Gå tilbake til:
Du er her:
Har gjennomført testprosjekt bilde
Kirkebukten
Bilde: COWI

Følger opp testprosjektet i Kirkebukten

For å bedre miljøtilstanden og få erfaringer med metoder som kan være relevante for Vågen gjennomførte Renere Havn Bergen i 2011 mudring og tildekking av forurenset sjøbunn i Kirkebukten på Laksevåg.

Området inngår i dag i en mye brukt bydelspark og benyttes som småbåthavn av Merkur båtforening.

Overvåker utviklingen

Det er etablert et overvåkingsprogram for å fange opp effekten og vurdere egnetheten til metodene som er brukt.

Området undersøkes jevnlig for å kartlegge om det kommer ny forurensing til området, og hvordan dyrelivet på sjøbunnen utvikler seg.  I tråd med Plan for miljøovervåking i Kirkebukten ble det tatt prøver i Kirkebukten i 2015 og 2019. I forbindelse med en undersøkelsen som ble utført i 2019 ble det observert at matter med tildekkingsmateriale lå synlig i strandsonen innerst i Kirkebukten. I 2021 ble det utført prøvetaking av strandsedimentene for å dokumentere forurensingsgrad og danne grunnlag for å vurdere tiltak. Resultatene viste forurensning i deler av strandsonen.

Har utbedret strandsonen

Høst 2021:skiftet ut grus,la ut rene masser, sikret ut i sjø og la  ut pukk og elvestein
Høst 2021:skiftet ut grus,la ut rene masser, sikret ut i sjø og la ut pukk og elvestein
Bilde: Anne Christine Knag

Høsten 2021 utbedret Prosjekt Renere Havn Bergen strandsonen i Kirkebukten ved å skifte ut grus og legge ut rene masser, sikre ut i sjø og legge ut pukk og elvestein, slik at strandsonen fremstår slik den gjorde etter pilotprosjektet i 2011, med rene masser.

Det er planlagt ny miljøovervåking i Kirkebukten i 2022.

Vil redusere tilførsel fra land, pilotprosjekt for tømming av gatesluk pågår

 For at tiltak i sjøbunnen skal ha lang levetid, må så mye som mulig av ny tilførsel av forurensning fra land stoppes. Undersøkelser av vann og sand i gatesluk har vist at overvannssystemet transporterer forurensning og kan være en pågående kilde til spredning fra land mot sjø.

Sjøområdet i Kirkebukten tilføres overvann via to overvannsrør og Damsgårdsbekken har utløp innerst i bukten.  Det er cirka 135 gatesluk (sandfang) i overvannssystemet og Damsgårdsbekken som drenerer til Kirkebukten. I dialog med andre sandfangeiere  i Bergen startet vi våren 2021 opp et pilotprosjekt som skal utvikle og teste en praktisk metode for behovsprøvd tømming av gateslukene.

Erfaringer fra pilotprosjektet vil kunne benyttes til å gjøre driften  best mulig og redusere tilkomst av ny forurensning (rekontaminering) i andre tiltaksområder.  

Les mer om tilførsel av miljøgifter fra land

Miljøtiltak på Damsgård

Kommunen har gjort store investeringer i omlegging av avløpssystemene og kloakkrenseanlegg. Ved å fornye og separere ledningsnettet for avløp reduseres utslipp av kloakk til Puddefjorden.

Styrende dokumenter