Bergen kommune tilbyr hjelp og behandling for familier i Bergen som lever med vold. Tilbudet retter seg mot personer som er utsatt for vold, barn som har vært vitne til vold og til personer som selv utøver vold. 

Tilbudet er et samarbeid med stiftelsen Alternativ til vold (ATV). 

Det er mange måter å søke hjelp på. I akutte tilfeller, der liv og helse er i fare, kan du ringe politiet på telefon 112. Hvis det ikke haster, kan du kontakte politiet på 02800.

Du kan også ta direkte kontakt med Alternativ til vold (ATV), eller be lege, skole, helsestasjon eller annet helsepersonell om hjelp. Legevakten, livskrisehjelpen og overgrepsmottaket er det også mulig å henvende seg til uten nærmere avtale. Du kan også ta kontakt med Krisesenter for Bergen og omegn. Krisesenteret er døgnåpent, og tilbyr samtaler, veiledning og et sikkert sted å oppholde seg i en overgangsfase. Telefonnummeret er 55 31 50 50.

Se også nyttig informasjon spesielt for barn, unge og eldre nedenfor.

Dersom du er utsatt for vold og ønsker å dokumentere skader, for eksempel til en straffesak, kan henvende seg til Bergen legevakt, som har et eget opplegg for nettopp dette.

ATV tilbyr behandling både individuelt og i grupper for kvinner, menn og barn som har blitt utsatt for vold i familien. Tilbudet retter seg mot personer som fortsatt lever i et voldelig forhold eller har vold i familien, og til personer som tidligere er utsatt for partnervold som trenger hjelp til å bearbeide konsekvensene av volden.

Barn som har opplevd vold hjemme, kan få hjelp til å sette ord på tanker og følelser, og hjelp til å plassere ansvaret for volden på riktig sted. Barn kan få tilbud om samtaler alene, sammen med familiemedlemmer, eller i gruppe med andre barn i samme aldersgruppe. Psykologene som jobber ved ATV vurderer fra sak til sak hvordan de best kan møte barnet det gjelder.

Tjenesten samarbeider med blant annet barnevern, sosialtjeneste, krisesenter og legetjenester.

Se også nettsidene til ATV.

Du har rett til å leve uten å bli slått eller på andre måter skadet. Du skal også slippe å oppleve at noen du er glad i blir slått. Du har rett til å bestemme over din egen kropp, også hvis noen berører deg på måter du ikke liker. Du har rett til å bli beskyttet dersom du opplever vold og overgrep hjemme, fra kjæreste og omgangskrets.

Det er mange du kan snakke med, og vi har laget en nyttig liste over hvem som kan hjelpe deg og hvordan du kan komme i kontakt med dem.

Barnevernet

Barnevernet skal hjelpe barn og unge til å få et trygt og godt liv. Du kan alltid kontakte barnevernet dersom du opplever vold og overgrep hjemme eller ute. Klikk her for å finne oversikt over barnevernskontorene. Disse har åpent på dagtid.

I tillegg har vi Barnevernvakten - klikk her for å se åpningstider og kontaktinformasjon.

Skolehelsetjenesten

På hver skole er det en helsesykepleier. Du kan oppsøke ham eller henne for å ha noen å snakke med. Helsesykepleier kan hjelpe deg dersom du trenger å komme i kontakt med andre. Kontortidene finner du på skolen eller på skolens nettsider. Se også helsestasjon for ungdom.

Skolen

Du kan alltid snakke med læreren din hvis du opplever ting hjemme som er vanskelig for deg.

Utekontakten i Bergen

Utekontakten jobber voksne som vet mye om det å være ung i dag, som du kan snakke med og som vil hjelpe deg. Klikk her for å finne åpningstider, adresse og kontaktinformasjon. Du kan også kontakte Utekontakten på Facebook

Overgrepsmottaket ved Bergen legevakt

Har du vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller annen seksuell krenkelse? Legevaktens mottakssenter tilbyr deg medisinsk hjelp og rådgivning. Tilbudet er gratis og er tilgjengelig hele døgnet.

Livskrisehjelpen ved Bergen legevakt 

Er du i en vanskelig situasjon eller i akutt krise? Livskrisehjelpen kan tilby samtale, rådgivning, henvise til annen hjelp og yte hjelp til selvhjelp. Hjelpen er gratis og tar utgangspunkt i dine egne ønsker. Du kan komme direkte til Livskrisehjelpen uten avtale eller henvisning. Åpent hverdager 08.30 til 22.30 og helg/helligdager kl. 12.00 til 20.30.

Barneombudet

Hos Barneombudet kan du få informasjon om rettighetene til barn og unge. Du kan benytte den gratis hjelpetelefonen, "Klar melding INN ": 22 99 39 50, eller sende melding via deres nettsider. Klikk her for å se nettsidene til barneombudet.

Røde Kors-telefonen for barn og unge

Her er det alltid voksne som kan snakke med deg om hvordan du har det, og som kan hjelpe deg med å ta kontakt med noen som kan tilby deg hjelp. Telefonnummeret 800 33 321 er gratis å ringe. Klikk her for å komme til Røde Kors-telefonens nettsider.

Vold i nære relasjoner rammer og preger hele familien. Bergen kommune og ideelle organisasjoner samarbeider om en rekke hjelpetiltak for voksne som opplever å bli utsatt for vold. Det finnes også hjelpetilbud rettet spesielt mot deg over 62. I avsnittene nedenfor ser du utfyllende informasjon om tilbudene.

Flere instanser i Bergen kommune, organisasjoner og enkeltinstitusjoner kan

  • tilby hjelp til voldsutøver og voldsutsatte
  • tilby råd og veiledning
  • yte hjelp til å komme ut av et voldelig forhold
  • gi akutt livskrisehjelp der og da
  • bistå deg som har vært utsatt for overgrep og voldtekt
  • beskytte dine barn

Er du over 62 år og utsatt for vold, trusler eller andre handlinger som virker krenkende, er du ikke alene. Eldre har i mange tilfeller vanskelig for å nå frem til hjelpetilbudene. Tjenesten Vern for eldre er laget spesielt for deg over 62 år. Telefon: 800 30 196.

Det kan være vanskelig å melde fra om at en er utsatt for vold når den eller de som utfører volden er i nær familie. Det er mange som er utsatt for dette, og det er viktig å søke hjelp.

Politiet

Politiet bistår den som er utsatt for vold i hjemmet. I tillegg til at du i akutte tilfeller kan ringe nødnummer 112 , kan man også kontakte politiet for samtale om situasjonen på telefon 02800. Politiet kan både formidle kontakt med hjelpeapparatet og vurdere konkrete beskyttelsestiltak, blant annet voldsalarm.

Politiet i Bergen har ansatt en egen familievoldskoordinator som har et tett samarbeid med de kommunale tjenestene.

Livskrisehjelpen og Overgrepsmottaket ved Bergen legevakt

Bergen legevakt har et tilbud til personer i Bergen som er utsatt for vold i nær relasjon, med behandling og dokumentasjon av skader samt tilbud om opptil tre samtaler på Livskrisehjelpen.

Livskrisehjelpen er et samtaletilbud for enkeltpersoner i livskrise. Overgrepsmottaket ved Bergen legevakt gir medisinsk hjelp og rådgivning til personer har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller annen seksuell krenkelse.

Andre kommunale tjenester

Dersom du mottar helsetjenester fra Bergen kommune kan du ta problemet opp med din kontaktperson, som kan formidle kontakt til andre hjelpeinstanser.

Sosialkontorene i den enkelte bydel kan også bistå deg med nødvendige beskyttelsestiltak.

Fastlege

Velger du å ta problemet opp med din fastlege, kan også han eller hun gi deg samtalestøtte og råd i situasjonen. Fastlegen kan formidle kontakt både til politiet og hjelpeapparatet dersom du selv ønsker det.

Krisesenter

Krisesenteret er døgnåpent, og tilbyr samtaler, veiledning og et sikkert sted å oppholde seg i en overgangsfase. Telefonnummeret er 55 31 50 50. 

Kirkens SOS

Kirkens SOS er en døgnåpen samtaletjeneste for de som er i en krisesituasjon og som har behov for noen å snakke med og rådføre seg med. Telefonnummeret er 815 33 300.