Gir helsehjelp og omsorg

Bergen kommune bruker en vesentlig andel av bybudsjettet til helse- og omsorgstjenester.

Tre helsearbeidere på et kontor
HELSETJENESTER: Bergen kommune har mange ansatte innen helse- og omsorgstjenestene, som disse ansatte ved Fyllingsdalen behandlingssenter.
Bilde: Illustrasjonsbilde: Vibeke Blich

Kommunen satser betydelig på eldreomsorg. Byen har nye og moderne omsorgsboliger for eldre og funksjonshemmede, og noen av de mest moderne sykehjemmene i landet.

Bergen kommune vil være aktivt og tidlig ute for å løse helseutfordringer. Forebygging og rehabilitering er viktige strategier. 

Seniorguide

I 2023 lanserte Bergen kommune en ny seniorguide med tips og råd for alderdommen. Seniorguiden gir også en enkel oversikt over kommunens helse- og omsorgstjenester og informasjon om aktiviteter i bydelene. To ganger i året får innbyggere over 80 år en brosjyre i posten, mens aldersgruppen 65 til 79 år får en SMS med informasjon om seniorguiden. 

Gjennom seniorguiden skal kommunen inspirere eldre innbyggere til å ta gode livsvalg og leve aktive liv. Vi skal også hjelpe dem å finne tjenester og tilbud som gjør at flere blir selvhjulpne. Det er et viktig mål at mange seniorer skal mestre mest mulig av egen hverdag, slik at de kan bo i eget hjem. Befolkningsutviklingen fremover gjør at kommunen forventer at flere vil trenge helse- og omsorgstjenester. Kommunen vil derfor prøve å bidra til en tydeligere forventningsavklaring med hva du kan forvente av kommunen og hva du kan gjøre selv. 

Seniorguiden er et samarbeid mellom Byrådsavdeling for eldre, helse og omsorg og Byrådsavdeling for næring, kultur og idrett.

Tall og antall

Per 31. desember 2023 har Bergen 2.381 sykehjemsplasser, 267 omsorg pluss-boliger og 35 omsorgssenterplasser, fordelt på kommunale og private-ideelle institusjoner.  Cirka 20 prosent av sykehjemsplassene er korttids- og rehabiliteringsplasser på behandlingssentre.  

Tjenester til utviklingshemmede

Bergen kommune har omfattende tjenester for personer med utviklingshemming. For 2023 var budsjettet for disse tjenestene på cirka 2 milliarder kroner.

I 2023 hadde kommunen i alt 88 bofellesskap for utviklingshemmede. Antall beboere i bofellesskap (kommunale og privat ideelle) var 553 personer. Kommunen gir tjenester til personer med utviklingshemming som bor i bofellesskap, privat bolig eller sammen med foreldre eller andre nærstående. 

Personer som sitter ute ved en leirplass og spiser.
GIR DAGEN INNHOLD: Brukere og ansatte fra Nesttun dagsenter spiser lunsj etter en arbeidsøkt med å rydde i skogen.
Bilde: Kristin Bergitte Hauge

Kommunen har som mål at alle som har arbeidsevne og kapasitet, skal ha et varig tilrettelagt arbeid. Kommunen har flere arbeidsmarkedsbedrifter som gir et slikt arbeidstilbud. Noen personer med utviklingshemming har også tilrettelagt arbeid i ordinær virksomhet.

Bergen kommune har også kommunale dagsentre. I tillegg er det flere privat-ideelle stiftelser som tilbyr et variert aktivitetstilbud.

Tillit og faglighet

Byrådsavdeling for helse og omsorg arbeider etter en tillit- og faglighetsreform. Kort sagt handler reformen om at vi er bevisste på å bygge tillit mellom ledere, medarbeidere og brukere. Les mer om tillit- og faglighetsreformen.

Ivaretar psykisk helse

De psykiske helsetjenestene går i stor grad ut på individuell oppfølging, tilrettelagte botilbud og aktivitetstilbud i grupper. Det er også bydelsvise kriseteam som trer i funksjon ved alvorlige ulykker, selvmord, drap, rusrelaterte dødsfall og annen brå død.

Målet er at hver enkelt bruker skal finne mening og mestring i hverdagen. Det legges opp til fleksible og skreddersydde tilbud, samt bruk av brukernes egen kompetanse på seg selv og sine utfordringer. 

Rask psykisk helsehjelp

Bergen kommune har de siste årene satset på Rask psykisk helsehjelp. Dette er et gratis korttidstilbud som tilbyr kurs og/eller veiledet selvhjelp til deg med angstlidelser, mild og moderat depresjon, begynnende rusmiddelproblemer og/eller søvnvansker. 

Per nå er tilbudet tilgjengelig for innbyggere i Bergenhus, Årstad, Åsane eller Arna bydel fra 16 år. Målet er at det skal dekke hele kommunen.

Hjelper rusavhengige

Kommunen tilbyr bolig og rehabilitering for personer med rusrelaterte utfordringer både ved Myrsæter bo- og rehabilitering og Botreningssenteret. I tillegg finnes mange lavterskeltilbud for rusavhengige. Oversikt over hva som tilbys finner du under “hjelp ved rusavhengighet” i Innbyggerhjelpen.

Mottaks- og oppfølgingssentre (MO-sentre) har ulike tilbud og tjenester, men har til felles at det ikke er krav til rusfrihet for å benytte tilbudet. Sentrene finner du på Nesttun, på Wergeland, på Gyldenpris og i Eidsvåg.

ALF og dagsverket tilbyr utearbeid på dags-/timebasis for dem som melder seg den aktuelle dagen. Deltakerne får utbetalt en kontantlønn på kr. 50,- per time ved arbeidsdagens slutt. Du treffer ALF på MO-sentrene. Les mer om dagsverket.

Kommunen har også aktive dagtilbud for personer med rusutfordringer som ønsker å utfordre seg selv med rusfrie dager. Aktivitetssentre tilbyr et inkluderende og støttende miljø i tre byområder; Aktiv vest, Aktiv Arna og Aktiv Bergenhus. Det finnes også andre tilbud, som gatelaget Brann. Du trenger ikke henvisning for å delta, det er bare å ta kontakt. Les mer om aktive dagtilbud

Eget brukerstyrt aktivitetshus 

Bergen har landets første brukerstyrte aktivitetshus for rusavhengige. En rød tråd i konseptet er at frivillige og de som jobber på huset selv har erfaring med rusavhengighet. Huset driver nå også Natthuset - akuttovernatting for rusavhengige.