Store Lungegårdsvann
Bilde: Anne Christine Knag

Store Lungegårdsvannet

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet er forurenset. Derfor har vi laget ny sjøbunn.

Store Lungegårdsvannet har områder med svært bløt sjøbunn. Det gjør at mudring som alternativ er en komplisert og meget kostbar løsning. Det beste tiltaket i de forurensede sedimentene i Store Lungegårdsvannet er derfor tildekking.

Ny sjøbunn

Arbeidet med å legge ut ny, ren sjøbunn startet i oktober 2023. Det er selskapet Boston som har fått oppdraget. Vi legger to lag med svært fin sand. Så et lag med litt grovere masser på toppen. Det øverste laget skal holde alt på plass. Resultatet blir et lag med totalt minimum 30 centimeter ny sjøbunn. 

Arbeidet avsluttes i mai 2024.

Dette er gjort tidligere:

Rydding

Før tildekkingen ble 84 tonn boss fjernet fra sjøbunnen. Skrotryddingen pågikk i første halvår av 2023, og ble utført av kristiansundselskapet Ocean Front. 

Bosset ble rengjort på vaskeplassen på Draugen. Deretter vurderte en hva som kunne sendes til gjenvinning og hva som måtte sendes til anlegg for spesialavfall.

Har kartlagt sjøbunnen med ny, avansert og effektiv metode

Før skrotryddingen ble  sjøbunnen filmet med undervannsdrone for å kartlegge hvilke gjenstander som lå på bunnen. Metoden som ble brukt er ny, avansert og effektiv; datapunkt fra filmen mates inn i en datamaskin som er programmert til å kjenne igjen punktene som ulike gjenstander. 

Maskinen  lærer seg at de enkelte punktene betyr for eksempel at her ligger det en ølboks, dette er en handlevogn og at dette punktet betyr at her er det børstedyr etc. Slik fikk vi effektivt kunnskap om hvor mange av hvilke typer gjenstander som befant seg på sjøbunnen.

Testtildekking er gjennomført

Høsten 2017 ble det gjennomført testtildekking i tre ulike felter i områder på totalt 15 000 m2. Testen ble gjennomført for å vurdere egnetheten til forskjellige tildekkingsmasser på områder med bløt sjøbunn.

  • Testfelt 1 er representativt for de dypereliggende delene av Store Lungegårdsvann der sjøbunnen er svært bløt. I dette tetfeltet prøvde vi ut tildekking av sjøbunn med ren sand i en tykkelse på totalt 30 cm. I den ene halvdelen av testfeltet benyttet vi skjellsand. I den andre halvdelen benytter vi et tynt lag med skjellsand med mineralsk sand over.
  • Testfelt 2 befinner seg i grunnere områder fra 0-5 meter i bukten ved Florida.I dette testfeltet dekket vi sjøbunnen med en lagvis blanding av skjellsand og reaktive masser i form av kull i tykkelse på totalt cirka 20 cm. Kullet binder til seg forurensningen slik at den blir mindre tilgjengelig for dyr som lever på sjøbunnen.
  • I Testfelt 3 ble det testet ut om det var mulig å pumpe TBM-masser som nneholder både grus og stein med utstyret som ble brukt under testtildekkingen.Her ble det valgt et testfelt der sjøbunnen er fastere og mer stabil og faren for oppvirvling av forurenset sjøbunn er mindre enn i områder med bløtere sjøbunn.

Har gjennomført ettårskontroll av testtildekkingen

Høsten 2018 ble det gjennomført en ettårskontroll av tildekkingslaget i testfeltene. Kontrollen bestod av undervannsfilming, kjemiske analyser av sedimentprøver, kjerneprøvetaking og oppfølgende marinbiologisk undersøkelse av bunndyrssammensetningen i testfelt 2 ved Florida.

Den oppfølgende marinbiologiske undersøkelsen av bunndyrssammensetningen i testfelt 2 viser at det har foregått en reetablering av bløtbunnsfaunaen på samtlige prøvestasjoner 1 år etter testtildekkingen. På stasjonene med skjellsand i topplaget ble det påvist flere arter og individer etter tildekkingen sammenlignet med før tildekkingen. Her ble det også påvist en større andel av den forurensingssensitive børstemarken Polycirrus medusa, som tyder på bedre forhold enn før tildekkingen.

Resultatene fra kjerneprøvetakingen og undervannsfilmingen viste at tildekkingslaget ett år etter tiltaket ikke har endret seg merkbart med tanke på tykkelse, og det er heller ikke påvist noen større bevegelser (grunnbrudd/utglidninger) på sjøbunnen som har medført forflytning av masser fra testfeltene til omkringliggende områder.

Undersøkelsen av den kjemiske tilstanden til sedimentene i testfeltene viser at det på ett år har skjedd en målbar rekontaminering av sjøbunnen innenfor testfeltene. Dette er ikke uventet siden sjøbunnen rundt testfeltene er forurenset. En oppfølgende undersøkelse av miljøtilstanden til sedimentene i testfeltene vil avgjøre om testfeltene må dekkes til på nytt som del av tiltakene i Store Lungegårdsvann

Testtildekking innenfor siltgardinen til bybaneutfyllingen

I desember 2018 og januar 2019 ble det utført en testtildekking av sjøbunnen på innsiden av siltgardin lagt ut av Bybanen. Sjøbunnen på innsiden av siltgardinen var allerede tilført rene partikler fra tilførselen av sprengstein som utgjør utfyllingsmassene til nytt areal for Bybanen, og kunne dermed være godt egnet for andre metoder for tildekking av forurenset sjøbunn enn de som ble testet høsten 2017 nær Florida.

I dette røret er det tatt ut kjerneprøver fra sjøbunnen. Du kan se lagene i sjøbunnen oppover i røret, der det nederste, mørkeste laget er mest forurenset.
I dette røret er det tatt ut kjerneprøver fra sjøbunnen. Du kan se lagene i sjøbunnen oppover i røret, der det nederste, mørkeste laget er mest forurenset.
Bilde: Gry Stenersen

Sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet er veldig bløt og består til dels av oksygenfattige (anoksiske) sedimenter, og en utfordring er å unngå at det virvles opp forurensing dersom sjøbunnen tildekkes med rene masser som trenger ned i sedimentene.

Fem ulike felt ble dekket av ulike kombinasjoner av sand og tunellboremasser (TBM-masser) for å teste bæreevnen i sedimentene for å forbedre arbeidet med å isolere forurenset sjøbunn. Etter testtildekkingen ble det utført kjerneprøvetaking av testfeltene i januar 2019, og det ble hentet inn målebøtter og utførte filming av sjøbunnen. To av kjernene ble CT-scannet for å avdekke de indre strukturene i kjernen, mens det har blitt hentet ut prøvemateriale fra målebøtter og ulike dybder i kjernene.

De kjemiske analysene viser at det er tilstrekkelig god tilstand i sedimentene etter tildekking, og at toppsedimentene dermed har blitt renere. Samtidig viste CT-scan av kjerner og kjernelogging at tildekkingsmassene i ulike grad har blandet seg og trengt et stykke ned i de forurensede sedimentene.

Testtildekkingen innenfor siltgardinen antyder at det finnes flere metoder og masser som kan fungere for tildekking i Store Lungegårdsvannet.

Miljømål

I søknaden til statsforvalteren er disse miljømålene foreslått for prosjektet:

  • Innhold av PCB7, PAH16 og tungmetaller (As, Cd, Cu, Cr, Pb, Hg, Ni, Zn) i de øverste 10cm av sjøbunnen skal ikke overskride tilstandsklasse III i henhold til TA-2229/2007.
  • Forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvannet skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker.
  • Forurenset sjøbunn i Store Lungegårdsvannet skal ikke gi negativ påvirkning på økosystemet i Puddefjorden og resten av Byfjorden.

Kontakt
Ta kontakt med Bymiljøetaten hvis du har spørsmål om Renere Havn Store Lungegårdsvannet.

E-post: bymiljoetaten@bergen.kommune.no

Telefon: 55 56 56 90

Telefonlinjen er åpen mellom kl. 08.00 og 15.00 mandag til fredag.

Følg Renere Havn Bergen på Instagram

Undervannsfilm med beskrivelse

I oktober 2021 fotograferte Espen Rekdal sjøbunnen i Store Lungegårdsvannet. Se filmen i lenken under og les hans beskrivelse i pdf dokumentet.

Se undervannsfilm fra Store Lungegårdsvannet


Styrende dokumenter