Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 01.08.2020
Merknadsfrist: 15.09.2020
Saksnummer: 201511504
Arealplan-ID: 64620000
Åpne i planregister

Status: Offentlig ettersyn - plan
Bydel: Fana

Gnr. 44 bnr. 9 mfl. Hovedformål: Privat og offentlig tjenesteyting. Detaljregulering

Om planforslaget

Holon Arkitektur AS fremmer på vegne av Solli DPS detaljregulering for Solli DPS ved Skjoldskiftet, Osvegen i Fana bydel. 

Foreliggende planforslag tilrettelegger for et fremtidig behov for utvidelse av virksomheten til Solli DPS slik at senteret skal kunne vokse i takt med økende kapasitetsbehov. Det legges opp til å kunne etablere inntil 15 000 m2 nytt bruksareal, fordelt på 6 felt med inntil 4-5 etasjer. 

Hovedbygget bevares i planforslaget. Det reguleres fortau langs deler av E39 og langs den private vegen Osvegen.

Det er i etterkant av varsel om oppstart gjort noen endringer i plangrensen. Justeringene er som følge av at plangrensen nå følger eiendomsgrensene, og mot nord følger den nå planavgrensningen til arealplan-ID 16800000. En del av E39 Osvegen er tatt inn i plangrensen for å regulere frisikt.  Justeringen av plangrensen varsles gjennom foreliggende fagnotat.

Har du merknader til planforslaget?

Grunneiere, naboer og alle interesserte inviteres til å komme med synspunkter og innspill til planforslaget. Eventuelle innspill, synspunkter og merknader sendes via den blå og hvite merknadsboksen på denne siden.

Berørte grunneiere og gjenboere blir varslet direkte via elektronisk brev.

E-post kan også sendes direkte til postmottak.planogbygg@bergen.kommune.no

Brevpost:

Bergen kommune
Plan- og bygningsetaten
Postboks 7700,
5020 Bergen

Ved all henvendelse ber vi om at du oppgir saksnummer.

Du kan følge behandlingen i de politiske utvalgene på kommunens nettsider: https://www.bergen.kommune.no/politikere-utvalg/#/saker

Saksdokumenter:

 

Merknad

Har du merknad til planforslaget? Send oss dine synspunkter og innspill ved å klikke lenken under.

Send merknad