RSS

Byrådsavd. for byutvikling

Temaplan for bærekraftig boligforsyning mot 2030

Plan for bærekraftig boligforsyning viser hvordan kommunen som samfunnsutvikler sikrer helhet og langsiktighet i boligforsyningen mot 2030.

Strategi for sjøfronten i Bergen sentrale deler

Sjøfrontstrategien avklarer mål, strategi og føringer for den sentrale sjøfronten i Bergen.

Trafikkplan sentrum

Trafikkplan for Bergen sentrum ble vedtatt i bystyret mai 2023.

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024

Handlingsplan mot støy i Bergen 2018-2024 bygger på støykartlegging og støyplaner fra Avinor, Bane NOR, Statens vegvesen, Bergen kommune og Bergen og omland havnevesen.

Hovedplaner for Bergen Vann 2019-2028

Her er noen av utfordringene som møter oss:

Trafikksikringsplan for Bergen 2022–2025

Trafikksikringsplanen er den overordnete planen for alt trafikksikkerhetsarbeid i Bergen.

Handlingsplan for trafikksikkerhet 2019-2021

I tillegg til hovedmålet «Å få færre drepte og hardt skadde i trafikken», skal trygghetsfølelsen for gående og syklende økes.

Kommunen kutter unødvendig bruk av plast

Bystyret har vedtatt plan for smartere plastbruk i Bergen kommune 2019-2021.

Ny strategi for drift av kommunale veier

Bystyret har vedtatt strategi for drift og vedlikehold av det kommunale vegnettet i Bergen kommune 2019-2028.