Gå tilbake til:
Du er her:

Friluftsbarnehager

For natur- og friluftsbarnehager som har redusert arealnorm gjelder egne retningslinjer. Disse gjelder også for ordinære barnehager med friluftsgruppe for deler av barnegruppen.

Generelt:

 • Barn i friluftsgrupper må være ute av barnehagen sitt område minimum 4 timer per dag, hele året, unntatt dager det er utrygt å gå ut på grunn av været.
 • Barn i friluftsgrupper skal i utgangspunktet være over 3 år.
 • Det trenger ikke være en fast gruppe som går i friluftsgruppe. Hvis barnehagen har for eksempel 18 barn i friluftsgruppe kan det være forskjellige barn som er ute hver dag, så lenge minimum 18 er ute av barnehagen sitt område.
 • Barn i friluftsgruppe krever litt større plass i grovgarderobe enn andre barn, fordi de trenger mer yttertøy tilgjengelig. Det må også være plass til utstyret som skal være med.
 • Kommunen kan etter en konkret vurdering gå noe ned på kravene til leke- og oppholdsareal per barn i ordinære barnehager (inne og ute). Vurderingen tas av Miljørettet helsevern og barnehagemyndighet (Seksjon for forvaltning, tilsyn og administrasjon). Det er ikke godkjent større reduksjon enn 0,5 kvm innendørs og 24 kvm utendørs per barn i friluftsgruppe.
 • Reduserte arealkrav for barn i friluftsgrupper gjelder i utgangspunktet kun for barnehager med hovedvekt på friluftsliv. Disse skiller seg fra ordinære barnehager ved at de driver med uteliv og bruk av naturen i større grad enn det som er vanlig, som beskrevet i Retningslinjer for godkjenning av barnehager som i hovedsak baserer sin virksomhet på friluftsliv, Barne- og familiedepartementet, 20.02.2001.
 • Dersom barnehagen har for lite uteareal kan barnehagen ikke få reduserte arealkrav innendørs, fordi dette ville lagt økt press på utearealene på ettermiddager.
 • Dersom barnehagen vil ha redusert arealkrav må barnehagen søke om dette til Miljørettet helsevern. Søknadsskjema finner du på Innbyggerhjelpen: Helseverngodkjenning av barnehager og skoler

Leirplass:

 • Vi anbefaler å ha en fast leirplass eller at barnehagen setter opp leirplass som flyttes etter for eksempel en måned. Det er imidlertid ikke et krav, friluftsgruppen kan sette opp leir på ulike steder hver dag, men det krever mye arbeid.
 • Barnehagen må ha avtale med grunneier for å sette opp leirplass som skal stå mer enn to netter.
 • Leirplassen må være på et sikkert sted. Barnehagen må risikovurdere eventuelle skrenter, vann, trafikkert vei og lignende. Barnehagen må vurdere hvor lett leirplassen er å evakuere og hvordan ambulanse kan finne frem.
 • Barna må ha et sted å spise som er i ly for regn og vind, for eksempel gapahuk, lavvo eller grillhytte. Det bør være varmekilde (bålplass eller ovn), i hvert fall om vinteren. Bål/ovn må ha godt avtrekk, sånn at det ikke blir røykfullt. Se også Brannvesenets nettside om bålbrenning.

Forebygging av skader:

 • Alle ansatte må ha tilstrekkelig førstehjelpskunnskap, og om nødvendig også livredningskurs.
 • Barnehagen må kartlegge hva som kan skade barna, gjøre risikovurderinger og opprette nødvendige rutiner for sikkerhet. Eksempler på forhold som må risikovurderes er bruk av kniv, giftige planter og sopp, opphold ved vann, sykdom, smittefare, brannskader fra bål/ovn/kokeapparat/varm væske, røyk fra bål, insektbitt, hoggormbitt, bekledning, løse hunder, oppbevaring av farlige gjenstander, matlaging, avfallshåndtering, drikkevann og kommunikasjonsmuligheter.
 • Barnehagen må også vurdere hvilke beredskapsrutiner friluftsgruppen trenger, for eksempel rutiner for at barn forsvinner, barn skader seg, ansatt skader seg og truende person. Slike situasjoner kan måtte håndteres annerledes på tur enn dersom situasjonen oppstår i barnehagen.
 • Dersom barnehagen setter opp lekeplassutstyr, for eksempel tauverk og balansestokker, må barnehagen utføre lekeplasskontroll av dette på lik linje med lekeplassutstyr i barnehagen. Dette gjelder også utstyr som barnehagen regelmessig bruker, som andre har satt opp. Utstyr som brukes sporadisk må vurderes før bruk, for eksempel med tanke på stabilitet, fallsoner og kvelningsfare.
 • Barnehagens internkontrollsystem må være lett å bruke. Rutiner må være lett tilgjengelige, og det må være mulig å registrere avvik på tur. Registrerte avvik skal brukes som erfaringsgrunnlag ved jevnlig revidering av rutiner.

Hygiene:

 • Friluftsgruppen må ha rutine for håndhygiene. Både voksne og barn skal rengjøre hender før måltid, etter toalettbesøk og bleieskift, etter hosting/nysing/nesetørking, etter kontakt med dyr og når de kommer tilbake til barnehagen.
 • Håndvask skal helst skje med rennende vann og flytende såpe, og tørking med tørkepapir. Alternativt kan man bruke våtservietter til å fjerne synlig skitt, la hendene tørke og deretter bruke håndsprit. Husk at håndsprit ikke er like effektivt mot alle virus, for eksempel virus som forårsaker omgangssyke. Vurder derfor å ha med vann, såpe og tørkepapir i sykdomsperioder.
 • Barna skal ha toalettmulighet, for eksempel utedo eller bærbart toalett. Vi anbefaler at avføring tas med og kastes i restavfall fremfor at det graves ned. Det er ikke greit å bare legge stein oppå. I nedbørfelt til drikkevann kan avføring ikke graves ned, og tenk også på om det kan være private brønner i nærheten. Kart over drikkevannsfelt finner du blant annet her: Ta vare på naturen og drikkevannskildene når du går på tur
 • I utgangspunktet bør ikke barn i friluftsgruppe bruke bleie, men dersom barn bruker bleie må barnehagen opprette rutine for hvordan bleieskiftene skal gjøres. Det må brukes engangsunderlag og engangshansker, avfall må kastes i dobbel pose, og både barn og voksen må rengjøre hender etterpå. Vi anbefaler at den som skifter bleie ikke er den som håndterer felles mat.
 • Friluftsgruppen må lage rutiner for renhold av leirplassen og toalett. Toalett skal rengjøres minimum daglig, og leirplassen skal ha hovedrengjøring minimum årlig. Avfall må fjernes daglig.
 • Det bør ikke lages mat av rått kjøtt eller fisk på tur. Den som lager mat bør ikke være den samme som den som hjelper barna på toalett.
 • Det må tas med nytt drikkevann hver dag. Kanner til drikkevann må desinfiseres minimum månedlig.