Gå tilbake til:
Du er her:

Annonseringsdato: 09.03.2017
Saksnummer: 201419106
Arealplan-ID: 64150000
Åpne i planregister

Status: Planprogram
Bydel: Laksevåg

Gnr. 149, bnr. 4 mfl. Fastsatt planprogram

Simonsviken Næringspark AS v/Opus Bergen AS har startet planarbeid for utvikling og utbygging av industriområdet til tidligere Blikkvalseverket.

Planområdet er på ca. 155 daa med et bruksareal på ca. 43.5000 m² BRA i tidligere industrihall og bygninger. Mulighetsstudier viser et stort potensiale for utbygging, og det skal utredes 2 alternativ, hhv 130.000 m² BRA og 80.000 m² BRA. Utbygging er planlagt som nye bygg på (kai)arealet mot sjøen og som nye byggvolum på taket av industrihallen. Det planlegges utfylling av arealet mot sjøen med utvidet dypvannskaifront med god innseiling. Det tilrettelegges for bedrifter som er arealkrevende og med næringsvirksomhet som drar nytte av samlokalisering.

Hovedformål er planlagt med industri og lager. Eksisterende bygningsstruktur skal i hovedsak bestå og det planlegges økt utnyttelses-grad, herunder økt byggehøyde. Vegtilkomst er fra Lyderhornsveien og via Gravdalsvegen og Sjøkrigsskolevegen. Fastsatt planprogram skal legges til grunn for utarbeidelse av reguleringsplan med konsekvensutredning for disse tiltakene.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av forslagstiller (privat eller offentlig) og fastsettes av kommunen (byrådet).

Planprogrammet vil være tilgjengelig på nettet frem til et eventuelt fremtidig planforslag med konsekvensutredning har lagt ute til offentlig ettersyn.

Saksdokumenter: