Folkehelseplan

Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025 Aktiv by – Friske Bergensere er Bergen kommune sin felles plattform for folkehelsearbeidet i kommunen.

Bergen bystyret vedtok Folkehelseplan for Bergen kommune 2015-2025 "Aktiv by - friske bergensere" i møtet 28.05.15. Planen retter særlig oppmerksomheten mot barn, unge og eldre. I tillegg er viktigheten av å arbeide med utjevning av lokale sosiale helseforskjeller særlig framhevet.

I planen påpekes det at mye av det som virker inn på folkehelsen skjer utenfor helsesektoren. Planen er derfor innrettet mot gode bo- og nærmiljø, en god og trygg oppvekst, helsefremmende levevaner, en aktiv, sunn og trygg aldring og et bærekraftig miljø.

Kommunens folkehelsearbeid har målsettinger innen fem hovedområder:

  • gode bo- og nærmiljø
  • en god og trygg oppvekst
  • helsefremmende levevaner
  • en aktiv, sunn og trygg aldring
  • et bærekraftig miljø

I bystyrets behandling av planen ble det vedtatt at byrådet skal levere statusrapporter på tiltakene i Folkehelseplanen hvert tredje år.

Folkehelseplan bilde
 
Bilde:  

Videre på internett

 

Vedlegg