Kontrollerer sjøbunnen i Puddefjorden: fra v: Ragni Torvanger, Bjørn Christian Kvisvik, Ragnhild Austbø Kjønsøy (Cowi), Leon Pedersen (MS Solvik/Osedax), Ingrid Gjesteland (Cowi), Kolbjørn Akervold (Bymiljøetaten), Aud Venke Sundal, Ane Moe Gjesdal (Cowi) og prosjektleder Anne Christine Knag (Bymiljøetaten)
Kontrollerer sjøbunnen i Puddefjorden: fra v: Ragni Torvanger, Bjørn Christian Kvisvik, Ragnhild Austbø Kjønsøy (Cowi), Leon Pedersen (MS Solvik/Osedax), Ingrid Gjesteland (Cowi), Kolbjørn Akervold (Bymiljøetaten), Aud Venke Sundal, Ane Moe Gjesdal (Cowi) og prosjektleder Anne Christine Knag (Bymiljøetaten)
Bilde: Anne Kringstad

Starter fireårskontroll av sjøbunnen i Puddefjorden

Kommunen overvåker jevnlig at dekket av rene steinmasser som ble lagt på bunnen av Puddejorden i 2018 er intakt, om det har kommet ny forurensning til, og status for bunnfauna og artsmangfold.

Gjennomfører fireårskontroll av sjøbunnen i Puddefjorden
Gjennomfører fireårskontroll av sjøbunnen i Puddefjorden
Bilde: Anne Kringstad

Hele sjøbunnen skal kartlegges med multistråle-ekkolodd (Batymetri). I tillegg filmes erosjonslagene med undervannsdrone (ROV) for å følge opp eventuelle skader i erosjonssikringen. Ulike typer miljøovervåking skal utføres i elleve stasjoner i Puddefjorden. Det blir  satt ut blåskjell for å kontrollere hvorvidt de tar opp i seg miljøgifter fra vannsøylen. I flere av prøvetakingsstasjonene undersøkes bløtbunnsfauna for å følge utviklingen fra tidligere marine beboere i sjøbunnen. Har det flyttet inn noen nye arter? Har det blitt flere eller færre organismer i de øverste 10 cm av sjøbunnen? Hva med topplaget (0-2 cm) -finnes det spor av ny påvirkning? Vi skal undersøke vannkvaliteten og om det tilføres ny forurensning fra land.  Det skal også tas kjemisk prøver av sjøbunnen i hele området.

Del av et langsiktig overvåkingsprogram

Fireårskontrollen inngår i det langsiktige overvåkingsprogrammet for Puddefjorden 2018-2028. Overvåkingsprogram og rapporter finner du her.

-Overvåkingen er viktig for å følge med på om arbeidet vi har lagt ned gjør at vi vil nå miljømålene som er satt for Puddefjorden. Det er også viktig å se om vi har nok trykk på aktørene som jobber med landkilder som kan påvirke Byfjorden vår, sier prosjektsjef Anne Christine Knag. 

Fireårskontrollen pågår fra første uken av mai til slutten av november.   Rapport fra overvåkingen skal beskrive gjennomføring, metoder og observasjoner. Resultatene skal klassifiseres og vurderes mot de tidligere undersøkelsene og vil bli lagt inn i Vannmiljø-databasen.  Rapporten skal være klar i mars 2023.

Dette er miljømålene byrådet har vedtatt for prosjektet i Puddefjorden: 

  • Spredning av forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal reduseres med 80 %
  • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke utgjøre en helsefare for mennesker
  • Forurenset sjøbunn i Puddefjorden skal ikke gi negativ påvirkning av økosystemet i resten av Byfjorden

Hva har tidligere kontroller vist, og hva har vi gjort?  

Etter at Puddefjorden som det første av de tre store tiltaksområdene  (de to andre er Store Lungegårdsvann og Vågen) sto ferdig med ren og ny bunn sommeren 2018, ble det gjennomført ettårskontroll i 2019.   

Miljøprøver fra ettårskontrollen viste god kvalitet i den nye sjøbunnen, og at både fisk, krabber og hummer har funnet seg godt til rette. Fordi kontrollen også viste en begynnende ny forurensning, ble det høsten 2020 gjennomført en oppfølgende undersøkelse for å skaffe mer informasjon om omfang og årsak. Denne undersøkelser viste at den rene sjøbunnen som ble lagt i Puddefjorden i 2018 fortsatt er ren, men at det i ettertid har kommet til noe ny forurensning på toppen av det rene tildekkingslaget, og at dette skyldes utslipp fra avløpsnettet, veiavrenning, fasadematerialer og byjord. 

Vil stoppe tilkomst av miljøgifter fra land
For å stoppe miljøgifter fra land har Bergen kommune blant annet økt hyppigheten på tømming av sluk for at forurensede sedimenter ikke skal skylles videre til sjø, og vi har startet et pilotprosjekt som skal utvikle og teste en praktisk metode for behovsprøvd tømming. 

 Kontroller også i Kirkebukten

I Kirkebukten ble det laget ny sjøbunn allerede i 2011, her skal det utføres overvåking i fire stasjoner. Etter oppryddingen i Kirkebukten i 2011 er miljøtilstanden kontrollert flere ganger, sist i 2019, for å se på utviklingen og om tiltaket er effektivt over tid. Resultatene viser det samme bildet som ettårskontrollen i Puddefjorden. 
Les mer om hva vi gjør i Kirkebukten i 2022