Utsikt over byen fra Fjellveien
Bilde: Marius Solberg Anfinsen

Legger fram forslag til temaplan for Bærekraftig boligforsyning mot 2030

Temaplanen gir helhetlige og langsiktige boligpolitiske føringer for Bergen kommunes arbeid med å sikre nødvendig boligforsyning. En handlingsdel til temaplanen viser tiltak.

Temaplanen viser hvordan kommunen som samfunnsutvikler kan tilrettelegge for høy nok boligbygging og samtidig ivareta ambisjoner om natur-, klima- og miljøvennlig byutvikling og mangfoldige nabolag og variert boligsammensetning.

Byrådets forslag til visjon for bærekraftig boligforsyning er at:
Bergen skal være en grønn, inkluderende og rettferdig by med mangfoldige nabolag og gode boliger for alle.

Byrådets forslag til overordnet mål er at:
Bergen skal ha en bærekraftig boligforsyning, der både grønn sosial og økonomisk dimensjon skal tillegges vekt, og gi grunnlag for varig verdiskaping for byen og innbyggerne. 

For å få til dette, mener byrådet at disse tre delmålene må ivaretas parallelt:

  • Boliger og bomiljø skal ta vare på natur og være klima- og miljøvennlige
  • Bergen skal ha gode bomiljø med boliger for alle 
  • Bergen skal ha høy nok boligproduksjon

I handlingsplanen ligger er tiltakene knyttet til hvert delmål og underliggende strategier. Dette gjør det mulig å rullere handlingsplanen og oppdatere tiltakene jevnlig. 

Foreslår spissing av kommunens innsats

Temaplanen legger Kommuneplanens samfunnsdel (KPS) og Kommuneplanens arealdel (KPA2018) til grunn. Temaplanen legger blant annet opp til at kommunen skal arbeide enda mer målrettet og spisse kommunens innsats for på å tilrettelegge for bygging av flere bærekraftige boliger i definerte sentrumsområder i KPA2018, i alle bydeler. Temaplanen legger også opp til å fortsette arbeidet med å styrke forutsigbarhet og effektivitet i saksbehandlingen av plan- og byggesaker, og ta en mer tydelig rolle i koordinering og bidra til gjennomføring av vedtatte planer i sentrumsområder.

Mange har medvirket

I arbeidet med temaplanen er det lagt vekt på å ha god dialog med ulike aktører innen boligforsyning. Det er laget en egen boligpreferanseundersøkelse for å kartlegge innbyggernes boligpreferanser. Over 3000 deltok. Det er etablert et Råd for bærekraftig boligforsyning, der aktører fra bransje, akademia og ulike offentlige instanser er representert og har diskutert ulike boligpolitiske utfordringer på et overordnet, strategisk nivå. Rådet har vært referansegruppe for utforming av mål og strategier til temaplanen.

Arbeider videre med utbyggingsprogram

Byrådet arbeider videre med et utbyggingsprogram som oppfølging og detaljering av enkelte punkter i forslag til handlingsplanen. Utbyggingsprogrammet vil vise mer detaljert hvordan byrådet prioriterer kommunal innsats innenfor gjeldende budsjett, innenfor byrådets tildelte fullmakter, for å skape forutsigbarhet og bidra til fortsatt høy nok takt i boligbyggingen og bærekraftig vekst i de ulike bydelene.

Temaplanen en del av Program  for boligforsyning

Temaplan for bærekraftig boligforsyning er en del av arbeidet med
Program for boligforsyning , som oppfølging av bystyresak 225/16 Prinsippsak - Strategisk temakart BERGEN 2030, der bystyret bestilte en utredning av et program for boligforsyning i Bergen kommune hvor hensynet til bærekraftig utvikling og tilgang på boliger av variert størrelse og kostnad veier tungt.

Les dokumentene i saken 

SE OGSÅ:  Her er sakene fra byrådet 25. mai

Les også:
Bergen kommune havnet på første plass blant storbykommunene, og på andre plass blant de 20 mest folkerike kommunene i landet i Boligvennlighetsindeksen.