Puddefjorden
RENERE: Bunnen av Puddefjorden har vært sterkt forurenset etter hundre års industrivirksomhet. Nå er målet at den nye sjøbunnen ikke skal bli tilført ny forurensning.
Bilde: Anne Kringstad

Renere Puddefjorden

Som det første av tre delområder sto Puddefjorden ferdig med ren og ny bunn sommeren 2018.

Sjøbunnen i Puddefjorden har vært sterkt forurenset av bly, kobber, kvikksølv og organiske miljøgifter som har lekket ut i fjorden. Forurensningen har oppstått gjennom de siste 100 år som følge av industrivirksomhet langs fjorden, i tillegg til kommunale utslipp og havnevirksomhet.

Dette har vi gjort

Etter å ha ryddet sjøbunnen for skrot og avfall  fjernet vi noen steder gammel sjøbunn/mudder for å opprettholde tilstrekkelig seilingsdyp. Med tillatelse fra Statsforvalteren mudret og dekket vi til sjøbunnen med steinmasser fra den nye Ulrikstunnelen, som er spesielt godt egnet til tildekking av forurenset sjøbunn.

Området som er ryddet strekker seg fra Kirkebukten og Dikkedokken i Vest til Solheimsviken i øst, og er på totalt 440 dekar. Tykkelsen på tildekkingen varierer, men med cirka 40 cm i gjennomsnitt, tilsvarende cirka 400 000 tonn. Massene ble ført skånsomt ned for at de skulle legge seg på bunnen uten å virvle opp miljøgiftene i den eksisterende sjøbunnen. Massene legger seg da som et lokk og isolerer forurensingen fra omgivelsene.

Tildekkingen har tre funksjoner:

  • hindrer forurenset sjøbunn i å bli virvlet opp og spredt i miljøet
  • hindrer at gravende dyr kommer ned i de forurensede massene og tar opp giften slik at de spres i næringskjeden
  • hindrer at vann som har tatt til seg vannløselige miljøgifter sprer seg

Fortsatt rent i sjøbunnen i Puddefjorden

Miljøprøver fra ettårskontrollen i 2019 viste god kvalitet i den nye sjøbunnen, og at både fisk, krabber og hummer har funnet seg godt til rette. Fordi kontrollen også viste en begynnende ny forurensning, ble det høsten 2020 gjennomført en oppfølgende undersøkelse for å skaffe mer informasjon om omfang og årsak. Denne undersøkelser viser at den rene sjøbunnen som ble lagt i Puddefjorden i 2018 fortsatt er rent, tmen at det i ettertid har kommet til noe ny forurensning på toppen av det rene tildekkingslaget, og at dette skyldes utslipp fra avløpsnettet, veiavrenning, fasadematerialer og byjord. For å stoppe miljøgifter fra land har vi blant annet økt hyppigheten på tømming av sluk for at forurensede sedimenter ikke skal skylles videre, og startet et pilotprosjekt som skal utvikle og teste en praktisk metode for behovsprøvd tømming. 

I 2022 gjennomførte vi en fireårskontroll av miljøtilstanden. Resultatene ligner dem fra ettårskontrollen, og ble offentliggjort i juni 2023.

Les om sjøbunnen i Puddefjorden

SE VIDEO FRA SJØBUNNEN I PUDDEFJORDEN:

 

 

Videoen er tatt i starten av september 2018 og viser at en del dyreliv allerede er tilbake. Vi ser både havål, hummer og gravemerker etter børstemark. Denne utviklingen er ikke uten grunn: Resultatene fra rengjøringen i Puddefjorden har vist at mengden kvikksølv i sedimentene er kraftig redusert. Fotograf: Espen Rekdal

Overvåkingsprogram

l overvåkningsprogrammet for Puddefjorden skal miljøtilstanden også undersøkes fire og åtte år etter tiltak, det vil si i 2022 og 2028.

Miljømål

Byrådet har vedtatt disse miljømålene for prosjektet:

  • Spredning av forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal reduseres med 80 %
  • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker
  • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke gi negativ påvirkning av økosystemet i resten av Byfjorden

Miljødirektoratet har finansiert 75 prosent av prosjektet, Bergen kommune og Bergen og Omland Havnevesen 25 prosent. I tillegg har private aktører og forsvaret finansiert tiltak i sjø utenfor sine respektive eiendommer.

Må redusere utslipp til Puddefjorden

Miljødirektoratet, Statsforvalteren i Vestland og Bergen kommune har kartlagt utslipp fra bedrifter rundt Damsgårdssundet.
Les mer på Statsforvalterens nettsider

Styrende dokumenter