Gå tilbake til:
Du er her:
Miljøgifter i bunnen av Vågen bilde
Vågen i Bergen
Bilde: Anne Kringstad

Miljøgifter i bunnen av Vågen

Sjøbunnen i Vågen er sterkt forurenset av tungmetaller og organiske miljøgifter. Kvikksølv og PCB utgjør størst risiko for miljø og helse.

Bergen kommune ønsker å gjennomføre tiltak for å hindre spredning av forurensning fra sedimentene og ny tilførsel fra land. Indre del av havnen er også en del av verdensarvområdet Bryggen, og sjøbunnen her har stor marinarkeologisk interesse.

Har kartlagt miljøgifter og vurdert risiko

Hovedkonklusjonene etter kartlegging av omfanget av forurensning i Vågen er at mengden forurensede stoffer varierer og at tilførsel av kvikksølv, kobber, bly og PAH (tjærestoffer) har pågått lengst. Det totale volumet forurenset sediment beregnes til ca. 150.000 m3.

Oppdatert risikovurdering

Kunnskapen fra denne undersøkelsen er brukt sammen med tidligere data til å oppdatere en risikovurdering for spredning av miljøgifter i Vågen. Her slås det fast at spredning av forurensning fra Vågen til Byfjorden anses som den største risikoen. Hovedkonklusjonen i miljørisikovurderingen for Vågen er at den beregnede risikoen ikke er akseptabel og at det må gjennomføres tiltak.

Kulturminner på havbunnen

Hele Vågen er vernet. Bergens Sjøfartsmuseum gjennomførte en marinarkeologisk forundersøkelse i 2009 og 2010 og har siden overvåket området.

Miljømål for Vågen

  • Spredning av miljøgifter i Vågen skal reduseres med 80 prosent
  • Ny tilførsel av miljøgifter fra land skal minimaliseres
  • Tiltak skal utføres skånsomt for å bidra til bevarelse av kulturminner i området

Styrende dokumenter