Renere Puddefjord
Bilde: Anne Kringstad

Fortsatt rent i sjøbunnen i Puddefjorden

Undersøkelser viser at den nye, rene sjøbunnen som ble lagt i Puddefjorden i 2018 fortsatt er ren, men at det i ettertid har kommet til noe ny forurensning på toppen av det rene tildekkingslaget.

Ny sjøbunn i Puddefjorden ble etablert gjennom en kombinasjon av mudring og tildekking med rene tunnelboremaskin masser (TBM) fra driving av tunell gjennom Ulriken. For å kontrollere utviklingen og undersøke effekten av tildekkingen over tid skal miljøforholdene i Puddefjorden overvåkes de neste 10 årene. Miljøprøver fra 1-årskontrollen i 2019 viste god kvalitet i den nye sjøbunnen, og at både fisk, krabber og hummer har funnet seg godt til rette. Fordi kontrollen også viste en begynnende ny forurensning, ble det høsten 2020 gjennomført en oppfølgende undersøkelse for å skaffe mer informasjon om omfang og årsak.

Utslipp fra avløpsnettet, veiavrenning, fasadematerialer og byjord

Den tette oppfølgingen og grundige analyser i etterkant av at den nye sjøbunnen ble etablert, har gitt oss en unik mulighet til å finne nærmere ut hva som i dag slippes ut i byfjorden vår. 

Undersøkelsen av områdene rett utenfor utløp fra avløpsnettet viser at topplaget på sjøbunnen foran flere av utløpene inneholder blant annet kobber, sink,  PCB (Polyklorerte bifenyler) og PAH (polyaromatiske hydrokarboner).  Type forurensning og forurensningsnivå stemmer godt overens med det som måles i materialet som fins i sandfangskummene i Bergen sentrum (sandfangsedimenter).   Kobber, sink og PAH-forbindelser er også påvist i overvann fra sentrumsområder. En andel av disse miljøgiftene havner i kummer og fjernes når sandfangene tømmes. Det vi ser i denne studien er at det også er en andel som transporteres videre i avløpssystemet og ender opp i Puddefjorden. Observasjonene og analyseresultatene av sjøbunnen rett utenfor utløp fra avløpsnettet, viser at forurenset materiale har blitt ført til sjø og sedimentert. 

Ettersom miljøgiftkonsentrasjonene i den nye sjøbunnen er lave, er det utfordrende å skille mellom bidrag fra forskjellige forurensningskilder. En sammenstilling av alle resultatene peker imidlertid mot utslipp fra avløpsnettet (overvann og overløp fra felles avløpssystem) som den viktigste årsaken til ny forurensing i Puddefjorden. Kildene til denne forurensningen finnes i stor grad i bymiljøet der miljøgifter fra blant annet veiavrenning, fasadematerialer og byjord blir fanget opp av overvannssystemet og ført til sjø. I tillegg inneholder spillvann (kloakk) også miljøgifter . 

Kommende undersøkelser

l overvåkningsprogrammet for Puddefjorden skal miljøtilstanden også undersøkes fire og åtte år etter tiltak, det vil si i 2022 og 2028.

Slik vil vi stoppe miljøgifter fra land

  • Vann- og avløpsetaten etaten arbeider kontinuerlig med å separere overvann (regnvann) fra spillvann (kloakk).  Dette vil redusere mengden avløpsvann som slippes ut i overløp.
    Se også Hovedplan for avløp 
    og vannmiljø 2019 – 2028.
  • Hver og en av oss kan også være med å sikre at Puddefjorden ikke blir forurenset på ny. Gjennom jevnlige kampanjer oppfordrer Vann- og avløpsetaten bergenserne til å tenke gjennom hva som kastes i do.  
  • I utsatte områder har kommunen økt hyppigheten på tømming av sluk for at forurensede sedimenter ikke skal skylles videre. I dialog med andre sandfangeiere  i Bergen er det våren 2021 startet opp et pilotprosjekt som skal utvikle og teste en praktisk metode for behovsprøvd tømming,. Erfaringer fra pilotprosjektet vil kunne benyttes til å optimalisere driften og redusere rekontaminering i andre tiltaksområder
  • Til bruk for saksbehandlere av søknadspliktige tiltak som for eksempel riving av bygg, lager Renere Havn Bergen prosjektet i samarbeid med Plan- og bygningsetaten som første kommune i Norge et eget kartlag i kommunens saksbehandlingsverktøy. Kartlaget viser den geografiske utstrekning av nedbørsfeltet til byfjorden. Slik vil  kommunen kunne følge ekstra opp der det utføres arbeider på fasade/kledning.
  • Skal du fornye husfasaden eller fjerne gammel maling? For å hindre at overvannet vil forurenses med materiale som fjernes under oppussing av hus, fasader og båter har   Renere Havn Bergen lansert en kampanje med gode råd til hvordan huseiere kan håndtere malingsavfallet. Lenke til nettartikkelen /kampanjen.