Ny folkehelseprofil og oppvekstprofil for Bergen og bydeler 2023

Årets folkehelseprofiler og oppvekstprofiler for Bergen er nå lansert. Profilene er en viktig del av kommunens oversikt over befolkningens helse og livskvalitet og påvirkningsfaktorer for dette.

Oppvekstprofilen og folkehelseprofilen viser noen av kommunens styrker og utfordringer og kan brukes i kommunens planarbeid for en helsefremmende og bærekraftig samfunnsutvikling. 

Folkehelseprofilen 2023

Illustrasjon av boligmiljø
Bomiljø og folkehelse
Bilde: Folkehelseinstituttet

Tema for årets folkehelseprofil er bomiljø. En egnet bolig i et godt bomiljø er et fundament for helse og livskvalitet. Kommunen kan med sine virkemidler bidra til at alle innbyggerne bor slik at de kan leve gode liv gjennom hele livsløpet. Aldersvennlig samfunnsutvikling er et viktig stikkord i årets profiler.

Folkehelseprofilen for Bergen kommune viser blant annet:

  • Forskjellen i forventet levealder mellom de som har grunnskole og de som i tillegg har videregående eller høyere utdanning, er større enn i landet som helhet. Slike forskjeller er størst i Bergenhus hvor 7,1 leveår skiller de med høyest og lavest utdanning, og lavest i Arna med 4 år i forskjell. 
  • Andelen som gjennomfører videregående opplæring er på samme nivå som landet (80%), men med store variasjoner mellom bydelene i Bergen fra 77% i Bergenhus til 85 % i Ytrebygda
  • andelen aleneboende i alderen 45+ er høyere enn landsnivået.
  • andelen barn og unge som bor trangbodd er høyere enn landsnivået. Høyest andel finner vi i Bergenhus med 39 % og lavest i Ytrebygda med 14 %
  • Andelen 17-åringer som oppgir at de trener sjeldnere enn ukentlig er lavere enn i landet som helhet. Her ligger Bergen kommune blant de ti beste kommunene i landet. 

Oppvekstprofilen 2023

Illustrasjon av barn som leker
Oppvekstprofiler 2023
Bilde: Folkehelseinstituttet

Tema for årets oppvekstprofil er “Barn og unges vei gjennom pandemien. Hva har vi lært”? Pandemien har vist at samfunnsmessige endringer rammer barn og unge ulikt, avhengig av deres egenskaper, ressurser og livsbetingelser. Dette er viktig kunnskap når kommunene skal planlegge for best mulige oppvekstsvilkår for barn og unge fremover.

Når vi ser nærmere på Bergen, finner vi blant annet at:

  • andelen barn som bor i vedvarende lavinntekt ligger på 11 % og er lavere enn landsnivået med 12 %. Her er likevel store forskjeller mellom de ulike bydelene i Bergen, fra 15 % i Bergenhus  til  6,5 % i Ytrebygda 
  • andelen barn som bor i familier som har mottatt sosialhjelp minst en gang i året er lavere enn landsnivået. Også her er det store forskjeller mellom bydelene
  • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er svært eller litt fornøyde med lokalmiljøet, er høyere enn landsnivået. Her er mindre forskjeller mellom bydelene. Mest fornøyd er ungdommen i Bergenhus, tett etterfulgt av Fyllingsdalen og Fana bydel. Minst fornøyd er ungdommen i Arna.
  •  Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de har høy tilfredshet med livet, er lavere enn landsnivået. Det geografiske mønsteret er det samme som nevnt over. 
  • Andelen ungdomsskoleelever som oppgir at de er ensomme er høyere enn landsnivået. Den høyeste andelen finner vi i Arna med 31 % og lavest i Årstad med 23 %. 

Lese mer?

Folkehelseprofilen og oppvekstprofilen i sin helhet for Bergen kommune og de ulike bydelene finner du på nettsiden: Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI