyret følger opp barnevernsrapporten fra Fjeld-utvalget

Bystyret har tatt fremdriftsplan for oppfølging av rapport fra utvalg for gjennomgang av barnevernssaker i Bergen kommune orientering.

Bergen bystyre vedtok i sak 58/18 at det skulle nedsettes et eksternt utvalg for å undersøke ti enkeltsaker i barnevernstjenesten i Bergen kommune, som har vært særlig konfliktfylte. Gjennomgangen skulle primært rettes mot hva som kunne vært gjort annerledes for å redusere konfliktnivået mellom familie/barn og barnevern. Utvalget ble oppnevnt av byrådet med Rune Fjeld som utvalgsleder. Utvalget overleverte 5. mars 2020 sin rapport som presenterte analyse av funn fra gjennomgangen og ga anbefaling til tiltak. 

Åtte utvalgte tiltak

Bystyret fattet 27 vedtakspunkt og en merknad og ba byrådet om å legge frem en sak i løpet av første halvår 2021 med fremdriftsplan for de vedtak og merknader som lå til saken. 

Etat for barn og familie har det overordnete faglige ansvaret for kommunens barnevern og har siden Fjeld-utvalgets rapport ble levert arbeidet kontinuerlig med å operasjonalisere rapportens anbefalinger og bystyrets vedtak til målrettede og gjennomførbare aktiviteter og tiltak. Prosjektet “Bergens barnevern” har arbeidet med åtte utvalgte tiltak med utgangspunkt i Fjeld-rapporten. Tiltakene retter seg inn mot ansattes arbeidssituasjon og har positiv effekt for brukere av tjenesten som formål. Sluttrapport fra prosjektet er vedlagt saksdokumentene. 

Les også mer i tidligere omtale fra byrådet

 Om bystyrets vedtak

Bergen bystyre tok fremdriftsplan for oppfølging av bystyrets vedtak til orientering. Bystyret vedtok utvalgets innstilling punkt 1 ,samt de to merknadene fra utvalget. Bystyret vedtok også følgende merknad: 

  • Bystyret ber Byrådet ta initiativ overfor regjeringen med sikte på å sikre familier tilgang til fri rettshjelp i alle saker i barneverntjenesten.

Les dokumentene i saken

Les sakene fra bystyret 22. september