Kommunens ansvar bilde

Kommunens ansvar

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen. Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse.

Folkehelsearbeid er samfunnets totale innsats for å fremme helse og forebygge sykdom i befolkningen. Det er ikke en konkret tjeneste, men summen av alt vi gjør og hvordan det påvirker helsen og livskvaliteten til de som bor i kommunen.

Folkehelseloven legger klare føringer for kommunens ansvar for befolkningens helse. Kommunens folkehelsearbeid skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidra til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse.

Befolkningens helse blir påvirket av mange ulike faktorer – både på individ- og samfunnsnivå.

Eksempel på tema som kan inngå i folkehelsearbeidet er oppvekst- og levekårsforhold, fysisk tilrettelegging, sosiale miljøer, livsstil, skader og ulykker, og informasjon til befolkningen om hva som fremmer helse og forebygger sykdom.

Kommunen skal ha oversikt over helsen i befolkningen og følge opp folkehelseutfordringer gjennom kommunens planstrategi, planer og tiltak. Dette er bestemt i folkehelseloven, som sier at kommunen skal jobbe både systematisk og tverrfaglig med folkehelse .

Illustrasjonsbildet viser hvordan de ulike paragrafene i folkehelseloven blir fulgt opp i Bergen kommune.

Kommunens ansvar bilde
Illustrasjon
 

 

Videre på internett