Gå tilbake til:
Du er her:

Redegjør for oppfølging av barnevernssaker

Byrådet legger frem fremdriftsplan for oppfølging av barnevernssaker som ble gjennomgått av Fjeld-utvalget.

Bergen bystyre bestemte i 2018 at det skulle nedsettes et eksternt utvalg for å undersøke ti enkeltsaker i barnevernstjenesten, som har vært særlig konfliktfylte. Formålet med gjennomgangen skulle være læring. Utvalget ledet av Rune Fjeld overleverte sin rapport 05. mai 2020 med anbefalinger om tiltak. 

Ved bystyrets behandling av Fjeld-rapporten 17. november 2020, ble det vedtatt at det skulle legges frem en sak i første halvår 2021 med fremdriftsplan for de vedtak og merknader som ligger til saken.

Etat for barn og familie har siden utvalgets rapport ble levert, arbeidet med å klargjøre rapportens anbefalinger og bystyrets vedtak til målrettede og gjennomførbare aktiviteter og tiltak. Saken redegjør for dette arbeidet.

Prosjekt Bergens barnevern

Det ble etablert en prosjektgruppe med deltakelse fra ulike deler av etatens tjenester.  Prosjektet har arbeidet med åtte utvalgte tiltak med utgangspunkt i Fjeld-rapporten. Sluttrapport fra prosjektet er vedlagt saken. 

Bergens NYE barnevern

Arbeidet med forbedring og utvikling av barnevernet forsetter. Fra høsten 2021 etableres et seks måneders tverrfaglig utredningsprosjekt "Bergens NYE barnevern". Prosjektet skal utarbeide konkrete forslag til tiltak som bidrar til at barn og unge opplever barnevernet som trygt, der de blir hørt og som de har tillit til. I tillegg skal kvaliteten på kjerneoppgavene til barnevernet styrkes og mulighet for å få hjelp utenfor barnevernet skal utvides.

Saken skal videre til behandling i bystyret.

Les dokumentene i saken.

Se sakene fra byrådet 20. mai