Gå tilbake til:
Du er her:
Bybanen
Bilde: Ann-Kristin Loodtz

Anbefaler dagløsning for Bybanen

Byrådet anbefaler at traseen fra Kaigaten til Sandviken bygges som dagløsning.

Byrådet la torsdag 28. oktober frem et oppdatert kunnskapsgrunnlag for et tunnelalternativ for Bybanen i Bergen sentrum, samt anbefaling for valg av oppdatert løsning for Bybanen gjennom sentrum. 

Lytter til fagfolkene

- Bybanen er Bergens viktigste samferdselsprosjekt. Antallet som bruker Bybanen mot Flesland, og veksten i antall kollektivreisende de siste ti årene, taler for seg selv: Bybanen er en suksess, og nå er det Åsane sin tur.  Som byrådsleder har jeg vært opptatt av at når vi ber om et nytt kunnskapsgrunnlag, så skal vi gi fagfolkene plass. Gi rom til å lytte og sette oss inn i fakta, og så ta innover oss de faglige vurderingene som kommer, sier byrådsleder Roger Valhammer. 

- Samlet sett mener byrådet at den totale risikoen ved å gå for tunnelalternativet er altfor høy og kostnadene blir altfor store. Byrådet anbefaler derfor dagløsningen for Bybanen gjennom sentrum. 

Thor Haakon Bakke
- Det er fortsatt dagløsningen som scorer best på viktige kriterier for byen og kollektivtransporten, sa byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke under torsdagens pressekonferanse.
Bilde: Asle Bentzen

- Positiv kraft for det historiske bysentrum

I saksutredningen viser byrådet til at dagløsningen vurderes som det beste alternativet på områder som byutvikling, risiko i prosjektet, kulturminner, finansiering og fremdrift. 

- Konklusjonen fra Fagetaten og den eksterne utredningen er klar: de anbefaler oss å bygge Bybanen i dagen. På tross av at de har utredet og presentert det beste tunnelalternativet, er det fortsatt dagløsningen som scorer best på viktige kriterier for byen og kollektivtransporten, understreker byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke. 

Byutviklingsbyråden har det overordnete ansvaret for kulturminner og kulturmiljøene i Bergen, og han viser til et grundig arbeid på dette feltet i utredningen. 

- Byrådet merker seg at Vestland fylkeskommune, både faglig og politisk, nå anbefaler en dagløsning med tanke på kulturminnene. Vi merker oss også at konsulenten som har jobbet med konsekvensutredningen, sier kommunen har jobbet godt med å redusere påvirkningen på kulturarven gjennom prosessen. Vi mener vi er godt skodd for at Bybanen kan være en positiv kraft for hele det historiske bysentrum, tilføyer Bakke. 

For hele byrådets vurdering og anbefaling, les byrådssaken her

Saken skal nå videre til behandling i bystyret som skal fatte endelig vedtak i sitt møte 24. november i år. 

Les alle dokumentene i saken her

Les også: Fagetaten overleverte sin anbefaling til byrådet 1. oktober.