RSS

Byrådsavd. for eldre, helse og omsorg

Et helt liv med mening, vekst og utvikling

Et helt liv med mening, vekst og utvikling er en tiårsplan for kommunens tjenester til personer med utviklingshemming. Planen er rullert i 2024.

Slik skal kommunen rekruttere nok ansatte innen helse

For å møte rekrutteringsutfordringene innenfor helse og omsorg fremover, legger byrådet nå frem en strategisk rekrutteringsplan for Byrådsavdeling for eldre, helse og frivillighet.

Handlingsplan for mat og måltider

Mat og ernæring er satt på dagsorden i Bergen kommune. Bystyret har vedtatt Handlingsplan for mat, måltider og ernæringsarbeid i pleie- og omsorgstjenesten «Maten servert» 2018-2023.

Har vedtatt ny plan for legetjenester

Bystyret har vedtatt plan legetjenester. Planen skal bidra til bedre og mer tilgjengelige legetjenester.

Ny plan for et eldrevennlig Bergen på plass

Bergen har fått en helt ny plan som skal sikre et mer eldrevennlig Bergen. Nå er planen vedtatt av bystyret.

Skal gjøre byen aktiv og folk friske

Bergens første plan for folkehelse.

Justerer kursen for fremtidens eldreomsorg

Bystyret har vedtatt rullering av temaplanen Omsorg med kunnskap - plan for helseinstitusjoner og boliger med heldøgnsbemanning i Bergen kommune 2016- 2030.

Vedtok plan for helsetjenestene til hjemmeboende eldre

Bystyret har vedtatt planen "En alderdom med mening, mestring og trygghet". Det er en plan for helse- og omsorgstjenester til hjemmeboende eldre.

Plan for habilitering og rehabilitering

“Mestring og medvirkning“ er Bergen kommunes handlingsplan for habilitering og rehabilitering.