Om Byrådsavdeling for barnehage og skole

Barnehager og skoler er bærebjelker i samfunnet. Byrådsavdeling for barnehage og skole jobber for at barn og unge i Bergen skal ha en trygg oppvekst der de opplever mestring og motivasjon.

Byrådsavdeling for barnehage og skole er den største byrådsavdelingen i Bergen kommune med 6.400 årsverk.

Ansvar  

Byrådsavdelingen har ansvar for å ivareta kommunens tjenester innen barnehage, skole, SFO og spesialpedagogiske tjenester til innbyggerne i Bergen. 

Barnehagene  og skolene i Bergen skal gi alle barn og unge muligheter for å utvikle evnene og ferdighetene sine og arbeider målrettet for å gi et best mulig læringsutbytte til alle barn og unge. 

Byrådets visjon er å gi barna nøkkelen til å bli den beste utgaven av seg selv gjennom en kvalitetsopplæring som starter tidlig og varer livet ut.

Tjenesteområder

Barnehage 

De kommunale barnehagene i Bergen har et allsidig og variert innhold, tilpasset enkeltbarnet og barnegruppen. I barnehagene våre skal barna få leke og utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. Barnehagene ser omsorg, danning, lek, læring, sosial kompetanse og kommunikasjon og språk i sammenheng. Samlet skal dette bidra til barns allsidige utvikling. Etat for barnehage er barnehageeier for de kommunale barnehagene i Bergen kommune. 

Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

En mangfoldig barnehage av høy kvalitet 

Skole og SFO 

Elevene i bergensskolen skal ha gode og trygge læringsmiljø og være aktive og deltakende i læringen. Skolene i Bergen skal sikre alle elever like muligheter og at alle kan oppleve mestring. Visjonen til bergensskolen er «kompetanse for alle i mulighetenes skole». Gjennom profesjonelle læringsfellesskap i mulighetens skole, skal bergensskolen være kjennetegnet av en inkluderende skole der aktive og medvirkende elever utvikler kompetanser for mestring av eget liv. 

Skolen og lærerne skal legge til rette for at elevene tilegner seg solid faglig kunnskap og forståelse, grunnleggende ferdigheter, og at de kan bruke det de lærer i ulike sammenhenger. 

Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen

En moderne skole med aktive og medvirkende elever 

Skolefritidsordningen (SFO) er en viktig sosial arena for mange barn. SFO-tilbudet i bergensskolen skal være inkluderende, og møte barna og foreldrenes forventninger. SFO skal ha et kvalitativt og godt innhold, som fremmer vennskap, lek og læring. 

Rammeplan for SFO

Spesialpedagogiske tjenester 

Vi tilbyr spesialpedagogiske tjenester til barn, unge og voksne i Bergen. Visjonen vår er å bidra til økt inkludering for alle barn og elever i Bergen kommune. 

Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Organisering

Byråd for barnehage og skole, Daniel Hägglund, er byrådsavdelingens øverste politiske leder. Byråden har det helhetlige ansvaret for avdelingens arbeid. 

Kommunaldirektør Marius Arnason Bøe er byrådsavdelingens øverste administrative leder. 

Byrådsavdelingens øverste nivå er sekretariat for byråden for barnehage og skole. Sekretariatet er delt inn i seksjonene Økonomi, Forvaltning, tilsyn og administrasjon, Digitalisering og virksomhetsstyring, og Strategi, utvikling og utredning. 

Ansatte i sekretariatet bruker fagkunnskap til å gi råd til byråden som så utformer satsinger og strategier basert på faglige råd og politiske satsingsområder. Byrådsavdelingen gjennomfører også vedtak fattet av byrådet og bystyret.

Barnehagemyndigheten i Bergen ligger også i Byrådsavdeling for barnehage og skole. 

Etater og enheter

Drifts- og eieransvaret for tjenesteområdene i Byrådsavdeling for barnehage og skole ligger i etatene. 

Etat for barnehage har ansvar for de 92 kommunale barnehagene i Bergen.

Etat for skole har ansvar for de 81 kommunale grunnskolene og én leirskole

Etat for spesialpedagogiske tjenester har ansvar for  de spesialpedagogiske enhetene: fire pedagogisk-psykologiske senter, kompetansesenter for læringsmiljø, voksenopplæring, og syns- og audiopedagogisk tjeneste, og Tveiterås skole.

Organisasjonskart for Byrådsavdeling for barnehage og skole (PDF)

Planer og satsningsområder 

Her finner du oversikt over alle enkeltplanene som er styrende for arbeidet i byrådsavdelingen. 

Vil du jobbe hos oss?

Du finner ledige stillinger på finn.no.