Gå tilbake til:
Du er her:

Planlagte entreprenøranskaffelser 2022-2024

Etat for utbygging gir her en oversikt over planlagte anskaffelser fra entreprenørene for årene 2022-2024. Planlagte utbyggingsprosjekter kan være av interesse for leverandører og andre.

Oversikten er oppdatert per 19. januar 2022.

Total investeringsramme er prosjektets økonomiske ramme i gjeldende handlings- og økonomiplan 2022-2025 (vedtatt desember 2021). Total investeringsramme er budsjettert slik at det er 85 % sannsynlig at investeringen blir lavere (P85), og vil derfor være vesentlig høyere enn entreprisekostnaden. Beløpene er inklusiv merverdiavgift.

Fra 1. januar 2025 vil det bli krav om utslippsfrie byggeplasser i alle kontrakter. For å møte dette kravet blir det en gradvis innfasing av utslippsfrie byggeplasser ved bruk av tildelingskriterier i konkurranse­underlag fra 3 kvartal 2022.

 

Ny Garnes ungdomsskule (U2600)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Garnesvegen 88, 5260 Indre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse for entreprenør: Mars 2022
 • Antatt igangsettelse rivning: planlagt i løpet av 3. kvartal 2022 (riving)
 • Byggetid: ca 2,5 år ekskl. rivingstiden
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise (basert på forprosjekt)
 • Størrelse: ca 9000 m²
 • Klima og miljø: BREEAM Very Good-sertifisering, massivtre, fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme og -tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, lokal energiproduksjon samt lokal og felles varmesentral for flere nærliggende kommunale bygg.
 • Total investeringsramme: 806 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende Garnes ungdomsskole og bygge ny skole for 500 elever og en forsterket avdeling for 20 elever. Idrettsbygg beholdes, men det planlegges for en oppgradering av tekniske anlegg, samt overflater i svømmehallen. Det er gjennomført en mulighetsstudie om felles energisentral mellom de ulike kommunal bygg i området som Garnes barneskole, Bjørnarhallen og ungdomskolen. Etter endt mulighetsstudie ble det besluttet å ta med fellesenergisentral i prosjektet. Sentralen blir plassert på ungdomsskolen.

Reguleringsplanen ble vedtatt i bystyret 16. juni 2021.  Det er et større rekkefølgekrav i reguleringsplanen som omhandler del av hovedvei, sykkelvei og fortau mm, dette vil bli organisert som et eget prosjekt og er ikke en del av denne entreprisekonkurransen. 

_______________________________________

Haukeland skole kapasitetsutvidelse (U2930) 

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Stemmeveien 1, 5009 Bergen
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: Mars 2022
 • Antatt igangsettelse: Bussoppstilling oktober 2022 / Nybygg januar 2023
 • Byggetid: ca 1,5 år inkl. Flom- og skredsikring samt etablering av midlertidig bussoppstillingsplass
 • Størrelse: ca 1300 m2 BTA (130 elever trinn 6 og 7)
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, BREEAM metodikk, passivhus, lokal energiproduksjon, minimum 90% kildesortering, klimagassregnskap.
 • Total investeringsramme: 160 mill.

Hva skal vi gjøre?
Prosjektet omfatter kapasitetsøkning ved nybygg til 130 elever inkludert myndighetskrav som eksempelvis etablering av skred- og flomsikring og etablering av hjertesone. Skolen fraflyttes i byggeperioden og i den forbindelse skal det i tillegg etableres midlertidig bussoppstilling i nærområdet. 

Prosjektet har tidligere vært utlyst, men konkurransen ble stanset pga. for høye innkomne priser. I dag pågår det omprosjektering for å redusere kostnader samt avklaring av muligheter for etablering av midlertidig bussoppstilling.

_______________________________________

Kommunale utleieboliger– tomt med prosjekt (D0690)

 • Prosjekttype: Nybygg inkludert tomt
 • Adresse: Totalentreprenør må stille med tomt regulert til formålet
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2022
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer som byggvarme/-tørk, BREEAM metodikk, passivhus-komponenter og klimagassregnskap
 • Størrelse: ca 400 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune søker etter totalentreprenør som kan stille med egen tomt og bygge 4-6 kommunale utleieboliger. Tomten må være regulert til formålet.

_______________________________________

Rå - ny idrettshall og riving av eksisterende gymsal (U2700)

 • Prosjekttype: Riving av gymsal, ny idrettshall med ekstra klasserom i tilbygg samt ombygging av bassengrom.
 • Adresse: Steinsvikvegen 393, 5239 Rådal
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM-metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Tilbygg 1000 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende gymsal, nytt tilbygg for idrettshall med undervisningsrom og ombygging av svømmehall til sosialarena.

_______________________________________

Bergen offentlige bibliotek (K0330)

 • Prosjekttype: Ombygging og utskifting i forskjellige arealer
 • Adresse: Strømgaten 6
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: mai 2022
 • Antatt igangsettelse: september/oktober 2022
 • Byggetid: 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Hovedentreprise VVS-tekniske fag; Ventilasjon/SD-anlegg – sprinkler – gass slukkeanlegg – nytt vanninntak med tekniske og bygningsmessige tiltak forbundet
 • Klima og miljø: Bevaring av kulturminne, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: Ombygging 2600 m²
 • Total investeringsramme: 41,1 mill.

Hva skal vi gjøre?
Øke samtidig publikumskapasitet gjennom brannsikringstiltak som  sprinkling, gass slukkeanlegg, brannalarmanlegg med talevarsling. Utskifting/oppgradering av ventilasjon, belysning/elektrotekniske anlegg generelt og akustikk i berørte arealer. Bygningsmessige arbeider for nevnte tiltak. Biblioteket skal være åpent i anleggsperioden.

_______________________________________

Bjørge utleieboliger (D0490)

 • Prosjekttype: Reguleringsplan og nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Bjørgeveien 241
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 18 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer som byggvarme og byggtørk, passivhus-komponenter og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 5 småhus på ca 40 m² per hus. BTA 329 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Regulering der tomt ligger innenfor byfjellsgrensen og er regulert til LNF. Videre skal det bygges 5 småhus i rekke på to og tre og som skal huse beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet. Byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Steinsvikkroken utleieboliger (D0510)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Steinsvikkroken Gnr: 39 Bnr: 270
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd  
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer som byggvarme og byggtørk, passivhus, prosjektet skal følge BREEAM-metodikk på nivå “Good”, klimagassberegninger skal utføres.
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca 980 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Petedalsmyra utleieboliger (D0500)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Gnr: 93 Bnr: 717
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Byggetid: ca 18 mnd.
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 8 leiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca 950m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 8 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Svartediksveien – retting av boligbygg (D0470)

 • Prosjekttype: Tvangsfullbyrdelse Ikke fastsatt., retting av boligbygg
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: > 300 m²
 • Total ramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal gjennomføre retting av boligbygg i samsvar med godkjent byggesak. Prosjektet gjennomføres som tvangsfullbyrdelse av rettingsvedtak fattet av Bystyret i Bergen. 3 leiligheter skal demonteres og bygget istandsettes.

_______________________________________

Odinsvei 102 - Bofellesskap for utviklingshemmede (H0750)

 • Prosjekttype: Nybygg. To bygg, bofellesskap for utviklingshemmede
 • Adresse: Odins vei 102 (gnr.42, bnr. 476)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1./2. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Foreløpige mål er BREEAM-metodikk, fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus samt strømproduksjon med solceller.
 • Størrelse: ca 2000 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bygge to nye bygg med 2 bofellesskap med til sammen 18 boliger for utviklingshemmede og tjenestebaser. Nytt hage- og utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til formålet.
Konkurransen vil være totalentreprise basert på utarbeidet skisseprosjekt.

_______________________________________

Rehabilitering av Laksevåg barnehage (B0960)

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Sverre Hjetlandsvei 17
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: Jan/feb 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Bevaring av antikvariske forhold, fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie maskiner, BREEAM metodikk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad, passivhus så langt det lar seg gjøre.
 • Størrelse: Rehabilitering BTA 802 m²
 • Total investeringsramme: 66,3 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Teigane Bofellesskap (H0770)

 • Prosjekttype: Nybygg - Bofellesskap for utviklingshemmede.
 • Adresse: Teigane, Indre Arna: G.nr.287 B.nr.227
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2023
 • Byggetid: ca. 15 mnd.
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk “Good”, Passivhus. Planlegges for fremtidig installering av solceller.
 • Størrelse: ca 800 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges et nytt bofellesskap for 5-6 beboere, med egen tjenestebase i tilknytning til boligene. Det skal etableres hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Tomten er regulert til boligformål. Tomten ligger i et rasutsatt område, rapport er under utarbeidelse. Det blir utført grunnundersøkelser. 

_______________________________________

Olsvik barnehage nybygg (B1020)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Olsvikåsen 73, 5183 Olsvik
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3.-4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1.-2. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd inkl. riving og nybygg.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise.
 • Klima og miljø: Pilotprosjekt for utslippsfri byggeplass. Prosjektet skal følge VDC og BREEAM-metodikk iht. BREEAM Very Good manual av 2016. Nesten nullenergibygg (iht. FutureBuilt kriterier) - med solceller og grønt tak.
 • Størrelse: 98 barn - BRA ca 1630 m²
 • Total investeringsramme: 150,4 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende moduler på ca 700 m2, og føre opp nybygg til 98 barn inkludert utleiemuligheter for nærmiljøet og utendørsfasiliteter for barnehagen.

____________________________________________________________

Lysverkbygget (Kode 4) – asbestsanering med diverse vedlikeholdstiltak (K0340)

 • Prosjekttype: Utbedring og vedlikehold av deler av bygget
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2023
 • Byggetid: Ca 15 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise, riving og sanering av asbest samt vedlikeholdstiltak.
 • Klima og miljø: Fossilfri/utslippsfri byggeplass, skjerpet krav til kildesortering.
 • Størrelse: Ikke bestemt
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Full asbestsanering i hovedsak 4. etasje, samt ordinære vedlikeholdstiltak av diverse teknisk infrastruktur.

_______________________________________

Midtunvegen bofellesskap (H0590)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Hardangervegen 4
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2023
 • Byggetid: 1,5 - 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 8 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca 1600 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 119 mill.

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av nybygg med 8 leiligheter for multifunksjonshemmede og personalbase. Oppgradering av Midtunvegen med murer, fortau og belysning.

Rekkefølgekrav vil bli organisert som et eget prosjekt.

_______________________________________

Lotheveien utleieboliger (D0450)

 • Prosjekttype: Rehabilitering og ombygging til utleieleiligheter for familier.
 • Adresse: Lotheveien 2-20
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2023
 • Byggetid: 1,5 - 2,0 år.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentrepriser
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, skjerpet krav til kildesortering.
 • Størrelse: 3 blokker med totalt ca 6000 m².
 • Total investeringsramme: 270,7 mill.

Hva skal vi gjøre?
Ombygging og rehabilitering av 3 utleiebygg. Byggene er 100 år gamle og har verneverdi, der omfattende arbeid skal utføres.

_______________________________________

Haugland omsorgsboliger – 2 bofellesskap for utviklingshemmede (H0740)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering.
 • Adresse: Hauglandsvegen 56 (gnr/bnr 305/46)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Foreløpige mål er fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk "good”, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse B.
 • Størrelse: ca 2970 m² BTA (inkl. eksisterende gymsal)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bygge to bofellesskap for totalt 12 beboere, med egne tjenestebaser tilknyttet hvert bofellesskap. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.

Ytterligere 6 boliger med tjenestebase vil oppføres som et eget frittstående nybygg. Eksisterende gymsal vil oppgraderes og fungere som gymsal og grendahus. Midtre skolebygg rives.

Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser. Formålet endres til offentlig tjenesteyting og detaljreguleringsprosessen pågår og vil pågå parallelt med prosjektering. Planforslag har vært på høring og skal nå klargjøres for 2. gangsbehandling. Prosjekteringsgruppe for byggeprosjekt er engasjert, og skisseprosjekt er utarbeidet. Oppstart forprosjekt er 1 kv 2022.

_______________________________________

Nedre Totland omsorgsboliger - Bofellesskap for utviklingshemmede (H0730)

 • Prosjekttype: Nybygg og rehabilitering.
 • Adresse: Totlandsvegen 415 (gnr/bnr 57/6,9,50)
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2022
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 15 mnd
 • Gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Foreløpige mål er fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk "good”, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og det tilstrebes energiklasse B.
 • Størrelse: ca 1350 m² BTA
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bygge bofellesskap for 6 beboere, med egen tjenestebase tilknyttet boliger. Bebyggelsen blir en kombinasjon av rehabilitering og nybygg. Eksisterende skolebygg (den eldste delen) vil ombygges og utvides med nybygg for å romme både tjenestebase og 6 boliger.  Det etableres nytt hageanlegg/utomhusanlegg og parkeringsplasser.

Formålet endres til offentlig tjenesteyting. Detaljreguleringsprosessen pågår og vil pågå parallelt med prosjektering. Planforslag er sendt til 1. gangsbehandling og prosjekteringsgruppen for selve byggeprosjektet har nylig ferdigstilt skisseprosjekt. 
 _______________________________________

Nytt bofellesskap for unge funksjonshemmede (H0660)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Pågår søk etter tomt
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfrie byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 2300 m²
 • Total investeringsramme: 127,5 mill

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune søker etter tomt for bygging av nytt bofelleskap for 16 unge funksjonshemmede med tilhørende fellesfunksjoner.

_______________________________________

Varden garderobebygg (I0620)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Allestadveien 12
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad.
 • Størrelse: ca 500 m²
 • Total investeringsramme: 21,1 mill.

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende garderobebygg og etablere nye garderobeanlegg og driftsbygning.

Det er avdekket asbest i eksisterende bygningsmasse. På bakgrunn av tilstandsvurderinger er bygget bestemt revet, og nybygg bestående av garderobesett, lager, renhold og driftsarealer skal etableres på tomt.

_______________________________________

Nytt Frieda Fasmer sykehjem (H0600)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vadmyrveien / Gnr. 124, Bnr. 180
 • Fremdrift noe usikkert pga. merknader til regulering
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid: 3 år inkl. rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Størrelse: ca 11.500 m² (ca 100 sykehjemsplasser)
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, klimagassregnskap.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Bygge et nytt sykehjem med ca 100 plasser, i nærområdet til eksisterende Frieda Fasmer sykehjem. Det pågår detaljregulering. I tillegg er det et pågående områdereguleringsplanarbeid for området. Arbeidet med detaljreguleringsplanen kan påvirke både fremdriften og omfanget i prosjektet. 

_______________________________________

Sandbrekkeveien bosenter og boliganlegg (D0440)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sandbrekkevegen 10
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid: 1,5 - y år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 8 utleieleiligheter og 9 boliger i bosenter med tilhørende personalbase, totalt ca 1900 m² (BTA)
 • Total investeringsramme: 93,2 mill.

Hva skal vi gjøre?
Nybygg med 8 utleieboliger, og bosenter med personalbase og 9 boenheter for mennesker med særskilte behov.

_______________________________________

Rolland skole (U2300)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende skolebygg og nybygg for 350 elever
 • Adresse: Rolland
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM sertifisering, passivhus, massiv tre, ombruk av eksisterende materialer, lokal energiproduksjon.
 • Størrelse: 4500 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende skole skal rives og nytt skolebygg for 350 elever oppføres. Opparbeidelse uteareal med hensyn til hjertesone, etablering av rundkjøring for store kjøretøy (buss) i forbindelse med Rollandshallen.

_______________________________________

Klostergarasjen – utbedring av søyler/dekker (D0670)

 • Prosjekttype: Rehabilitering
 • Adresse: Vestre Murallmenningen 14
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2024
 • Byggetid: 6 måneder.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass med utslippsfrie elementer, skjerpet krav til kildesorteringsgrad og støy-/støvbehandling i drift.
 • Størrelse: Klostergarasjen består av to haller i fjell, hver hall med tre etasjer. Garasjen har derfor seks parkeringsetasjer. Hver etasje er 200 m lang og 17 m bred.
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Klostergarasjen ble bygget i 2005. I 2010 ble det avdekket mangler ved søylene. Vi vil i 2023 anskaffe entreprenør for å installere nye søyler i fire plan samtidig som de eksisterende søylene skal ivaretas. I tillegg skal det gjøres utbedrende tiltak på membraner under asfaltdekke og justering av det eksisterende parkeringsmønsteret. 

Parkeringsanlegget skal i anleggsperioden være i drift, så gjennomføring med behov for minimalt med nedstenging vil være i fokus.

_______________________________________

Mathopen idrettshall – garderobehus og aktivitetssal (I0580)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Kongsbrekkene 2, 5157 Mathopen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 4. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 12-18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, klimagassberegninger, passivhusnivå.
 • Størrelse: ca 600 m²
 • Total investeringsramme: 44 mill.

Hva skal vi gjøre?
Eksisterende garderobeanlegg og klubbhus er i svært dårlig stand, og deler av anlegget er i dag stengt. Det eksisterende tilbygget skal rives og det skal føres opp nytt tilbygg i eksisterende fotavtrykk med håndballgarderober, fotballgarderober, foaje, kiosk/kjøkken samt en aktivitetssal med 4 m høyde.

Tilbygget bygges over to plan med aktivitetssal i plan 2. Målet med prosjektet er å føre opp et tilbygg som vil kunne skape en attraktiv og inkluderende base i nærmiljøet. Tilføyelsen av en ny aktivitetssal vil føre til et større aktivitetstilbud for barn og unge i nærmiljøet, og øke antall brukstimer av anlegget.

_______________________________________

Rehabilitering og tilbygg Åstveit skole (U2920)

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Adresse: Tertnesveien 33, 5113 Tertnes
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. halvår 2023
 • Byggetid: ca 1,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: Rehabilitering og ombygging ca 500-600 m², tilbygg 1600 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering og ombygging av administrasjonsfløy til arealer for kunst og håndverk, samt tilbygg med adm. og personalarbeidsplasser, skolehelsetjeneste, aula, bibliotek og arealer for musikk dans og drama.

_______________________________________

Mindemyren Flerbruksbygg (D0590)

 • Prosjekttype: Riving av eksisterende bygg med krav til ombruk, videre nybygg av multifunksjonsbygg.
 • Adresse: Kanalveien 52
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2023
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2026
 • Byggetid: ca 30 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, BREEAM sertifisering trolig “Excellent”, manual 2022, ambisjon om nesten nullenergibygg iht. kriterier fra FutureBuilt, skjerpet krav til ombruk av eksisterende bygg (Postterminalen).
 • Størrelse: Nybygg BTA 14000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal etablere multifunksjonsbygg med blant annet barneskole for 400 elever, idrettshall, kultursal, omsorg+ boliger, dagaktivitetssenter og frivillighetssentral.

_______________________________________

Rehabilitering av Søre Skogvei barnehage (B0970)

 • Prosjekttype: Rehabilitering/påbygg/ nybygg
 • Adresse: Firdagaten 35
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2023 (avhenger av erstatningsbarnehage)
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total entreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, skjerpet krav til kildesorteringsgrad, passivhus så langt det lar seg gjøre.
 • Størrelse: Rehabilitering (mulig nybygg) BTA 582 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rehabilitering av eksisterende bygg (eventuelt påbygg/nybygg) og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Rivning og nybygg av Slettebakken barnehage (B1030)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Vilhelm Bjerknesvei 18
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2. halvår 2023
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total entreprise
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon,      ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: Nybygg, ikke fastsatt
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Nybygg og opprustning av utomhusanlegget.

_______________________________________

Sanddalsringen utleiebolig (D0480)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Sanddalsringen
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 4. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 24 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 15 boenheter med tilhørende personalbase, totalt ca 1600 m².
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Oppføring av boliger med personalbase for beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Ny Søreide ungdomsskole (U2780)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Søreide sentrum
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Ikke bestemt
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, klimagassregnskap.
 • Størrelse: 6000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Bergen kommune skal bygge ny ungdomsskole på Søreide for 400 elever med basketballhall på tomt til tidligere Søreide barneskole. Dagens fylkesvei gjennom sentrum skal omarbeides til gatetun og gang- og sykkelvei.

_______________________________________

Dolviken utleieboliger (D0600)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Grimstadveien, Gnr: 34 Bnr: 279
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Antatt igangsettelse: 2023
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus og klimagassregnskap. Prosjektet skal følge BREEAM-metodikk iht. BREEAM “Good”.
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter, totalt ca 350 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 kommunale utleieboliger. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet. Byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Bjørnarhallen – riving og nybygg (I0660)

 • Prosjekttype: Riving og nybygg
 • Adresse: Øvre Seimsmark 70
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Antatt igangsettelse: 2023/2024
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, felles varmesentral med nærliggende kommunale bygg, klimagassregnskap. Pågående ombrukskartlegging med registrering av materialer i digital database, for potensiell ombruk av eksisterende materialer inn i fremtidig idrettshall eller andre (kommunale) bygg.
 • Størrelse: ca 4000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Dagens Bjørnarhall skal rives og erstattes med en ny dobbelthall. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i reguleringsplanen. Det er parallell prosjektering og regulering. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Det er varslet oppstart for reguleringsplanen, og det arbeides nå med å lage planforslag til 1. gangs behandling, som er planlagt sendt inn til plan- og bygningsetaten i løpet av 1. kvartal 2022. Totalentreprise basert på langt fremskredet skisseprosjekt.

------------------------------------------------------------------------

Hylkje boliganlegg (D0640)

 • Prosjekttype: Nybygg av utleieboliger
 • Adresse: Hylkjebakken Gnr: 171 Bnr: 100
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 3. kvartal 2023
 • Antatt igangsettelse: 1. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 18 mnd
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Fossilfri byggeplass, utslippsfri byggvarme/-tørk, en andel utslippsfrie gravemaskiner, passivhus, prosjektet skal følge BREEAM-metodikk på nivå “Good”, klimagassberegninger skal utføres.
 • Størrelse: 6 utleieleiligheter med tilhørende personalbase, totalt ca 1000 m²
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det skal bygges 6 utleieboliger med personalbase til beboere med særskilte behov. Arbeid med reguleringsplan kan påvirke fremdriften i prosjektet, byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

____________________________________________

Nytt Slettemarken sykehjem (H0640)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Adolph Bergs vei 33
 • Antatt tilbudsinnbydelse for totalentreprise: 2023
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Byggetid: 2,5 år inkl. Rekkefølgekrav
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM sertifisering, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging og klimagassregnskap.
 • Størrelse: ca 12000 m2 (100 sykehjemsplasser)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Rive eksisterende sykehjem Adolph Bergs vei 33 og byggene på 31 og 27. Bygge et nytt sykehjem med 100 plasser. I dag pågår det parallell detaljregulering og prosjektering. Detaljreguleringsplanen kan påvirke fremdrift, og riving og byggestart kan først skje når reguleringsplanen er vedtatt i Bergen bystyre.

_______________________________________

Det Hanseatiske Museum (K0240)

Restaureringsarbeidene for DHM startet våren 2019 og forventes ferdigstilt i 2026. Bygningen er fredet og ligger på fredet grunn.

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering
 • Adresse: Finnegården 1A
 • Anskaffelse: Det skal lyses ut entreprise for tekniske fag. Elektro, VVS og sprinkler i en anskaffelse.
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023
 • Gjennomføringsmodell: Kontrakten vil bli tiltransportert hovedentreprenør

 

Hva skal vi gjøre?

Det skal lyses ut entreprise for tekniske fag. Elektro, VVS og sprinkler i en anskaffelse. Teknisk entreprise med alarmanlegg, sprinkling, belysning, varme og ventilasjon i vernet bygningsmasse.

_______________________________________

Storetveit skole – totalrehabilitering, tilbygg/nybygg og idrettshall (U2940)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Storetveitveien 125
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2023/24
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: ca 4500 m2 skal totalrehabiliteres, samt nybygg på ca 6000 m² inklusiv idrettshall, ny skole blir ca 10000 m2
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Det er parallell prosjektering og utarbeidelse av reguleringsplan. Elevtallet skal økes fra 450 til ønsket 600 elever. Rehabilitere/ oppgradere og modernisere skolebygningen slik at den tilfredsstiller forskriftens krav til brannsikkerhet, inneklima og universell utforming. Oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. Det skal bygges ny baskethall. Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Miljøambisjonene for prosjektet er ikke bestemt p.t. Arbeid med prosjektet er startet opp.

_______________________________________

Nybygg Ytrebygda barnehage (B1000)

 • Prosjekttype: Nybygg
 • Adresse: Aurdalslia 26
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 2. kvartal 2024
 • Byggetid: ca 18 mnd.
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Total entreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon,  ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: Nybygg, ikke fastsatt
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Nybygg og etablering av utomhusanlegg.

_______________________________________

Rehabilitering Ytre Arna skule  

 • Prosjekttype: Rehabilitering, ombygging og tilbygg
 • Adresse: Bankvegen 11, 5265 Ytre Arna
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 1. halvår 2024
 • Antatt igangsettelse: 3. kvartal 2025
 • Byggetid: 2 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Samspelsmodell
 • Klima og miljø: Utslippsfri byggeplass, ombrukskartlegging, BREEAM metodikk, klimagassregnskap.
 • Størrelse: Rehabilitering 6811m², hvorav 5237 m² for skole og 1574 m² idrettsfløy
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

 

Hva skal vi gjøre?  

Totalrehabilitering av Ytre Arna skule, i tillegg til ombygging og tilbygg. Rehabilitering av svømmeanlegg og idrettsfløy og etablering av nærmiljøfunksjon. Det er gjennomført eit moglegheitsstudie kor det er utarbeida eit konseptforslag for korleis skulen kan byggjast om og oppgraderast, slik at den nærmer seg dagens skulestandard og -norm. 

_______________________________________

Slåtthaug skole – rehabilitering og tilbygg/påbygg (U2960)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Slåtthaugvegen 138
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2024
 • Byggetid: 2,5 år
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM sertifisering, lokal energiproduksjon, en andel ombruk av eksisterende materialer, klimagassregnskap.
 • Størrelse: BTA er 4236 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 2500 m2 nybygg (tilbygg/påbygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt.

Hva skal vi gjøre?
Slåtthaug skole ble opprinnelig bygget i 1969 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Teknisk sett er bygget utgått på levetid, skolen har utfordringer med dårlig inneklima samt at klasserommene er for små i henhold til dagens krav. I tillegg er det etablert en midlertidig skolepaviljong for å ivareta kapasiteten. Paviljongen skal fjernes, og skolen skal oppgraderes til dagens arealstandard for skoler så langt det er mulig. For å ivareta fremtidig kapasitet må det også etableres et tilbygg. 

Det er startet opp et reguleringsplanarbeid, fremdriften i prosjektet vil være avhengig av fremdriften i planen. Det blir parallell prosjektering (skisseprosjekt og forprosjekt) og regulering. Det er avholdt oppstartsmøte med byplan 02.11.2021, og det ble anbefalt oppstart av planarbeid (varsle oppstart uke 2). Det utarbeides mulighetsstudier, og det er avholdt workshop 17.12.2021 med agenda om plassering av tilbygg mhp utearealer av høy verdi. Slåtthaug skole har verneverdi, og det skal avholdes særmøter med Byarkitekt og Byantikvar for å lande på et konkret alternativ for tilbygg. 

_______________________________________

Loddefjord skole – rehabilitering/tilbygg (U2950)

 • Prosjekttype: Totalrehabilitering og nybygg/tilbygg
 • Adresse: Elvetun 27
 • Antatt tilbudsinnbydelse entreprenør: 2024
 • Antatt igangsettelse: 2024/25
 • Byggetid: ca 2,5 år, i tillegg kommer tid til riving
 • Entreprise/gjennomføringsmodell: Totalentreprise
 • Klima og miljø: Hovedsakelig utslippsfri byggeplass, BREEAM metodikk, lokal energiproduksjon, ombrukskartlegging, klimagassregnskap.
 • Størrelse: BTA er ca 4200 m2 (eksisterende bygningsmasse) + ca 1500-2000 m2 (antatt behov for tilbygg)
 • Total investeringsramme: Ikke fastsatt

Hva skal vi gjøre?
Skolen er en B300 skole og har i dag ca 200 elever + ca 30 på forsterket avdeling. Prognoser viser fremtidig antall elever i samme størrelsesorden, men kan få en økning som følge av utvikling og fortetting i bydelssentrumet. Prosjektet må ta høyde for et elevantall på 250+35 elever.  ​

Loddefjord skole ble opprinnelig bygget i 1973 og fremstår i dag som en skole med et stort behov for oppgradering. Teknisk sett er bygget utgått på levetid og skolen har utfordringer med dårlig inneklima, manglende ventilasjon, soppangrep i yttervegger og mangler universell utforming. Skolen har et mindre svømmebasseng med terapitemperatur som også benyttes av nærmiljøet. ​

Bygget har høy vernestatus jf. Byantikvarens kulturhistoriske rapport for skolebygg.​ Prosjektet inngår i områdeplan for Loddefjordåsen. Arbeidet med denne planen ledes av Plan- og bygningsetaten.