Gå tilbake til:
Du er her:
Kirkebukten
Kirkebukten på Laksevåg
Bilde: Margrethe Vikan Sæbø

Dette gjør vi i Kirkebukten

For å bedre miljøtilstanden og få erfaringer med metoder som kan være relevante for Vågen gjennomførte Renere Havn Bergen i 2011 mudring og tildekking av forurenset sjøbunn i Kirkebukten på Laksevåg.

Det er etablert et overvåkingsprogram for å kartlegge om det kommer ny forurensing til området, og hvordan dyrelivet på sjøbunnen utvikler seg. I årene etter oppryddingen i 2011 er det gjennomført flere overvåkingsrunder for å undersøke miljøtilstanden i området.

I 2022 skjer dette

I løpet av 2022 skal det gjennomføres en ny runde med målinger for å vurdere langtidseffekten av tiltakene i Kirkebukten. Målingene vil bli utført i flere omganger:

12. mai utførte COWI og IMC Diving  dykkerinspeksjon og tok sedimentprøver på vegne av Bergen kommune. 

Overvåking Prøvetaking 2022
renere havn Bergen prosjektet følger opp overvåkingsprogrammet. Her: Eivind Støren (Cowi) med fersk prøve fra sjøbunnen i Kirkebukten, 2022
Bilde: Ane Moe Gjesdal

Fra og med overgangen juni/juli  vil det bli plassert ut måleutstyr på de samme stedene som sist i 2019, dvs. tre bøyer i sjø og to målestasjoner som står på bunnen og er festet under Merkur båtforening sine flytebrygger. Utstyret merkes med røde/gule bøyer. Utstyret plasseres  slik at det er minst mulig i veien for aktiviteten i havnen. Måleutstyret skal stå ute i juni-august og i september-november. 

Måleutstyr
Måleutstyr utplasseres på fem steder. Skal gi informasjon om langtidseffektene av tiltak i Kirkebukten
Bilde: Cowi

Tidligere undersøkelser

 I tråd med Plan for miljøovervåking i Kirkebukten ble det tatt prøver i Kirkebukten i 2015 og 2019. I forbindelse med en undersøkelsen som ble utført i 2019 ble det observert at matter med tildekkingsmateriale lå synlig i strandsonen innerst i Kirkebukten. I 2021 ble det utført prøvetaking av strandsedimentene for å dokumentere forurensingsgrad og danne grunnlag for å vurdere tiltak. Resultatene av prøvetakingen av strandsedimentene i 2021 viste forurensning i deler av strandsonen.

Rapporter fra undersøkelsene finner du under på denne siden.

Utbedret strandsonen på nytt i 2021

Høst 2021:skiftet ut grus,la ut rene masser, sikret ut i sjø og la  ut pukk og elvestein
Høst 2021:skiftet ut grus,la ut rene masser, sikret ut i sjø og la ut pukk og elvestein
Bilde: Anne Christine Knag

 På bakgrunn av prøveresultatene i 2021 utbedret Prosjekt Renere Havn Bergen strandsonen høsten 2021 ved å skifte ut grus og legge ut rene masser, sikre ut i sjø og legge ut pukk og elvestein. Strandsonen fremstår nå slik den gjorde etter pilotprosjektet i 2011, med rene masser.
Se egen sak om utbedringen i 2021

Vil redusere tilførsel fra land, pilotprosjekt for tømming av gatesluk pågår

 For at tiltak i sjøbunnen skal ha lang levetid, må så mye som mulig av ny tilførsel av forurensning fra land stoppes. Undersøkelser av vann og sand i gatesluk har vist at overvannssystemet transporterer forurensning og kan være en pågående kilde til spredning fra land mot sjø.

Sjøområdet i Kirkebukten tilføres overvann via to overvannsrør og Damsgårdsbekken har utløp innerst i bukten.  Det er cirka 135 gatesluk (sandfang) i overvannssystemet og Damsgårdsbekken som drenerer til Kirkebukten. I dialog med andre sandfangeiere  i Bergen startet vi våren 2021 opp et pilotprosjekt som skal utvikle og teste en praktisk metode for behovsprøvd tømming av gateslukene.

Erfaringer fra pilotprosjektet vil kunne benyttes til å gjøre driften  best mulig og redusere tilkomst av ny forurensning (rekontaminering) i andre tiltaksområder.  
Se egen sak om pilotprosjektet
Les mer om tilførsel av miljøgifter fra land

Styrende dokumenter