Kirkebukten på Laksevåg i juni 2023
Kirkebukten på Laksevåg i juni 2023
Bilde: Håvard Prestegården

Dette gjør vi i Kirkebukten

Kirkebukten var det første området hvor Renere Havn Bergen dekket til forurenset sjøbunn.

I 2011 dekket vi til sjøbunnen i fire testfelt. Dette ble gjort for å bedre miljøtilstanden i Kirkebukten og for å teste ulike typer tildekkingsmasser.

Vi har laget et overvåkingsprogram for å kartlegge hvordan dyrelivet på sjøbunnen utvikler seg i ettertid, og om det kommer ny forurensing til området.

Status i 2023

Sommeren og høsten 2022 gjorde vi flere runder med målinger for å kunne vurdere langtidseffekten av tiltakene i Kirkebukten. I 2023 er disse målingene analysert. 

Sett under ett viser resultatene at tildekkingslagene virker etter sin hensikt og forhindrer spredning av miljøgifter fra gammel sjøbunn til overliggende sedimenter og næringskjeden. 

Tildekkingen av forurenset sjøbunn i Puddefjorden i 2018 har også hatt positiv påvirkning på Kirkebukten. Tilførsel av ny forurensning fra tilgrensende sjøområder er redusert. Samtidig ser vi indikasjoner på at området tilføres noe forurenset materiale fra kilder på land.   

Hele rapporten finner du nederst på denne siden.

Overvåking Prøvetaking 2022
Renere havn Bergen-prosjektet følger opp overvåkingsprogrammet. Her: Eivind Støren (Cowi) med fersk prøve fra sjøbunnen i Kirkebukten i 2022
Bilde: Ane Moe Gjesdal

Tidligere undersøkelser

Siden 2011 er det gjennomført flere overvåkingsrunder for å undersøke miljøtilstanden i området. Rapporter fra undersøkelsene finner du nederst på denne siden.

Prøver tatt i 2021 viste forurensning i deler av strandsonen. Derfor utbedret vi strandsonen i Kirkebukten høsten 2021. Vi skiftet ut grus og la ut rene masser, pukk og elvestein. Se egen sak om utbedringen i 2021.

Høst 2021:skiftet ut grus,la ut rene masser, sikret ut i sjø og la  ut pukk og elvestein
Høst 2021: Skiftet ut grus, la ut rene masser, sikret ut i sjø og la ut pukk og elvestein.
Bilde: Anne Christine Knag

Tester ny metode for tømming av gatesluk

Undersøkelsene vi har gjort etter tildekkingen i 2011 viser at Kirkebukten blir tilført ny forurensing. Noe av dette kommer fra overvannssystemet. Forurensing fra land blir ført med vannet gjennom cirka 135 gatesluk og ned i Kirkebukten.

Derfor startet vi våren 2021 et pilotprosjekt som skal utvikle og teste en praktisk metode for behovsprøvd tømming av gateslukene. Målet er å gjøre driften best mulig og redusere tilkomst av ny forurensing til fjorden.
Se egen sak om pilotprosjektet
Les mer om tilførsel av miljøgifter fra land

Tidligere rapporter

Under finner du resultater fra undersøkelsene som er gjort i Kirkebukten siden 2011. Du finner også planen for gjennomføring av tildekkingen og planen for etterfølgende miljøovervåking: