HMS på leirskolen

Leirskolen skal være en trygg og trivelig arbeidsplass for alle enten de er besøkende elever og lærere eller ansatte på leirskolen.

HMS arbeidet ved leirskolen er forankret i opplæringsloven og arbeidsmiljøloven, samt forskrift om systematisk HMS-arbeide og forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

Nettopp fordi elevene oppholder seg på leirskolen over flere døgn, borte fra foresatte, ligger det et stort ansvar på leirskolen for å ha et daglig og kritisk blikk på hvordan vi tilrettelegger for elevene og tar vare på hver enkelt gjennom uken.

Samtidig er leirskolen en av mange arbeidsplasser for arbeidstakere i Bergen kommune, og det er et mål at hver enkelt voksen opplever arbeidsplassen som trygg og inkluderende, enten en har arbeidshverdagen på leirskolen eller på en annen arbeidsplass i Bergen kommune.

Vi har et særlig fokus på at oppholdet oppleves som trygt. Både brannvern, mattrygghet, renhold og risikoanalyser knyttet til undervisningsaktivitetene er således tema for vår HMS-tenking. Å bli overlatt ansvar for andres barn en skoleuke til ende, medfører at vi har et stadig blikk på føre-vár-prinsipper. For detaljer i leirskolens HMS-arbeide viser vi ellers til den vedlagte HMS-håndboken for leirskolen samt tilhørende planer.

Som foresatte kan dere stole på at ditt barn har det godt på leirskolen!