Syklende i byparken
Bilde: Nina Blågestad, Bergen kommune

Sykkelstrategi for Bergen 2019-2030

Revidert sykkelstrategi for Bergen ble vedtatt i Bystyret november 2020.

Sykkelstrategien for Bergen 2019-2030 er et styringsverktøy for å lykkes med en ambisiøs sykkelsatsing. Strategiens visjon «Det skal være attraktivt og sikkert å sykle i Bergen» skal være en rettesnor for arbeidet med strategiens hovedmål: Flere skal sykle mer. 

Trafikksikkerhet ligger som en premiss for strategien. Økt sykkelandel må ikke ført til økning i alvorlige ulykker. Strategien skal følges opp av handlingsplaner.

Sykkelstrategien ble behandlet i Styringsgruppen i Miljøløftet i møte 12.juni 2020 (sak 36/20) og vedtatt av Bergen bystyre 17.november 2020 (sak 346/20).