Illustrasjon gangfelt med gående
Bilde: Nina Blågestad

Gåstrategi for Bergen 2020 - 2030

Gåstrategi for Bergen 2020-2030 er Bergens første gåstrategi. Hovedmålet er at flere skal gå mer.

 

I kommuneplanens samfunnsdel BERGEN2030 er «Gåbyen» hovedmålet for den aktive byen. Å få flere til å gå bidrar til å skape en mer menneskelig, inkluderende og likestilt by, der psykisk og fysisk helse styrkes. Samtidig gir flere gående en mer klimavennlig by, god trafikksikkerhet og lettere tilgjengelig kollektivtransport

Gåstrategi for Bergen 2020-2030 er Bergens første gåstrategi, og er et hjelpemiddel for politikere, offentlig administrasjon, planleggere og utbyggere for å prioritere de gående. Hovedmålet med strategien er at flere skal gå mer i Bergen. Strategien angir delmål og satsinger for å oppnå hovedmålet, og følges opp av handlingsplaner.

Gåstrategien ble behandlet i styringsgruppen i Miljøløftet juni 2020 (sak 36/20) og vedtatt av Bergen bystyre november 2020 (sak 347/20).