Illustrasjon melde fra

Melde fra om mobbing

Om et barn ikke har det bra i barnehagen eller på skolen, trenger det ikke nødvendigvis være mobbing. Du skal likevel melde fra om din bekymring.

Melde fra i skolen

Her melder du fra  (krever innlogging med Min ID)

Alle som jobber med barn har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt.

Foresatte og ansatte skal sammen finne ut hva bekymringen består av, og ansatte vil lytte til bekymringen, undersøke og vurdere tiltak. 

Når skal du melde fra? 

Mange foreldre er usikre på når det er riktig å melde fra. Det trenger ikke å være direkte mobbing og du behøver heller ikke å ha "bevis". Det holder at barnet ditt ikke har det bra. Det er barnets egen opplevelse som teller.

Illustrasjon melde fra
 
Bilde:  

Hvordan melder du fra

Du kan melde fra muntlig ved å snakke med lærere, ansatte på SFO og rektor på skolen. Du kan også melde fra skriftlig til skolen. Uansett hvordan du velge å gjøre dette, har skolen plikt til å undersøke videre.

Skjema for å melde fra finner du lenger oppe på denne saken. 

Opprette sak ved mistanke

Så snart skolen mistenker at et barn ikke har det bra - enten det er barnet selv, foresatte eller ansatte som melder fra, skal det opprettes en sak. Både barnet, foresatte og andre involverte har rett til å bli hørt.

Starte undersøkelse

Det første som skjer, er at skolen skal observere og få overblikk over situasjonen. Rektor skal varsle Bergen kommune dersom: 

  • barnet er blitt utsatt for vold
  • om ansatte på skolen er involvert
  • flere barn mobber et barn
  • om mobbingen skjer digitalt og på tvers av skoler

Gjelder saken en privat skole, skal eieren av denne varsles.

Velge tiltak

Når skolen har fått oversikt over situasjonen, skal de lage en plan med tiltak som skal settes inn. Planen skal være skriftlig slik at du og barnet ditt vet hva som blir gjort.

Planen skal inneholde:

  • Hvilket problem som skal løses
  • Hvilke tiltak som er planlagt
  • Når tiltakene skal gjennomføres
  • Hvem som er ansvarlig for gjennomføringen 
  • Når tiltakene skal evalueres

Styrer skal dokumentere hva som blir gjort. Saken skal ikke avsluttes før barnet opplever at skolemiljøet er trygt og godt.

Lovbestemmelser

Opplæringsloven slår fast at skoler har plikt til å etablere et trygt og inkluderende oppvekstmiljø.

I skolen gjelder aktivitetsplikten fra Opplæringslovens kapittel 9A om et trygt og godt læringsmiljø. 

Melde fra i barnehagen

Alle som jobber med barn har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har det trygt og godt.

Foresatte og ansatte skal sammen finne ut hva bekymringen består av, og ansatte vil lytte til bekymringen, undersøke og vurdere tiltak. 

Når skal du melde ifra

Mange foreldre er usikre på når de skal melde ifra dersom de kjenner på bekymring knyttet til eget eller andre barns trivsel i barnehagen. Det er viktig å vite at en bekymring i seg selv er grunn god nok til å ta kontakt med barnehagen.

Bekymringen kan meldes muntlig eller skriftlig til personalet eller styrer.

Opprette sak ved bekymring

De ansatte er forpliktet til å handle på bakgrunn av enhver bekymring knyttet til barns oppvekstmiljø. Uavhengig av om det er foreldre, barn eller barnehagen selv som er bekymret, skal barnehagen innkalle til et første møte så snart de har blitt oppmerksom på bekymringen.

I alvorlige tilfeller, eller dersom ansatte er direkte involvert i saken, skal styrer melde fra til barnehageeier.

Barnehagen gjør undersøkelser basert på faglige vurderinger, og ut fra bekymringens art. I det første møtet registreres saken i en forpliktende aktivitetsplan.

Starte undersøkelse

Parallelt med at barnehagen oppretter sak, skal bekymringen undersøkes nærmere ved hjelp av observasjoner, barnesamtaler eller ved bruk av andre metoder som ivaretar barns rett til å uttrykke seg om, og få innflytelse på, saker som gjelder dem selv og egen barnehagehverdag.

Barnehagen skal være bevisst på barnas ulike uttrykksformer og tilrettelegge for at de får medvirke på måter som er tilpasset alder, individuelle forutsetninger og behov.

Utarbeide tiltak

I første møte skal det utarbeides tiltak som retter seg mot hvordan man best kan skape et trygt og godt barnehagemiljø for barnet/barna det gjelder.

Tiltak som iverksettes skal baseres på en faglig vurdering, hvor barnehagens undersøkelser legges til grunn.

I hvert møte gjøres en felles vurdering av tiltak som er igangsatt.

Veien videre

Det er viktig med tett samarbeid og langsiktige planer for oppfølging. Så lenge det er grunn til bekymring, skal barnehagen ved slutten av hvert møte avtale tidspunkt for nytt oppfølgingsmøte.

Saken avsluttes når foreldre, barn og barnehage kan enes om dette. 

Barnehagen utarbeider en egen plan for etterarbeid, for å sikre en varig endring.

Dersom foreldre eller barnehage vurderer at saken ikke lar seg løse innenfor det skisserte løpet, kan Team Skyfritt kontaktes for veiledning og støtte.

Lovbestemmelser

Fra januar 2021 vil endringer i barnehageloven tre i kraft. Endringen lovfester barns rett til et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø.

Herunder forpliktes alle som arbeider i barnehagen til å følge med og melde fra ved mistanke om at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø.

Videre forpliktes barnehagen til å følge opp enhver bekymring med undersøkelser og en skriftlig plan.

Les mer om barnehagens og skolens ansvar.