Gå tilbake til:
Du er her:

Planlagte entreprenøranskaffelser 2022-2024

Etat for utbygging gir her en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2022-2024. Planlagte utbyggingsprosjekter kan være av interesse for leverandører og andre.

Oversikten er oppdatert per 26 september 2022.

Total investeringsramme er prosjektets økonomiske ramme i gjeldende handlings- og økonomiplan 2022-2025 (vedtatt desember 2021). Total investeringsramme er budsjettert slik at det er 85 % sannsynlig at investeringen blir lavere (P85), og vil derfor være vesentlig høyere enn entreprisekostnaden. Beløpene er inklusiv merverdiavgift.

Fra 1. januar 2025 vil det bli krav om utslippsfrie byggeplasser i alle kontrakter. For å møte dette kravet blir det en gradvis innfasing av utslippsfrie byggeplasser for eksempel ved ved bruk av tildelingskriterier i konkurranse­underlag fra 3. kvartal 2022.

_______________________________________

Rehabilitering av Laksevåg barnehage (B0960)

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Sverre Hjetlands vei 17
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: Jan/feb 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Bevaring av antikvariske forhold, fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie maskiner, BREEAM metodikk, ombrukskartlegging med spesielt fokus på ombruk av løst inventar, skjerpet krav til kildesorteringsgrad, passivhus så langt det lar seg gjøre.
 • Størrelse: Rehabilitering BTA 958 m²
 • Total investeringsramme: 70,4 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Steinsvikkroken utleieboliger (D0510)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Steinsvikkroken Gnr.: 39 Bnr.: 270
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2023
 • Byggetid: ca. 18 mnd.  
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer som byggvarme og byggtørk, passivhus, klimagassberegninger skal utføres.
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 980 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

_______________________________________

Midtunvegen bofellesskap (H0590)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Hardangervegen 4
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2023
 • Byggetid: 1,5 - 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus og klimagassregnskap. 
 • Størrelse: 8 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1.600 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 119 mill.

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av nybygg med 8 leiligheter for multifunksjonshemmede og personalbase. Oppgradering av Midtunvegen med murer, fortau, belysning og kryss mot Hardangervegen.

Rekkefølgekrav vil bli organisert som et eget prosjekt.

_______________________________________

Svartediksveien – retting av boligbygg (D0470)

 • Prosjekttype: Tvangsfullbyrdelse Ikke fastsatt., retting av boligbygg
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: > 300 m²
 • Total ramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal gjennomføre retting av boligbygg i samsvar med godkjent byggesak. Prosjektet gjennomføres som tvangsfullbyrdelse av rettingsvedtak fattet av Bystyret i Bergen. 3 leiligheter skal demonteres og bygget istandsettes.

_______________________________________

Rå - ny idrettshall og riving av eksisterende gymsal (U2700)

 • Prosjekttype: Riving av gymsal, ny idrettshall med ekstra klasserom i tilbygg samt ombygging av bassengrom.
 • Adresse: Steinsvikvegen 393, 5239 Rådal
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, BREEAM-metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Tilbygg 1000 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.

_______________________________________

Bergen offentlige bibliotek

 • Prosjekttype: Ombygging og utskifting i forskjellige arealer
 • Adresse: Strømgaten 6
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. halvår 2023
 • Byggetid: 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Hovedentreprise VVS-tekniske fag; Ventilasjon/SD-anlegg – sprinkler – gass slukkeanlegg – nytt vanninntak med tekniske og bygningsmessige tiltak forbundet med dette.
 • Klima og miljø: Bevaring av kulturminne, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: Ombygging 2600 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Gjennom prosjekteringsarbeidet og de igangsatte arbeidene har det blitt avdekket et mye større behov for utskifting av tekniske anlegg og bygningsmessige tiltak enn først antatt.  Tiltak som skal utføres omfatter bl.a. installasjon av nye luftbehandlingsanlegg på loft og i kjeller, framføring av ventilasjonsanlegg og installasjon av sprinkler i fredete arealer, samt nytt vanninntak som også medfører graving i historisk grunn.

 

_______________________________________

Bjørge utleieboliger (D0490)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Bjørge Gnr.: 22 Bnr.: 6
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Byggetid: ca. 18 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer som byggvarme og byggtørk og klimagassregnskap. 
 • Størrelse: 5 småhus på ca. 40 m² per hus. BTA 318 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Regulering der tomt ligger innenfor byfjellsgrensen og er regulert til LNF. Videre skal det bygges 5 småhus i rekke på to og tre og som skal huse beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet. 

_______________________________________

Petedalsmyra utleieboliger (D0500)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Petedalsmyra Gnr.: 39 Bnr.: 717
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Byggetid: ca. 24 mnd.  
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer som byggvarme og byggtørk, passivhus, klimagassberegninger skal utføres.
 • Størrelse: 8 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 950 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 8 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

_______________________________________

Rivning og nybygg av Slettebakken barnehage (B1030)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vilhelm Bjerknesvei 18
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise (tilbud løsningsforslag)
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Nybygg, ikke fastsatt
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Nybygg og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Rehabilitering Ytre Arna skule  

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg 
 • Adresse: Bankvegen 11, 5265 Ytre Arna 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør:2. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2025 
 • Byggetid: 2 år 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Samspelsmodell 
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, ombrukskartlegging, BREEAM metodikk, klimagassregnskap. 
 • Størrelse: Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy 
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?  
Totalrehabilitering av Ytre Arna skule, i tillegg til ombygging og tilbygg. Rehabilitering av svømmeanlegg og idrettsfløy og etablering av nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført eit moglegheitsstudie kor det er utarbeida eit konseptforslag for korleis skulen kan byggjast om og oppgraderast, slik at den nærmer seg dagens skulestandard og -norm.

_______________________________________

Haugland omsorgsboliger – 2 bofellesskap for utviklingshemmede (H0740)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering. 
 • Adresse: Hauglandsvegen 56 (gnr/bnr 305/46)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse A.
 • Størrelse: ca 2970 m² BTA (inkl. eksisterende gymsal)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.   

Hva skal vi gjøre?
Bygge to bofellesskap for totalt 12 beboere, med egne tjenestebaser tilknyttet hvert bofellesskap. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.

Ytterligere 6 boliger med tjenestebase vil oppføres som et eget frittstående nybygg. Eksisterende gymsal vil oppgraderes og fungere som gymsal og grendahus. Midtre skolebygg rives.

Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Formålet endres til offentlig tjenesteyting og detaljreguleringsprosessen pågår og vil pågå parallelt med prosjektering. Planforslag er til 2. gangs behandling. 

_______________________________________

Teigane Bofellesskap (H0770)

 • Prosjekttype: Nybygg - Bofellesskap for utviklingshemmede. 
 • Adresse: Teigane 53, Indre Arna: G.nr.287 B.nr.227
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid: ca. 18 mnd.
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, Passivhus. Planlegges for fremtidig installering av solceller.
 • Størrelse: ca. 900 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges et nytt bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase i tilknytning til boligene. Det skal etableres hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til boligformål. Tomten ligger i et rasutsatt område. Det er utført grunnundersøkelser. Rapport er utarbeidet.

_______________________________________

Rehabilitering og tilbygg Åstveit skole (U2920)

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Adresse: Tertnesveien 33, 5113 Tertnes
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2024
 • Byggetid: 1 - 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, biologkartlegging i randsone mot LNF og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Rehabilitering og ombygging 500-600 m², 

tilbygg ca. 1600 m2

 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy til arealer for kunst og håndverk, samt tilbygg med adm. og personalarbeidsplasser, driftsarealer, skolehelsetjeneste, aula, bibliotek og arealer for musikk dans og drama.

_______________________________________

Rolland skole (U2300)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende skolebygg og nybygg for 350 elever
 • Adresse: Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 4. kvartal 2023 (opparbeidelse av uteområder i forbindelse med bussing av elever)
 • Antatt igangsettelse nybygg: 3 kvartal 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie anleggsmaskiner, BREEAM sertifisering, passivhus, massiv tre, ombrukskartlegging, ombruk av eksisterende materialer, lokal energiproduksjon.
 • Størrelse: 4500 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende skole skal rives og nytt skolebygg for 350 elever oppføres på tomten samt opparbeidelse av uteområde. Etablering av rundkjøring samt oppstillingsplass for busser i forbindelse med bussing av elever i byggerioden skal være ferdigstilt til skolestart 2024, riving og nybygg med byggestart 3. kvartal 2024.

_______________________________________

Mathopen idrettshall – garderobehus og aktivitetssal (I0580)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg 
 • Adresse: Kongsbrekkene 2, 5157 Mathopen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2023
 • Antatt igangsettelse: 4. kvartal 2023/1. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 12 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, ombrukskartlegging, klimagassberegninger, passivhusnivå.
 • Størrelse: ca 900 m²
 • Total investeringsramme: 44 mill.

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende garderobeanlegg og klubbhus er i svært dårlig stand, og deler av anlegget er i dag stengt. Det eksisterende tilbygget skal rives og det skal føres opp nytt tilbygg i eksisterende fotavtrykk med håndballgarderober, fotballgarderober, foaje, kiosk/kjøkken samt en aktivitetssal med 4 m høyde.

Tilbygget bygges over to plan med aktivitetssal i plan 2. Målet med prosjektet er å føre opp et tilbygg som vil kunne skape en attraktiv og inkluderende base i nærmiljøet. Tilføyelsen av en ny aktivitetssal vil føre til et større aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet, og øke antall brukstimer av anlegget.

_______________________________________

Nedre Totland omsorgsboliger - Bofellesskap for utviklingshemmede (H0730)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering. 
 • Adresse: Totlandsvegen 415 
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 15 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Foreløpige mål er fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse B.
 • Størrelse: ca 1350 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt. 

Hva skal vi gjøre?
Bygge bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase tilknyttet boliger, samt egen medleverhybel. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.  Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser.

Formålet endres til offentlig tjenesteyting. Detaljreguleringsprosessen pågår og vil pågå parallelt med prosjektering. Planforslag skal nå bearbeides etter avsluttet høringsperiode.

_______________________________________

Det Hanseatiske Museum (K0240)

Restaureringsarbeidene for DHM startet våren 2019 og forventes ferdigstilt ved årsskiftet 2025/2026. Deretter vil utstillingsarbeidene gjennomføres før åpning for publikum i 2026. Bygningen er fredet og er en viktig del av Verdensarven på Bryggen. Bygningene ligger på fredet middelaldergrunn.

 • Prosjekttype: Totalrestaurering
 • Adresse: Finnegården 1A
 • Anskaffelse: Det skal lyses ut utførelsesentreprise(r) for tekniske fag. Elektro, VVS og sprinkler i en eller to anskaffelser.
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2023
 • Gjennomføringsmodell: Kontrakten vil bli tiltransportert hovedentreprenør som har en NS 8405 kontrakt med BH.

Hva skal vi gjøre?
Det skal lyses ut entreprise for tekniske fag. Elektro, VVS og sprinkler i en eller to anskaffelser. Teknisk(e) entreprise(r) med alarmanlegg, sprinkling, belysning, varme og ventilasjon i fredet bygningsmasse.

_______________________________________

Sandbrekkevegen bosenter og utleieboliger (D0440)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sandbrekkevegen 10
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2023
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: 18-20 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus og klimagassregnskap. 
 • Størrelse: 8 utleieleiligheter og 9 boliger i bosenter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1.900 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 93,2 mill.

Hva skal vi gjøre?
Nybygg med 8 utleieboliger, og bosenter med personalbase og 9 boenheter for mennesker med særskilte behov.

_______________________________________

Mindemyren flerbruksbygg (D0590)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende bygg med krav til ombruk, videre nybygg av multifunksjonsbygg. 
 • Adresse: Kanalveien 52
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2023
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2026
 • Byggetid: ca 30 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, BREEAM sertifisering trolig “Excellent”, manual 2022, ambisjon om nesten nullenergibygg iht. kriterier fra FutureBuilt, skjerpet krav til ombruk av eksisterende bygg (Postterminalen).
 • Størrelse: Nybygg BTA 14000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal etablere multifunksjonsbygg med blant annet barneskole for 400 elever, idrettshall, kultursal, omsorg+ boliger, dagaktivitetssenter og frivillighetssentral.

_______________________________________

Rehabilitering av Søre Skogvei barnehage (B0970)

 • Prosjekttype: Rehabilitering/påbygg/nybygg
 • Adresse: Firdagaten 35
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2023 (avhenger av erstatningsbarnehage)
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, skjerpet krav til kildesorteringsgrad, passivhus så langt det lar seg gjøre.
 • Størrelse: Rehabilitering + tilbygg BTA 582 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg (eventuelt påbygg/) og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Lysverkbygget (Kode 4) – asbestsanering med diverse vedlikeholdstiltak (K0340)

 • Prosjekttype: Utbedring og vedlikehold av deler av bygget
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 4. kvartal 2023
 • Byggetid: Ca 15 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise, riving og sanering av asbest samt vedlikeholdstiltak.
 • Klima og miljø: Fossilfri/utslippsfri byggeplass, skjerpet krav til kildesortering.
 • Størrelse: Ikke bestemt
 • Total investeringsramme: 87 mill.

Hva skal vi gjøre?
Full asbestsanering i hovedsak 4. etasje, samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.

_______________________________________

Dolviken utleieboliger (D0600)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Grimstadveien, Gnr.: 34 Bnr.: 279
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Antatt igangsettelse: 2023/2024
 • Byggetid: ca. 15 mnd. 
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, klimagassregnskap
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter, totalt ca. 350 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 kommunale utleieboliger. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet. 

____________________________________________

Hylkje boliganlegg (D0640)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Hylkjebakken Gnr.: 171 Bnr.: 100
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: ca. 18 mnd.  
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus, klimagassberegninger skal utføres
 • Størrelse: 8 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1200 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 8 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet.

_______________________________________

Sanddalsringen utleiebolig (D0480)

 • Prosjekttype: Nybygg 
 • Adresse: Sanddalsringen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2024 
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2025
 • Byggetid: ca. 24 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, passivhus og klimagassregnskap. 
 • Størrelse: 12 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca. 1500 m².
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

____________________________________________

Nytt Slettemarken sykehjem (H0640)

 • Prosjekttype: Riving + Nybygg 
 • Adresse: Adolph Bergs vei 33 
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 3. kvartal 2024
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2025
 • Byggetid: 2,5 år inkl. Rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM sertifisering, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: ca 7000 m2 (100 sykehjemsplasser)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende sykehjem i Adolph Bergs vei 33 og nærliggende bygg. omsorgsboliger (nr. 31) og Telenorbygget (nr.27). For å bygge et nytt sykehjem med 100 plasser. I dag pågår det parallell detaljregulering og prosjektering. Detaljreguleringsplanen kan påvirke fremdrift. Oppstart av byggearbeider kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

 _______________________________________

Bjørnarhallen – riving og nybygg (I0660)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Øvre Seimsmark 70
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: ca 20 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, felles varmesentral med nærliggende kommunale bygg, klimagassregnskap. Ombrukskartlegging med registrering av materialer i digital database, for potensiell ombruk av eksisterende materialer inn i fremtidig idrettshall eller andre (kommunale) bygg.
 • Størrelse: ca 4000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Dagens Bjørnarhall skal rives og erstattes med en ny dobbelthall. Det pågår reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i reguleringsplanen. Det er parallell prosjektering og regulering. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Det er varslet oppstart for reguleringsplanen, og det arbeides nå med å lage planforslag til 1. gangs behandling, som er planlagt sendt inn til plan- og bygningsetaten i løpet av 4. kvartal 2022. Totalentreprise basert på forprosjekt.

_______________________________________

Storetveit skole – totalrehabilitering, tilbygg/nybygg og idrettshall (U2940)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Storetveitveien 125
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: ca. 4500 m2 skal total rehabiliteres, samt nybygg på ca. 6500 m² inklusiv idrettshall, ny skole blir ca. 10500 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det er parallell prosjektering og utarbeidelse av reguleringsplan. Elevtallet skal økes fra 450 til ønsket 600 elever. Rehabilitere/ oppgradere og modernisere skolebygningen slik at den tilfredsstiller forskriftens krav til brannsikkerhet, inneklima og universell utforming. Oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. Det skal bygges ny baskethall. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Arbeid med prosjektet er startet opp.

_______________________________________

Slåtthaug skole – rehabilitering og tilbygg/påbygg (U2960)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg (tilbygg/påbygg)
 • Adresse: Slåtthaugvegen 138
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM sertifisering Very Good, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: BTA er 4441 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 3922 m2 nybygg (tilbygg/påbygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Slåtthaug skole ble opprinnelig bygget i 1969 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Teknisk sett er bygget utgått på levetid, skolen har utfordringer med dårlig inneklima samt at klasserommene er for små i henhold til dagens krav. Paviljongen som står ved siden av skolen skal fjernes, og skolen skal oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. For å ivareta fremtidig kapasitet må det også etableres nybygg i form av tilbygg og påbygg. 

Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Det er parallell prosjektering (skisseprosjekt og forprosjekt) og reguleringsplanprosess. 

_______________________________________

Ny Søreide ungdomsskole (U2780)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Søreide sentrum
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, klimagassregnskap.
 • Størrelse: 6000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal bygge ny ungdomsskole på Søreide for 400 elever med basketballhall på tomt til tidligere Søreide barneskole. Dagens fylkesvei gjennom sentrum skal omarbeides til gatetun med gang- og sykkelvei.

_______________________________________

Loddefjord skole – rehabilitering/tilbygg (U2950)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Elvetun 27
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca 2,5 år, i tillegg kommer tid til riving
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: BTA er ca 4000 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Skolen er en B300 skole og har i dag ca 200 elever + ca 30 på forsterket avdeling. Prognoser viser fremtidig antall elever i samme størrelsesorden, men kan få en økning som følge av utvikling og fortetting i bydelssentrumet. Prosjektet må ta høyde for et elevantall på 250+35 elever.  ​

Loddefjord skole ble opprinnelig bygget i 1973 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Teknisk sett er bygget utgått på levetid og skolen har utfordringer med dårlig inneklima, manglende ventilasjon, soppangrep i yttervegger og mangler universell utforming. Skolen har et mindre svømmebasseng med terapitemperatur som også benyttes av nærmiljøet. ​

Bygget har høy vernestatus jf. Byantikvarens kulturhistoriske rapport for skolebygg.​ Prosjektet inngår i områdeplan for Loddefjordåsen og arbeidet med denne planen ledes av Plan- og bygningsetaten.

________________________________

Garnes infrastruktur – omlegging og TS tiltak fv 5354 (D0700)

 • Prosjekttype: Vegprosjekt
 • Adresse: Garnesvegen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: ca 1-1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Generalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, klimagassregnskap.
 • Størrelse: ca. 500 m fylkesveg, 900 lm gang og sykkelsti, bussholdeplasser og terminal i forbindelse med skole.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
I forbindelse med bygging av ny ungdomsskole på Garnes skal den eksisterende fylkesvegen legges om og det skal tilrettelegges for myke trafikanter. I tillegg skal det gjøres tilpasninger av avkjørsler og utbedringer i Vestlivegen. 

_______________________________________

Nytt Frieda Fasmer sykehjem (H0600)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vadmyrveien / Gnr. 124, Bnr. 180
 • Fremdrift noe usikkert pga. merknader til regulering
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 2. halvår  2024
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: 3 år inkl. rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca 11.500 m² (ca 100 sykehjemsplasser)
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, klimagassregnskap.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bygge et nytt sykehjem med ca 100 plasser, i nærområdet til eksisterende Frieda Fasmer sykehjem. Det pågår detaljregulering. I tillegg er det et pågående områdereguleringsplanarbeid for området. Arbeidet med detaljreguleringsplanen kan påvirke både fremdriften og omfanget i prosjektet. 

_______________________________________

Olsvik barnehage nybygg (B1020)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Olsvikåsen 73, 5183 Olsvik
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2025
 • Byggetid: ca 18 mnd inkl. riving og nybygg.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise.
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM-metodikk, nesten nullenergibygg (iht. FutureBuilt kriterier) - med solceller og grønt tak.
 • Størrelse: 98 barn - BRA ca 1630 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende moduler på ca 700 m2, og føre opp nybygg til 98 barn inkludert utleiemuligheter for nærmiljøet og utendørsfasiliteter for barnehagen.


_______________________________________

Varden garderobebygg (I0620)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Allestadveien 12
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2025
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: ca 500 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende garderobebygg og etablere nye garderobeanlegg og driftsbygning.

Det er avdekket asbest i eksisterende bygningsmasse. På bakgrunn av tilstandsvurderinger er bygget bestemt revet, og nybygg bestående av garderobesett, lager, renhold og driftsarealer skal etableres på tomt.