En moderne skole med aktive og medvirkende elever

Elevene i bergensskolen skal ha gode og trygge læringsmiljø og være aktive og deltakende i læringen.

Plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen - Sammen for kvalitet - læring og medvirkning er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i bergensskolen. Satsingsområdet for planperioden er "Læringskompetanse for det 21. århundre – målrettede og medvirkende elever". 

Bildet viser nye Holen skole.
NYE HOLEN SKOLE: Holen skole er blitt utbygget og rehabilitert, og ble åpnet offisielt 4. mai 2022. Skolen har plass til 650 elever fra første til tiende trinn og er blitt både flott og funksjonell, velutstyrt og topp moderne. En av suksessfaktorene har vært å involvere brukerne – elever og ansatte – gjennom hele prosessen.
Bilde: Astri Inga Kamsvåg

Inkluderende oppvekstmiljø

I 2019 vedtok Bystyret "Skyfritt", en ambisiøs plan for inkluderende oppvekstmiljø for barn og unge. Planen skal styrke innsatsen for å forebygge, avdekke og håndtere mobbing i barnehage, skole og på fritidsfeltet. Målet er å redusere mobbing og krenking på oppvekstfeltet i Bergen. Se egne nettsider om Skyfritt. 

Se også andre planer som legger føringer for bergensskolen.

Skolebygg

Gode skolebygg er viktig for å skape gode læringsmiljø. Skolebruksplanen er kommunens viktigste plandokument for planlegging av utforming av skolebygg og fremtidig skolestruktur. Planen rulleres hvert fjerde år, og ble sist rullert høsten 2020.

Bystyret fattet i mai 2022 vedtak om å bygge en helt ny ungdomsskole og rehabilitere idrettshallen på Garnes. Investeringsramme for skoledelen er 725,6 millioner kroner, og for idrettsbygget 80,4 millioner kroner.  

Se oversikt over pågående skolebygg-prosjekter 

Illustrasjon av nybygg - Garnes ungdomsskole og idrettshall.
SKOLE OG IDRETTSHALL PÅ GARNES: Den nye skolen får kapasitet til 500 elever og ha en forsterket avdeling med plass til 20 elever. Det nye skolebygget blir hovedsak reist i massivtre.

Resultater fra undersøkelser og prøver

På temasiden Brukerundersøkelser finner du alle resultatene fra foreldreundersøkelsen om innholdet i skolen og SFO, for byen, bydelen og den enkelte skole. Grunnet forsinkelser i arbeidet med å kvalitetssikre datagrunnlaget for gjennomføringen av undersøkelsen og koronapandemien ble ikke undersøkelsene gjennomført våren 2020.

Bildet viser skoleelever som sitter med pc-er ved pultene.
SKOLEHVERDAG: Digitale hjelpemidler har en viktig plass i dagens undervisning. Her er det elever på 9. trinn ved Kjøkkelvik skole som samarbeider om å løse oppgaver.
Bilde: Nina Blågestad

Tallenes tale

For skoleåret 2022-23 er det registrert 29.101 elever i byens kommunale grunnskoler.

Byen har 57 kommunale barneskoler, ni kombinerte barne- og ungdomsskoler og 15 kommunale ungdomsskoler. Det finnes én spesialskole, og ett kompetansesenter for læringsmiljø som har alternativt opplæringstilbud for elever på ungdomstrinnet. I tillegg har vi skoler med forsterket avdeling på flere barneskoler, kombinerte skoler og ungdomsskoler. Nattland oppveksttun har et tilbud til barn med hørselshemming.

Ti skoler er organisert som oppveksttun, dette betyr at de rommer både skole og barnehage, men separat ledelse.

I tillegg har Bergen kommune to enheter for voksenopplæring og én leirskole i Hålandsdalen.

Se oversikt over skolene i Bergen

Foruten de kommunale skolene er det 11 private grunnskoler i Bergen; ni er kombinerte barne- og ungdomsskoler og to er ungdomsskoler.

Tall og antall

Utvikling i antall elever fordelt på klasser de siste tre skoleårene:

2022-23

 • Sum (kommunale skoler): 29.101
 • 1. klassetrinn:  3.068
 • 2.-7. klassetrinn: 17.458
 • 8.-10. klassetrinn: 8.575

2021-22

 • Sum (kommunale skoler): 28.897
 • 1. klassetrinn:  2.990
 • 2.-7. klassetrinn: 17.416
 • 8.-10. klassetrinn: 8.491

2020-21

 • Sum (kommunale skoler): 28.960
 • 1. klassetrinn: 2.864
 • 2.-7. klassetrinn: 17.737
 • 8.-10. klassetrinn: 8.359