Bilde av to elever som regner på en elektronisk tavle

Skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan anvende det de lærer i ulike sammenhenger. Her får du nyttig informasjon.

Alle skolene har sin egen nettside som oppdateres jevnlig. Se oversikt over alle skolene.
I tillegg legger kommunen jevnlig ut informasjon fra skolefeltet på sine nettsider

Vil du bli oppdatert på Siste nytt fra skolefeltet og andre nyheter fra Bergen kommune, kan du abonnere på nyhetsbrev fra kommunen. 

Norske elever har rett til gratis, offentlig grunnskoleopplæring. Du kan klage dersom skolen krever at elever eller foreldre dekker utgifter i forbindelse med opplæringen. Les mer om rett til gratis grunnskoleopplæring.

Foreldre må være oppmerksom på hvilken type sensitiv informasjon man sender til skolen. Eksempler på sensitiv informasjon som ikke skal sendes i meldingssystemet, er opplysninger om alvorlig eller kronisk sykdom eller problematiske forhold på skolen som involverer andre navngitte elever og ansatte.

Alvorlige forhold på skolen som sterk mistrivsel, krenking og mobbing, medelevers navn, individuelle opplæringsplaner og enkeltvedtak skal meldes via kontaktskjema på skolens hjemmeside.  Informasjonen du sender via dette kontaktmeldeskjemaet blir saksbehandlet og arkivert direkte i barnehagens eller skolens sak- og arkivsystem. Du kan også lese mer i Vigilo for kommunikasjon mellom hjem, barnehage, SFO og skole  

 

Bilde av hender som maler
Aktiviteter på SFO
Bilde: Andrew. M.S. Buller

Hvis husstanden tjener under 570 900 kroner i året, kan du søke om redusert foreldrebetaling

Les informasjon om redusert foreldrebetaling på flere språk.

SFO er gratis for førsteklassinger fra husstander som tjener under 350 000 kroner i året. Hvis du har en førsteklassing og søker om redusert foreldrebetaling, vil du automatisk få gratis SFO dersom inntekten samlet fra husstanden ligger under 350.000 kroner i året.

Les mer om SFO

 


 

Du har rett på spesialundervisning dersom du ikke har eller ikke kan få et tilfredsstillende utbytte av den ordinære opplæringen. Hvis du er under 15 år, er det dine foresatte som søker om spesialundervisning. Elever over 15 år søker selv.  Les mer om spesialundervisning i grunnskolen.

Skolehelsetjenesten gir råd og veiledning til elever og foresatte, og gjennomfører helseundersøkelser og vaksinasjoner. Tjenesten arbeider aktivt sammen med skolen om å gi god helseinformasjon, og skape et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene. 

Ved skolehelsetjenesten jobber helsesykepleiere, som kan henvise til blant andre psykolog, fastlege, fysioterapeut, ergoterapeut, PP-tjenesten og barneverntjenesten.

Disse kan også henvise til psykisk helsevern i spesialisthelsetjenesten. 

Hos Barne- og familiehjelpen møter du psykologer, familieveiledere og andre trygge voksne, som har jobbet mye med å snakke med barn og ungdommer.

En illustrasjon av to figurer
Illustrasjon Skyfritt
Bilde: Illustrasjon

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

Vi vil at alle som vokser opp i Bergen skal trives, få muligheter til å utvikle seg og føle seg inkludert. Les er om tiltak og hvordan melde fra om mobbing og krenkelser. (oversettelser til flere språk).

Bergen kommune har som mål at informasjonssikkerhet og personvern skal være en naturlig del av vår virksomhet.  Les mer om behandling av personopplysninger i skolen i vår personvernerklæring for elever. 

Du kan også lese mer om hvordan kommunen håndterer personopplysninger.