Bybanen i Kaigaten i sentrum
FRA KAIGATEN: Bystyret ber om at det tas utgangspunkt i alternativene 2B2 og 2B3, som begge går fra Kaigaten til Peter Motzfeldt gate, Nygaten og til Heggebakken. Bystyret vil videre at det planlegges for holdeplass i området ved Øvregaten, og ellers trase til Sandviken som følger allerede vedtatt trase.
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Bystyret ber om tunnelløsning for Bybanen

Bystyret har bestemt hva som skal legges til grunn for det videre reguleringsarbeidet for Bybanen til Åsane, for strekningen fra sentrum til Sandviken.

Tunnelalternativ via Peter Motzfeldts gate utredes videre, og det utarbeides en reguleringsplan der Bybanen til Åsane legges i tunnel i sentrum. Bystyret legger vekt på at tunnelalternativet må bearbeides betydelig frem mot planvedtaket, særlig for å sikre god ivaretakelse av kulturminneverdier. 
 

Tunnelalternativer

Bystyret ber om at det tas utgangspunkt i de to tunnelalternativene 2B2 og 2B3: Kaigaten - Peter Motzfeldt gate - Nygaten og til Heggebakken. Alternativ 2B2 legger opp til bybane på gatenivå frem til fjelltunnelen i Heggebakken, med stopp i Nygaten. Alternativ 2B3 legger opp til holdeplass i Peter Motzfeldt gate ved Manufakturhuset, og så en kulvert (undergang under vei) under Nygaten og Kong Oscars gate før fjelltunnel i Heggebakken. 

LES OGSÅ: Byrådet Valhammer går av etter bybanevedtak - dette skjer nå
 

Om bystyrets vedtak

Flertallet i bystyret valgte å støtte alternativt forslag til Sp, H og R. 

Bystyret fattet følgende vedtak:

"1. Bystyret ber om at det utarbeides en reguleringsplan for bybanen til Åsane i tunnel i sentrum. Bystyret mener fremlagte tunnelalternativ til skissefase må bearbeides betydelig frem mot reguleringsplanvedtaket. Bystyret mener det særlig må jobbes videre med ivaretakelse av kulturminneverdiene langs traseen og verdensarvstedet Bryggen.

2. Bystyret ber om at det tas utgangspunkt i alternativene 2B2 og 2B3: Kaigaten-Peter Motzfeldt gate-Nygaten og til Heggebakken. Videre skal det planlegges for holdeplass i området ved Øvregaten, og ellers trase til Sandviken som følger allerede vedtatt trase.

3. Bystyret ber om at det jobbes videre med utganger fra det underjordiske stoppet i Øvregaten. Det kan planlegges for utgang ved Lodin Lepps gate. Det planlegges ikke for utgang ved Mariakirken. Bystyret vil peke på riksantikvarens vurdering om at flere alternativ bør få en grundigere vurdering. 

4. Bystyret ber om at det jobbes videre med tunnelløsningen hva gjelder kotehøyde for å minimere risikoen for å endre grunnvannstanden og skader på kulturlagene. Bystyret ber om at Bergen kommune innleder en dialog med Bane Nor vedrørende muligheter for å bruke deler av den gamle jernbanetunnelen til bybanetraseen, som skissert i fagrapport av 11.04.2014. Fordelen med dette er at tunnelen vil ligger betydelig høyere i terrenget. 

5. Bystyret ber om at byrådet legger frem en egen sak om holdeplass ved Sandviken kirke. Saken skal belyse kost/nytte, byggbarhet og konsekvenser ved å sløyfe holdeplassen.

6. Bystyret ber om at det jobbes med kostnadsreduserende tiltak langs traseen.

7. Som en del av endelig sentrumsløsning skal Bryggen gjøres bilfri. Arbeidet med trafikkplan sentrum skal ta høyde for ny trase."

I tillegg vedtok bystyret en merknad i tre punkt:

"1.    Bystyret viser til sak 1072/20 hvor det fremgår av byrådets utredning at ‘Dersom bystyret gjennom vedtak endrer traseløsning for sentrum, vil det bli nødvendig å gjøre tilpasninger ift. delstrekning 2 Sandviken. Reguleringsarbeidet som er utført for dagtraseen vil da bortfalle, og man vil gå videre med reguleringsplanarbeidet for tunneltrase.’ 

2.    Bystyret forutsetter en grundig analyse som avdekker hvordan man best kan unngå konflikt med eksisterende bebyggelse og kulturminner langs traseen. Bystyret viser til det pågående arbeidet med reguleringsplan for rådhuskvartalet hvor blant annet rivning av Allehelgenes gate 5 er til vurdering, og mener at dette planarbeidet må sees i sammenheng med trase i Peter Motzfeldts gate og Nygaten. 

3.    Bystyret ber om at det i reguleringsarbeidet i samråd med Bane Nor arbeides med å redusere sikkerhetsavstand til jernbanetunnelen for å skape størst mulig fleksibilitet i lokalisering av stopp i Øvregaten."

Se protokoll for endelig detaljering av vedtaket noen dager etter møtet.

Les alle dokumentene i saken
 

Tidligere omtaler:

Byrådet anbefaler dagløsning for Bybanen
Fagetaten overleverte sin anbefaling til byrådet 1. oktober. 
 

Oversikt dagens møte:

Les sakene fra bystyret 24. juni