Gir helsehjelp og omsorg

Bergen bruker en vesentlig andel av bybudsjettet til helse- og omsorgstjenester.

Sykepleier og beboer på sykehjem som sitter ved et bord og leser avisen.
TRYGG OG GOD HVERDAG: Bergen har 2.386 sykehjemsplasser, blant annet ved Kolstihagen sykehjem. Her leser sykepleier Anahid Davitian avisen sammen med en beboer.
Bilde: Nina Blågestad

Kommunen har satset betydelig på eldreomsorg, og byen har nye og moderne omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede, samt noen av de mest moderne sykehjemmene i landet.

Tall og antall

Per 31. desember 2022 har byen 2.386 sykehjemsplasser, 267 omsorg pluss-boliger og 35 omsorgssenterplasser, fordelt på kommunale og private-ideelle institusjoner.  I dette tallet inngår kommunens Kommunale allmennmedisinske sengepost (KAS) som åpnet 1. januar 2022 etter sammenslåing av øyeblikkelig hjelp døgnenhet (ØHD) og tidligere kommunal mottaksavdeling (KMA), på Helsehuset. I tillegg inngår leie av to plasser på Olaviken behandlingssenter.

De privat-ideelle institusjonene drifter 747 sykehjemsplasser, 35 omsorgsenterplasser og  41 omsorg pluss-boliger av det totale antall boliger med særskilt tilrettelagte heldøgnstjenester.

Dette gir til sammen 2688 institusjonsplasser og boliger med heldøgnsbemanning. Plassene er fordelt på 21 kommunale sykehjem og 13 institusjoner som blir driftet av privat-ideelle organisasjoner med kommunale driftstilskudd.

Tjenester til utviklingshemmede

Bergen kommune har omfattende tjenester for personer med utviklingshemming. For 2022 var budsjettet for disse tjenestene på cirka 1,8 milliarder kroner.

I 2022 hadde kommunen i alt 86 bofellesskap for utviklingshemmede. Antall beboere i bofellesskap (kommunale og privat ideelle) var 553 personer. Kommunen gir tjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap, privat bolig eller sammen med foreldre eller andre nærstående. Det er benyttet cirka 20.753 avlastningsdøgn.

Personer som sitter ute ved en leirplass og spiser.
GIR DAGEN INNHOLD: Brukere og ansatte fra Nesttun dagsenter spiser lunsj etter en arbeidsøkt med å rydde i skogen. Til sammen hadde 421 personer plass på dagsenter i 2022.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Kommunen har som mål at alle som har arbeidsevne og kapasitet, skal ha et varig tilrettelagt arbeid. Kommunen har flere arbeidsmarkedsbedrifter som gir et slikt arbeidstilbud. Noen personer med utviklingshemming har også tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

I Bergen kommune er det også ti kommunale dagsentre med totalt tolv avdelinger. I tillegg er det tre privat-ideelle stiftelser som tilbyr er variert aktivitetstilbud.

Tillit og faglighet

Byrådsavdeling for helse og omsorg arbeider etter en tillit- og faglighetsreform. Kort sagt handler reformen om at vi er bevisste på å bygge tillit mellom ledere, medarbeidere og brukere. Les mer om tillit- og faglighetsreformen.

Ivaretar psykisk helse

De psykiske helsetjenestene går i stor grad ut på individuell oppfølging, tilrettelagte botilbud og aktivitetstilbud i grupper. Det er også bydelsvise kriseteam som trer i funksjon ved alvorlige ulykker, selvmord, drap og annen brå død.

Målet er at hver enkelt bruker skal finne mening og mestring i hverdagen. Det legges opp til fleksible og skreddersydde tilbud, samt bruk av brukernes egen kompetanse på seg selv og sine utfordringer. De siste årene har det vært en dreining fra individuell oppfølging til aktivitet, arbeid og skole.

Hjelper rusavhengige

Kommunen har mange lavterskeltilbud for rusavhengige. Oversikt over hva som tilbys finner du under “hjelp ved rusavhengighet” i Innbyggerhjelpen.

Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) har ulike tilbud og tjenester, men har til felles at det ikke er krav til rusfrihet for å benytte tilbudet. Sentrene finner du på Nesttun, på Wergeland, på Gyldenpris og i Eidsvåg.

ALF og dagsverket tilbyr utearbeid på dags-/timebasis for dem som melder seg den aktuelle dagen. Deltakerne får utbetalt en kontantlønn på kr. 50,- per time ved arbeidsdagens slutt. Du treffer ALF på MO-sentrene. Les mer om dagsverket.

Kommunen har også aktive dagtilbud for personer med rusutfordringer som ønsker å utfordre seg selv med rusfrie dager. Aktivitetssentre tilbyr et inkluderende og støttende miljø i fire byområder Aktiv sør, Aktiv vest, Aktiv Arna og Aktiv Bergenhus. Det finnes også andre tilbud, som gatelaget Brann. Du trenger ikke henvisning for å delta, det er bare å ta kontakt. Les mer om aktive dagtilbud

Eget brukerstyrt aktivitetshus 

I august 2022 åpnet Bergen landets første brukerstyrte aktivitetshus for rusavhengige. En rød tråd i konseptet er at frivillige og de som jobber på huset selv har erfaring med rusavhengighet. Les mer om huset og åpningen

Bildet viser sosialbyråd Ruth Grung som klipper snoren under åpningen av "Huset"
EN GLEDENS DAG: Et brukerstyrt aktivitetshus har lenge vært etterlengtet i rusmiljøet. Her åpner sosialbyrådet huset, til stor glede og begeistring for brukerne.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge