RSS

Byrådsavd. for barnehage og skole

Skyfritt – inkluderende oppvekstmiljø i Bergen

Skyfritt er Bergen kommunes plan for et inkluderende og godt oppvekstmiljø. Målet er at barn og unge ikke skal oppleve mobbing eller krenkende atferd, verken fra andre barn, unge eller voksne.

Plan for smart oppvekst i Bergen

Smart oppvekst er en overordnet strategisk plan for digitalisering og innovasjon innenfor barnehage-, skole-, og idrettsfeltet.

Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Spør oss! er en overordnet plan for å sikre at alle barn og unge får realisert sitt potensiale for læring og utvikling, at de medvirker i utformingen av sitt eget tilbud og inkluderes i et fellesskap.

Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO

Spør oss! Handlingsplan for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO er en oppfølging av målene i strategiplanen Spør oss! Strategi for inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO.

Skolebruksplan for Bergen 2021-2030

Skolebruksplanen er kommunens viktigste dokument for å planlegge og utforme skolebygg og fremtidig skolestruktur.

Sammen for kvalitet - læring og medvirkning. Kvalitetsutviklingsplan for bergensskolen 2022/2023-2026/2027

Formålet med kvalitetsutvikling i skolen er å legge best mulig til rette for elevenes trivsel, læring og utvikling. Planen peker ut hovedretningen for skolenes faglige utviklingsarbeid i perioden.

Sammen i vennskap, lek og læring - rammeplan for SFO

Planen skal bidra til at SFO kjennetegnes av høy kvalitet på tilbudet og kompetente medarbeidere, der samhandlingen mellom skole og SFO styrkes.

Innhold og organisering av SFO for barn med særskilte behov på 1.- 7. trinn og tiden etter skoletid for ungdom med særskilte behov på 8.- 10. trinn

Tilbudet som gis til ungdommene på Ungdomsfritidsordning (UFO) vil være tilsvarende SFO-tilbudet som gis de yngre elevene, og basere seg på kommunens helhetlige plan for SFO og på rammeplanen for SFO.

Barnehagebruksplan 2022-2035

Barnehagebruksplanen for Bergen for 2022-2035 ble vedtatt i Bergen bystyre 22. februar 2023.

“Sammen for kvalitet - Lek og læring. Kvalitetsutviklingsplan for kommunale barnehager

"Sammen for kvalitet - Lek og læring" er en faglig forankret og strategisk plan for kvalitetsutvikling i kommunale barnehager i Bergen de neste fire årene.