Gå tilbake til:
Du er her:
Renere Puddefjorden bilde
Bilde: Anne Kringstad

Renere Puddefjorden

Som det første av tre delområder sto Puddefjorden ferdig med ren og ny bunn sommeren 2018.

Sjøbunnen i Puddefjorden har vært sterkt forurenset av bly, kobber, kvikksølv og organiske miljøgifter som har lekket ut i fjorden. Forurensningen har oppstått gjennom de siste 100 år som følge av industrivirksomhet langs fjorden, i tillegg til kommunale utslipp og havnevirksomhet.

Dette har vi gjort

Arbeidet som er gjort for å rydde opp har bestått av mudring og tildekking med rene steinmasser. Først ryddet vi sjøbunnen for skrot og avfall. Noen steder fjernet vi gammel sjøbunn/mudder for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Bergen kommune fikk tillatelse av fylkesmannen til å mudre og dekke til forurenset sjøbunn i indre Puddefjorden med steinmasser fra Nye Ulriks tunell (TBM masser), som er spesielt godt egnet til tildekking av forurenset sjøbunn.

Området som er ryddet strekker seg fra Kirkebukten og Dikkedokken i Vest til Solheimsviken i øst, og er på totalt 440 dekar. Tykkelsen på tildekkingen varierer, men med cirka 40 cm i gjennomsnitt, tilsvarende cirka 400 000 tonn TBM-masser. TBM-massene ble ført skånsomt ned for at massene skulle legge seg på bunnen uten å hvirvle opp miljøgiftene i den eksistrende sjøbunnen. Massene legger seg da som et lokk og isolerer forurensingen fra omgivelsene.

Tildekkingen har tre funksjoner:

  • hindrer forurenset sjøbunn i å bli virvlet opp og spredt i miljøet
  • hindrer at gravende dyr kommer ned i de forurensede massene og tar opp giften slik at de spres i næringskjeden
  • hindrer at vann som har tatt til seg vannløselige miljøgifter sprer seg

Gode resultater så langt

Foreløpig viser miljøprøver at den nye sjøbunnen i Puddefjorden har god kvalitet, og undervannsfoto viser at både fisk, krabber og hummer har funnet seg godt til rette på sin nye grunn.

SE VIDEO FRA SJØBUNNEN I PUDDEFJORDEN:

Videoen er tatt i starten av september 2018 og viser at en del dyreliv allerede er tilbake. –Vi ser både havål, hummer og gravemerker etter børstemark. Fotograf: Espen Rekdal

Denne utviklingen er ikke uten grunn: Resultatene fra rengjøringen i Puddefjorden har vist at mengden kvikksølv i sedimentene er kraftig redusert. Et overvåkingsprogram skal måle tiltakenes langtidseffekt på miljøet i fjorden.

Byrådet har vedtatt disse miljømålene for prosjektet:

  • Spredning av forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal reduseres med 80 %
  • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker
  • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke gi negativ påvirkning av økosystemet i resten av Byfjorden

Miljødirektoratet har finansiert 75 prosent av prosjektet, Bergen kommune og Bergen og Omland Havnevesen 25 prosent. I tillegg har private aktører og forsvaret finansiert tiltak i sjø utenfor sine respektive eiendommer.

Må redusere utslipp til Puddefjorden

Miljødirektoratet, Fylkesmannen i Hordaland og Bergen kommune har kartlagt utslipp fra bedrifter rundt Damsgårdssundet. Les mer på Fylkesmannens nettsider

Styrende dokumenter

Prosjektleder for Renere Puddefjorden er Gry Stenersen, telefon 55 56 62 14